Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

Dátum: 05.10.2017


1.
Mesto Ilava zverejňuje zámer predaja pozemku podl'a s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č . 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava Č l. S, ods. 9, odčleneného geometrickým plánom č. 43/2017, z pozemku KN-C č . 226/1, zapísaného na LV č. 1SOO, v k. ú. Ilava, okres Ilava, vo vlastníctve Mesta Ilava ato novovytvorenú parcelu: KN -C č. 226/8 o výmere 1SS m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
V zmysle VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava Čl. S, ods. 9. je stanovená i výška kúpnej ceny S,- EUR/m2. Predaj sa uskutoční v prospech Ing. Bartáka Petra a Anny Bartákovej, bytom ul. Ľudovíta Štúra 374/8, 019 0l Ilava na základe ich žiadosti zo dňa 18.4. 2017
 
2.
Zámer Mesta Ilava uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude odpredaj nehnuteľností v jeho vlastníctve a to pozemkov KN-C parc. č . 2069/35 a KN-C parc. č. 2069/36 v k.ú. Ilava. Na plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, ktoré sa konalo dňa 22.08. 2017, bol pod bodom C/2 schválený zámer Mesta Ilava odpredať nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a to pozemky:
- KN-C parc. č. 2069/35- orná pôda o výmere 102m2 a - KN-C parc. č . 2069/36- zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, vzniknuté na základe geometrického plánu č . 130/2015 zo dňa 09.1 2. 2015 a ku dnešnému dňu zapísané na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č . 2822 v k.ú. Ilava, fyzickým osobám a to Petrovi Bartošovi, bytom Pod hájom 1358/138, 018 41 Dubnica nad Váhom a Jozefovi Bartošovi, bytom Zliechovská 324, 018 64 Košeca spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

-pr msu-