Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ZÁMER k prenájmu nehnuteľnosti - staré šatne MFK

Dátum: 23.08.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zamer_satnemfk.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


ZÁMER
k prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava – budovy s. č. 818 – staré šatne MFK,situovanej na pozemku KN – C parc. č. 1 149/2 v k. ú. Ilava


Mesto Ilava je vlastníkom nehnuteľnosti a to budovy s. č. 818 – staré šatne MFK, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, ktorá je predmetom budúceho prenájmu. Uvedená budova je z dôvodu vybudovania nových šatní MFK mestom dlhodobo nevyužívaná. Hudobná skupina La Univerz požiadala listom zo dňa 04.07.2011 o prenájom predmetnej nehnuteľnosti za účelom zriadenia skúšobnej miestnosti.

Mesto plánuje uzatvoriť so žiadateľom nájomnú zmluvu za nájomné 27 €/mesiac, budúci prenajímatelia uhradia mesačne aj náklady za poskytnuté služby (teplo, elektrickú energiu a vodné).

V Ilave dňa 22.08.2011