Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ZÁMER k priamenu predaju nehnuteľnosti - parcela č.1 448/2 (k.ú. Klobušice)

Dátum: 23.08.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_predajkn_klobusice.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zámer
k priamemu predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava – pozemku KN – C     parc. č. 1 448/2 v k. ú. Klobušice

 

Mesto Ilava je vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 071 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 1 875 v k. ú. Klobušice, ktorý je predmetom budúceho odpredaja.

Právnická osoba Immo – Log – SK Alpha s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 listom zo dňa 16.05.2011 ( zaevidovaným na poštovom oddelení MsÚ Ilava pod č. 4 392 dňa 16.05.2011 ) požiadala Mesto Ilava o odpredaj tohto pozemku a to za účelom rozšírenia existujúceho Logistického centra Kaufland Ilava.

Uvedená žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave  dňa 24.05.2011, kde bol uznesením schválený priamy predaj ( Uznesenie zo zasadnutia MZ    č. 3/2011, bod C/6 – schvaľuje ). Dôvodom schválenia priamym predajom je skutočnosť,  že odpredávaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkami tvoriacimi areál žiadateľa.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa bude konať 23.08.2011 bude poslancom MZ predložený návrh na schválenie odpredaja horeuvedenej nehnuteľnosti žiadateľovi za kúpnu cenu vo výške 14 600 € stanovenú znaleckým posudkom č. 34/2011 zo dňa 21.06.2011, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie odhad  hodnoty nehnuteľnosti Ing. Pavlom Žiačkom. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu ako aj znaleckého posudku uhradil žiadateľ.  

 

V Ilave dňa 22.08.2011