Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer Mesta Ilava k prenájmu nehnuteľnosti parc.  KN-E č. 427/28

Dátum: 28.11.2016

ZÁMER Mesta Ilava

prenájom nehnuteľného majetku mesta – pozemku parc.  KN-E č. 427/28, v k. ú. Ilava, Róbertovi Mihálikovi, Zdenke Petrekovej, Jozefovi Laštincovi a Jiřímu Laštincovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Mestu Ilava bola doručená žiadosť fyzických osôb:

-       Róberta Mihálika, trvale bytom Kpt. Nálepku 235/28, 019 01 Ilava

-       Zdenky Petrekovej, trvale bytom Medňanská 522/8, 019 01 Ilava

-       Jozefa Laštinca, trvale bytom Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom

-       Jiřího Laštinca, trvale bytom Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom

(ďalej ako „žiadatelia“)

o povolenie vybudovania cestnej komunikácie a osvetlenia na parcele KN-E č. 427/28, v k. ú. Ilava, vedenej Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2822, vlastníctvo 1/1 Mesto Ilava. Žiadatelia v tejto súvislosti žiadajú o prenájom uvedeného pozemku za účelom preukázania práva k pozemku v rámci stavebného konania k získaniu stavebného povolenia, a to za cenu 1 euro na dobu potrebnú k výstavbe s tým, že po vybudovaní bude cestná komunikácia a osvetlenie odovzdané do majetku Mesta Ilava za symbolickú cenu 1 euro.

Cestná komunikácia a osvetlenie sa budú nachádzať na novovzniknutej ulici za Hurbanovou v Ilave. Jedná sa o vybudovanie cestnej komunikácie a osvetlenia k nasledujúcim pozemkom:

-       parc. KN-C č. 2068/9, k. ú. Ilava

-       parc. KN-C č. 2068/10, k. ú. Ilava

-       parc. KN-C č. 2068/11, k. ú. Ilava

-       parc. KN-C č. 2068/12, k. ú. Ilava.

Na základe uvedenej žiadosti Mesto Ilava zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, a to:

-       parc. KN-E č. 427/28 – ostatné plochy, o výmere 2474 m², v k. ú Ilava, vedenej Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2822, vlastníctvo 1/1 Mesto Ilava,

na dobu potrebnú k výstavbe cestnej komunikácie a osvetlenia, za symbolickú cenu 1 euro žiadateľom, za účelom vybudovania cestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Dotknutý pozemok Mesta Ilava, parc. KN-E č. 427/28, v k. ú. Ilava bude žiadateľom prenajatý za účelom preukázania právneho vzťahu k pozemku, ktorú musia preukázať stavebnému úradu v rámci stavebného konania k získaniu stavebného povolenia.

Žiadatelia po vybudovaní verejné osvetlenie a verejnú komunikáciu odpredajú Mestu Ilava                   za cenu 1 euro, pričom v tomto čase bude zároveň vypovedaná zmluva o nájme pozemku Mesta Ilava, parc. KN-E č. 427/28, v k. ú. Ilava. Po vybudovaní bude cestná komunikácia a osvetlenie slúžiť verejnosti. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa jedná o verejnoprospešný účel.

Presné podmienky prenájmu budú špecifikované v nájomnej zmluve.

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie plánovanému Mestskému zastupiteľstvu v Ilave, ktoré sa bude konať 13.12.2016.

Vypracoval: Mgr. Dana Šťastná

V Ilave dňa: 28.11.2016

Vyvesené dňa:            28.11.2016
                                        podpis:   .......................................

Zvesené dňa:              13.12.2016
                                     podpis:   .......................................