Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer Mesta Ilava k rozšíreniu prenájmu nebytových priestorov

Dátum: 28.11.2016

 

ZÁMER Mesta Ilava 

k rozšíreniu prenájmu nebytových priestorov v budove na Mierovom námestí  č. 81/18, v Ilave, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestu Ilava bola doručená žiadosť Okresného úradu Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, o navýšenie prenajatých nebytových priestorov v budove  na Mierovom námestí č. 81/18, Ilava, ktoré sú majetkom Mesta Ilava, a to prenájom nebytových priestorov miestnosti č. 207, o výmere 23,60 m². 

Na základe uvedenej žiadosti Mesto Ilava zverejňuje zámer rozšírenia prenájmu nebytových priestorov v budove na Mierovom námestí č. 81/18 upraveného nájomnou zmluvou NZ 2/14/2014 uzatvorenou s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Dodatkom č. 2, prenájmom kancelárie č. 207 o rozlohe 23,60 m² ako náhrady za kanceláriu č. 326 o rozlohe 11,85 m² v budove na Mierovom námestí č. 81/18, Ilava, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na dobu neurčitú so začiatkom nájmu od 01.03.2017 za cenu 8,30 €/m²/rok, t.j. 97,52 €/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, za účelom zabezpečenia výkonu činností v oblasti štátnej správy a služieb poskytovaných Okresným úradom Ilava verejnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je tiež podielovým spoluvlastníkom administratívnej budovy súp. č. 81/18, na Mierovom námestí, postavenej na pozemku parc. č. KN 1/1, v k.ú. Ilava, zapísanej na LV č. 1722 v podiele 157/1386  a administratívnej budovy súp. č. 768 na Mierovom námestí, postavenej na parc. č. KN 7, zapísanej na LV č. 1723 v podiele 155/465. 

Okresný úrad Ilava v rámci rozšírenia pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, uvoľnil pre tento úrad kanceláriu č. 326 v budove na Mierovom námestí 81/18, Ilava o rozlohe 11,85 m2. Z dôvodu potreby kvalitného poskytovania služieb verejnosti Okresný úrad Ilava potrebuje náhradu za kanceláriu č. 326, Mesto Ilava preto zverejňuje zámer prenajať voľnú kanceláriu č. 207 v budove na Mierovom námestí 81/18, Ilava o rozlohe 23,60 m², ako náhradu. Cena nájmu za 1m2/rok/ zostáva vo výške  8,30 €, t.j. pri navýšení prenajímaných nebytových priestorov o 11,75 m² dôjde k navýšeniu o 97,52 €/rok.

Prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Ilave, ktoré sa bude konať 13.12.2016. 


Vypracoval: Mgr. Dana Šťastná


V Ilave dňa: 28.11.2016


Vyvesené dňa:           28.11.2016
                                         podpis:   .......................................

Zvesené dňa:              13.12.2016
                                         podpis:   .......................................