Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ZÁMER Mesta Ilava ku kúpe nehnuteľnosti parcely KN-C č. 186

Dátum: 28.11.2016


ZÁMER
mesta Ilava ku kúpe nehnuteľnosti – časti pozemku parcely KN-C č. 186, v k. ú. Klobušice

 

Pán Martin Noga, r. Noga, trvale bytom P. O. Hviezdoslavova 63/21, 018 51 Nová Dubnica je vlastníkom pozemku parc. KN-C č. 186 – záhrady o výmere 993 m², zapísanej Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 863 v k. ú. Klobušice.

Geometrickým plánom č. 150/2016 zo dňa 21.11.2016 vyhotoveným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Gabrielom Vankom ml., overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 28.11.2016 pod č. 689/2016, bola od uvedeného pozemku parc. KN–C č. 186, v k. ú. Klobušice odčlenená časť a vznikol pozemok parc. KN-C č. 186/2  - záhrada o výmere 139 m², ktorý je súčasťou dvora Materskej školy Klobušice.

Odčlenená časť pozemku sa nachádza pod prístupovou cestou k budove Materskej školy Klobušice nachádzajúcou sa vo dvore materskej školy. Vzhľadom k tejto skutočnosti bude za účelom vysporiadania vlastníckych práv k tomuto pozemku, predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2016, zámer ku kúpe novovzniknutého pozemku parc. KN-C č. 186/2  - záhrada o výmere 139 m², od pána Martina Nogu za kúpnu cenu 10 eur/m².


Vypracoval: Mgr. Dana Šťastná


V Ilave dňa: 28.11.2016

Vyvesené dňa:            28.11.2016
                                        podpis:  .......................................

Zvesené dňa:              13.12.2016
                                       podpis:   .......................................