Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ZÁMER Mesta Ilava - Žiadateľ – VIERI Slovakia s.r.o

Dátum: 11.06.2018


ZÁMER Mesta Ilava
k uzatvoreniu Budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti mestského


Žiadateľ – VIERI Slovakia s.r.o. Valaská Belá 460, 972 28 Valaská Belá, v zastúpení konateľ spoločnosti Viliam Lukáň.

Predmet záujmu :

Odkúpenie cca 77 m2 z mestského pozemku na parcele č. KN-C 1174/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 865 m2 v k.ú Ilava, zapísaný na LV 1500.

Odkúpenie cca 49 m2 z mestského pozemku na parcele č. KN-C 1147/2 ostatná plocha o výmere 1349m2 v k.ú Ilava, zapísaný na LV 1500.

Dôvod :

Pozemok tvorí vstup do prevádzky a je na ňom vodomerná šachta. Na hranici mestského a súkromného pozemku je vstupná výsuvná brána. Vstupný priestor bude voľne prístupný a neplánuje ho oplotiť. Žiadateľ chce zabezpečiť bezpečný vstup do prevádzky a prístup pre údržbu a opravy brány z oboch strán.

Všeobecná hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku.

V prípade schválenia zámeru, náklady vynaložené na spracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu a správneho poplatku za účelom vkladu vlastníckych práv, bude znášať žiadateľ.

Zámer k uzatvoreniu Budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti vyššie uvedeného pozemku vo vlastníctve Mesta Ilava v prospech žiadateľa, bude predložené na rokovanie plánovaného Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2018.

Vypracoval : Ing. Peter Proszczuk

V Ilave dňa :      11.06.2018

Vyvesené dňa :  11.06.2018                        podpis: .......................................

Zvesené dňa :    26.06.2012                         podpis: .......................................