Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámery Mesta Ilava

Dátum: 10.10.2016

ZÁMER
mesta Ilava prenajať nebytové priestory v budove na Mierovom námestí č. 81/18, v Ilave, Okresnému úradu Ilava
 
ZÁMER
mesta Ilava prenajímať určené školské priestory Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 
ZÁMER
Mesta Ilava - Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-C č. 180/4 a KN-C č. 280/1, v k. ú Ilava v prospech  Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. z dôvodu stavby SW: 6659 Ilava – rozšírenie NNK pre SPARK-EX
 
ZÁMER
Mesta Ilava - Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku, parc. KN-C č. 694/1 (KN-E 113/2), k. ú. Klobušice, v prospech Milana Hovorku, z dôvodu vybudovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu IBV ILAVA - KLOBUŠICE - DLHÉ NIVY
 
ZÁMER
Mesta Ilava - Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-E č. 5051 a parc. KN-C č. 180/2, v k. ú Ilava, v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na žiadosť investora Romana Kalusa z dôvodustavby „Rozšírenie inžinierskych sietí ul. Záhumenská“
 
ZÁMER
Mesta Ilava
- Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-C č. 1082/1 (KN-E 427/28), v k. ú Ilava v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na žiadosť investorov Róberta Mihálika, Zdenky Petrekovej, Jozefa Laštinca, Jiřího Laštinca, z dôvodu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie, Ilava - ulica Hurbanova“ na pozemkoch parc. č. KN-C č. 1082/1 (KN-E 427/28), parc. KN-C č. 1081/1 (KN-E 426/1), k. ú. Ilava.
 
ZÁMER
Mesta Ilava
- Zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie optickej siete v lokalite na ul. Kpt. Nálepku časť Sihoť v Ilave v rámci stavby: „INS FTTC/B_IL_ILAV_VDSL1_Sihoť_Kpt.nálepku“ v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 
ZÁMER
Mesta Ilava - Zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie optickej siete v priemyselnej lokalite v Ilave na ul. Ľ. Štúra a Trenčianska v rámci stavby: „INS_FTTH_B2B_IL_Ilava_Trenčianska_Ľ.Štúra“ v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 
ZÁMER
Mesta Ilava - prenájom nehnuteľného majetku – pozemok, parc.  KN-E č. 5051, v k. ú. Ilava, Romanovi Kalusovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa