Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámery Mesta Ilava

Dátum: 28.10.2016

  
1.Prenájom nehnuteľného majetku – pozemok, parc.  KN-E č. 5051, v k. ú. Ilava, Romanovi Kalusovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  
2.Rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v budove na Mierovom námestí č. 81/18, v Ilave, MV SR, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  
3.Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-C č. 180/4 a KN-C č. 280/1, v k. ú Ilava v prospech  SSE–z dôvodu stavby SW: 6659 Ilava – rozšírenie NNK pre SPARK-EX
  
4.Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku, parc. KN-E 113/2, v k. ú. Klobušice, v prospech Milana Hovorku, z dôvodu vybudovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu IBV ILAVA – KLOBUŠICE
  
5.Zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-E č. 5051 a parc. KN-C č. 180/2, v k. ú Ilava, v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  na žiadosť investora Romana Kalusa
  
6.Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku parc. KN-E 427/28, v k. ú Ilava v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na žiadosť investorov Róberta Mihálika, Zdenky Petrekovej, Jozefa Laštinca, Jiřího Laštinca, z dôvodu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie
  
7.Zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie optickej siete v lokalite na ul. Kpt. Nálepku časť Sihoť v Ilave v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  
8.Zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie optickej siete v priemyselnej lokalite v Ilave na ul. Ľ. Štúra a Trenčianska v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s.