Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámery Mesta Ilava

Dátum: 09.06.2017

 

9.6.2017
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava KNC č. 23/14 a KNC č. 23/15
 
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava KNC č. 23/16 a KNC č. 23/17
 
Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku KN – E, KN – C parc. č. 1082/1 (KN-E 427/28), KN – C parc. č. 1081/1 (KN-E 426/1), v k. ú. Ilava
 
Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku KN – E parc. č. 6/11 v k. ú. Klobušice, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Považská Bystrica z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia
 
Zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku KN – E parc. č. 427/28 v k. ú. Ilava, druh pozemku ostatné plochy v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s., Žilina, z dôvodu stavby „9661 Ilava – predĺženie NNK siete, ul. Hurbanova“
 
5.5.2017
ZÁMER k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava KNC č. 17/6
ZÁMER k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava KNC č. 17/5
 
8.3.2017
ZÁMER k prenájmu nebytového priestoru v budove Kultúrneho domu v Ilave, miestnosť č. 56, právnickej osobe PS Insurance s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
ZÁMER k zriadeniu vecného bremena na mestských pozemkoch, parc. KN-C č. 1174/6, KN-C č. 2071/4, KN-E č. 2506/2, KN-E č. 2531/503, KN-E č. 2531/504 a KN-E č 2572/171, v k. ú Ilava, v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja
 
ZÁMER k prenájmu nebytového priestoru v budove Kultúrneho domu v Ilave - miestnosť č. 44, Doc. PaeDr. Oľge Račkovej, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
-fmo-