Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámery Mesta Ilava

Dátum: 24.11.2017

1.ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestskom pozemku KN – E parc. č. 113/2  (KN – C parc. č. 694/1) v k.ú. Klobušice, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí
  
2.ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestskom pozemku KN – E parc. č. 102  (KN – C parc. č. 692) v k.ú. Klobušice, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí
  
3.ZÁMER Mesta Ilava k zriadeniu vecného bremena na mestskom pozemku KN – E 113/2 v k.ú. Klobušice v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí vodovodnej a kanalizačnej prípojky
  
4.ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestských pozemkoch v k.ú. Klobušice : KN-C parc.č. 1140/1, KN-C parc.č. 1140/ 2, KN-C parc.č. 1141/ 3, KN-C 1141/ 2 a KN-E parc.č.5006/ spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí
  
5.ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestskom pozemku KN – E parc. č. 5026/501  (KN – C parc. č. 1550/1) v k.ú. Ilava, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí
  
6.ZÁMER Mesta Ilava k priamej kúpe nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava,a to pozemkov KN- E parc. č. 120 a parc. č. 121 pod Domom kultúry v Ilave podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  
7.ZÁMER Mesta Ilava k zriadeniu vecného bremena na mestských pozemkoch KN – C parc. č. 966, KN – C parc. č. 975 a KN – C parc. č. 976 v k.ú. Klobušice v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia
  
8.ZÁMER Mesta Ilava k budúcemu odpredaju časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Klobušice, a to pozemku KN- C parc. č. 1142 z dôvodu rozšírenia štátnej cesty I/61 ako priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  
9.
ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena namestskom pozemku KN– E parc. č. 5054/509 v k.ú. Ilava, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí