Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámery Mesta Ilava

Dátum: 12.01.2018

1.k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestských pozemkoch v k.ú. Klobušice : KN-C parc.č. 1140/1, KN-C parc.č. 1140/ 2, KN-C parc.č. 1141/ 3, KN-C 1141/ 2 a KN-E parc.č. 5006/ spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí.
  
2.k predĺženiu Nájomnej zmluvy NZ č. 8/91/2012

Mesto Ilava ako prenajímateľ oznamuje zámer k predĺženiu Nájomnejzmluvy NZ č. 8/91/2012 spoločnosti ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, vo veci umiestnenia prenosného reklamného zariadenia, ktoré je umiestnené na pozemku KN-C parc. č. 1023/5, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3014 m2, k.ú. Ilava, zapísaný na LV č. 1500 vo vlastníctve mesta, a to do 31.12.2018.
  
3.k predĺženiu Nájomnej zmluvy NZ č. 3/177/2016
Mesto Ilava ako prenajímateľ oznamuje zámer k predĺženiu Nájomnej zmluvy NZ 3/177/2016 nájomcovi Romanovi Kalusovi, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava vo veci prenájmu pozemku KN-E parc. č. 5051, ostatné plochy o výmere 5186 m2, k.ú. Ilava, zapísaný na LV č. 2822 vo vlastníctve mesta v podiele 1/1 za účelom vybudovania verejného osvetlenia a miestnej komunikácie, a to do 31.12.2018.
  
4.k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na mestských pozemkoch KN-C parc.č. 679/1 v k.ú. Klobušice, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí.
  
5.k nájmu nehnuteľností pozemku nachádzajúceho v k.ú. Ilava, a to pozemok KN- C parc. č. 2081/90