Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Záverečný účet Mesta Ilava a Ročná hodnotiaca správa PR

Dátum: 07.05.2018

Záverečný účet Mesta Ilava - klik

OBSAH :

1. Rozpočet Mesta Ilava na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

 

Ročná hodnotiaca správa Programového rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2017 - klik

Program: Administratíva a prenesený výkon štátnej správy
Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémový chod personálnej stránky mesta s maximálnou efektívnosťou

-bag, fus FMO-