Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Záverečný účet mesta Ilava za rok 2012

Dátum: 30.05.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zaver_ucet2012.pdf (1,29 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.         OBSAH :

 

1.      Rozpočet Mesta Ilava na rok 2012

2.      Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

3.      Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

4.      Použitie prebytku / vysporiadanie schodku /  hospodárenia za rok 2012

5.      Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

8.      Hospodárenie príspevkových organizácií

9.      Prehľad o poskytnutých zárukách

10.  Podnikateľská činnosť

11.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

-         zriadeným a založeným právnickým osobám

-         ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

-         štátnemu rozpočtu

-         štátnym fondom

-         rozpočtom iných obcí

-         rozpočtom VÚC

12.  Hodnotenie plnenia programov Mesta Ilava

 


podrobne: Súbor na stiahnutie v pdf