Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2016

Dátum: 05.05.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_z_ver_ucet2016-.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


OBSAH :

1. Rozpočet Mesta Ilava na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

  • a)   zriadeným a založeným právnickým osobám
  • b)  štátnemu rozpočtu
  • c)   štátnym fondom
  • d)  rozpočtom iných obcí
  • e)   rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

 

Spracoval: Mgr. Viera Baginová
V Ilave dňa 3.5.2017