Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na mestskom pozemku

Dátum: 13.11.2015


MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Technické služby mesta, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava, zastúpené riaditeľom  Ing. Jozefom Tomanom, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub drevín na mestskom pozemku: p. č. KN-C 1251/71, KN-C 1403, KN-C 1033/1 v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 13.11.2015.

-ovazp-