Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na ms. pozemku: p. č. KN-C 185/1 v k. ú. Klobušice

Dátum: 19.10.2016


MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Technické služby mesta v zastúpení Ing. Jozefa Tomana, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava, podali žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na mestskom pozemku: p. č. KN-C 185/1 v k. ú. Klobušice, podľa   § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 19.10.2016.

-rend-