Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku a organizačnej štruktúre MsÚ

Súbor na stiahnutie: pdf Dodatok1_2.pdf (0,09 Mb)

D o d a t o k   č.  1

k organizačnej smernici č. 2/2010
Organizačný poriadok a organizačná štruktúra
Mestského úradu v Ilave

 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011.   

 

Obdržia: Sekretariát primátora

                Prednosta

                Referát podateľne a správy registratúry

                Hlavný kontrolór

                Právnik

                Vedúci oddelení: 5x

 

 

 

 

 

Mesto Ilava v zastúpení Ing. Štefanom Daškom primátorom mesta podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva k organizačnej smernici č. 2/2010 – Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave, ktorý bol vydaný dňa 31.05.2010 a účinný  dňom  01.06.2010  t e n t o:

d o d a t o k   č. 1

k organizačnej smernici č. 2/2010

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave

ktorým sa upravuje uvedená organizačná smernica mesta takto:

Čl. I.

 

Čl. XIII. – Vnútorné členenie mestského úradu :

 

  1. Zlučuje sa oddelenie ekonomické a oddelenie správy majetku a služieb a vzniká spoločné oddelenie s názvom finančno-majetkové oddelenie s nasledovnými referátmi:

a)     referát účtovníctva

b)    referát rozpočtu

c)     referát komunálneho odpadu

d)    referát daní a poplatkov

e)     referát financovania školstva

f)      referát prevodov nehnuteľností

g)     referát bezpečnostno-technických služieb

h)    referát interných služieb

i)       referát údržby majetku

j)      referát využiteľnosti majetku a energetického zabezpečenia budov

k)    referát športovej činnosti.

 

  1. Na oddelení kultúry sa spája referát mestská knižnica a referát mestské múzeum do jedného referátu, teda oddelenie kultúry sa člení na:

a)        kultúrno – spoločenský referát

b)        mestská knižnica a mestské múzeum.

 

Čl. II

 

1.     Ostatné ustanovenia organizačnej smernice č. 2/2010 – Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zostávajú nezmenené v platnosti.

2.     Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011.

3.     Príloha č. 1 – Organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave platná od 01.01.2011 je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku. Dňom 01.01.2011 sa zároveň ruší pôvodná príloha č. 1 – účinná od 01.06.2010.

V Ilave, dňa 17.12.2010

                                                                                                     ……………………………

                                                                                                             Ing. Štefan Daško

                                                                                                                primátor mesta