Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok č.3 k Organizačnému poriadku a organizačnej štruktúre MsÚ

Súbor na stiahnutie: pdf Dodatok3_2.pdf (0,1 Mb)

D o d a t o k   č.  3

k organizačnej smernici č. 2/2010
Organizačný poriadok a organizačná štruktúra
Mestského úradu v Ilave

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011.   

 

Obdržia:  Sekretariát primátora

                Prednosta

                Referát podateľne a správy registratúry

                Hlavný kontrolór

                Právnik

                Vedúci oddelení: 5x

 

 

 

 

 

Mesto Ilava v zastúpení Ing. Štefanom Daškom primátorom mesta podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva k organizačnej smernici č. 2/2010 – Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave, ktorý bol vydaný dňa 31.05.2010 a účinný  dňom  01.06.2010  t e n t o:

d o d a t o k   č. 3

k organizačnej smernici č. 2/2010

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave

ktorým sa upravuje uvedená organizačná smernica mesta takto:

Čl. I.

 

Čl. XIII. – Vnútorné členenie mestského úradu :

 

l.  Z finančno-majetkového oddelenia sa presúva referát športovej činnosti pod oddelenie

    kultúry. Náplň referátu športovej činnosti zostáva nezmenená.

    Finančno-majetkové oddeleniesa člení na :

a)     referát účtovníctva

b)     referát rozpočtu

c)     referát komunálneho odpadu

d)    referát daní a poplatkov

e)     referát miezd a financovania školstva

f)      referát prevodov nehnuteľností

g)     referát bezpečnostno-technických služieb

h)     referát interných služieb

i)       referát údržby majetku

j)       referát využiteľnosti majetku a energetického zabezpečenia budov

   Oddelenie kultúry sa člení na:

a)     kultúrno – spoločenský referát

b)     mestská knižnica a mestské múzeum

c)     referát športovej činnosti

2.  Menia sa náplne niektorých referátov a to nasledovne:

Finančno-majetkové oddelenie

·        referát interných služieb

                 Z náplne sa vypúšťa:

-       vedenie evidencie včelárov a samostatne hospodáriacich roľníkov

Do náplne sa dopĺňa:

-       na úseku ochrany prírody a krajiny zabezpečovanie stanovísk k výrubu a ošetreniu drevín, nachádzajúcich sa na pozemkoch mesta

       Oddelenie vnútornej správy            

·        referát evidencie obyvateľstva

Do náplne sa dopĺňa:

-       vedenie evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vyhotovovanie osvedčení

-       vedenie evidencie a vydávanie súhlasu k umiestneniu včelstiev

·        referát sociálnych vecí

Do náplne sa dopĺňa:

-       zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

       Oddelenie výstavby a životného prostredia              

·        referát územného plánovania a investičnej výstavby

Do náplne sa dopĺňa:

-       zabezpečenie rozborov verejných zdrojov pitnej vody, v tejto oblasti spolupráca s Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo.

Čl. II

 

1.     Ostatné ustanovenia organizačnej smernice č. 2/2010 – Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zostávajú nezmenené v platnosti.

2.     Dodatok č. 3 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011.

3.     Príloha č. 1 – Organizačná štruktúra Mestského úradu Ilava - od 01.04.2011 je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku. Dňom 01.04.2011 sa zároveň ruší príloha - Organizačná štruktúra Mestského úradu Ilava, ktorá bola účinná od 01.02.2011.

V Ilave, dňa 14.03.2011

                                                                                                     ……………………………

                                                                                                            Ing. Štefan Daško

                                                                                                                primátor mesta