Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Chronológia -rozpočty

»

 

 

Rok 2014

 

Rok 2015

 

Rok 2016

 

Rok 2017

 

Rok 2018

 

 

Ukazovateľ hospodárenia INEKO pre Mesto Ilava- medziročné zlepšenie

Ineko

 

Ineko- Miera dlhu mestských,obecných samospráv
- Aký bol a môže byť dlh Slovenska
- Porovnaie deficitu štátu a Mesta Ilava
- Porovnanie dlhovej sližby štátu a Mesta Ilava

 

Medziročné hodnotenie INEKO hosp. miest a obcí za roky 2009-2012

 

 

ZMOS

Z uznesenia Rady ZMOS

 Rada  ZMOS  b e r i e  n a  v e d o m i e informácie o rokovaniach predsedu a podpredsedov ZMOS s členmi vlády SR a v poradných orgánoch vlády SR;

a) informáciu o výsledkoch odborných stretnutí k problematike konsolidácie a monitoringu memoranda o spolupráci

b)   návrh východísk rozpočtov obcí na roky 2014 – 2016

k o n š t a t u j e,že konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje miestna samospráva za prioritnú úlohu, aktívne sa k tejto úlohe hlási a dlhodobo zabezpečuje šetrenie v rámci svojich rozpočtov a rozsahu jej zákonných kompetencií;

z á s a d n e    o d m i e t a medializované interpretácie o aktuálnych výsledkoch memoranda o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS a vyjadrenia ministra financií SR v médiách  

 

ž i a d a   predsedu  ZMOS

a)   rokovať s predsedom vlády SR o miere konsolidácie miest a obcí v roku 2013  vzhľadom na aktuálny vývoj ekonomických podmienok rozpočtového hospodárenia obcí (napr. nedostatky v refundácii výdavkov obcí za realizované projekty, zmena daňových prognóz, dodatočné zmeny vo výsledkoch hospodárenia obcí pred schválením záverečného účtu SR, problémy s naplnením konsolidácie pri uplatňovanom osobitnom režime financovania školstva zo strany štátu)

b)   uskutočniť samostatnú tlačovú besedu k problematike zabezpečovania konsolidácie mestami a obcami  a ich podieli na konsolidácii verejnej správy

ž i a d a MF SR, aby pri novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rešpektovalo všetky zásadné pripomienky vznesené ZMOS v rámci MPK;

nesúhlasí

 

s východiskami návrhu rozpočtu obcí a rozpočtu verejnej správy na rok 2014, v ktorých nie sú zohľadnené dopady šetrenia a konsolidácie zo strany obcí v predchádzajúcich rokoch;

               Jozef Dvonč,predseda                Ľubomír Lorincz,predseda návrhovej komisie