Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Finančné zdravie Mesta Ilava

»

Finan?né zdravie mesta Ilava

INEKO Hospodárenie mesta Ilava - 2015

INEKO Ilava 2015

10 argumentov k predbežným výsledkom hospodárenia za r.2012 a výhľady na rok 2013

Štát SR a naše mesto - doplnené o grafy

Medziročné vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 2011 - 2/2013

  
  

Hospodárenie miest, obcí a VÚC

 

Hodnotenie miest a obcí INEKO

Ilava  Hodnotenie finan ného zdravia
2009 - 2012

2009
2010
2011
2012

Ineko
 
Ineko
 
Ineko
 
Ineko
 

 

 » Finančné zdravie mesta

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bliancie.

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, Okamžitá likvidita a Základná bilancia. Všetky zložky okrem prvej majú váhu 1, prvá zložka - celkový dlh - má váhu 2. Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup, ako na výpočet týchto piatich indikátorov finančnej stability. Postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability.