Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Štátne inštitúcie

» Web stránky:
 
Kancelária prezidenta SR www.prezident.sk
Národná rada SR www.nrsr.sk
Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR  www.foreign.gov.sk 
Ministerstvo hospodárstva SR  www.economy.gov.sk
Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR  www.minv.sk
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť www.civil.gov.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR  www.health.gov.sk
Ministerstvo školstva SR  www.education.gov.sk 
Ministerstvo spravodlivosti SR  www.justice.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  www.employment.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR  www.lifeenv.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  www.mpsr.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  www.telecom.gov.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  www.build.gov.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR www.nku.gov.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  www.geodesy.gov.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk
Protimonopolný úrad SR  www.antimon.gov.sk
Slovenská obchodná inšpekcia - SOI www.soi.sk
Štatistický úrad SR  www.statistics.sk
Verejný ochranca práv - ombudsman www.vop.gov.sk
Úrad bezpečnosti práce SR  www.safework.gov.sk 
Úrad priemyselného vlastníctva SR  www.indprop.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  www.normoff.gov.sk
Úrad jadrového dozoru SR  www.ujd.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR  www.reserves.gov.sk
Telekomunikačný úrad SR  www.teleoff.gov.sk
Daňové riaditeľstvo SR www.drsr.sk
Živnostenský register SR www.zrsr.sk
Obchodný register SR www.or.sk