Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejné obstarávania -fondy EU

» Podhardský


»


4.3.2014

Oznámenie o verejnom obstarávaní:

 

Mesto Ilava vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku prvkov detského miniihriska. Prvky sú nasledovné:

Detský kolotoč -1 ks

Dvojhojdačka   -1 ks

Sklzka jednoduchá s domčekom (nemusí byť strieška) – 1 ks

Montáž prvkov zabezpečí Mesto Ilava.

Do ponuky uveďte cenu dodávok a dopravu – všetko s DPH.

 


Kontakt: Ing. Ľubomír Turcer-prednosta MsÚ Mobil 0918 457 656

 »


»


14.11.2013

Ilava

Profil verejného obstarávatel'a

ldentifikácia verejného obstarávatel'a:

Názov: Mesto llava

Zastúpený: lng. Štefan Daško, primátor

IČO: 00 317 331

DIČ: 2020610911

SídIo:

Mesto llava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Iava

 


V Ý Z V A

 

 na predkladanie cenových ponúk

zákazka podl'a § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnorn obstarávaní v platnorn znení.

na dodanie prác:

„Rekonštrukcia chodníka na Sihoti"


Predpokladaná cena: 18 323,71€ bez DPH

Predkladanie ponúk: do 25. 11. 2013 do 13:00 hod.

Spôsob vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena z vyhodnocovaných ponúk

 »
SEIA
SEIASEIA

Miesto realzácie projektu: Mesto Ilava

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava

Názov a sídlo prijímateľa:
Mesto Ilava
Mierové nám. 16/31, 019 01  Ilava, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:      04/2013

Dátum skončenia realizácie projektu:  10/2015

Výška schváleného NFP:  249 850,00 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Opis projektu:                   

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste Ilava sa vymení
55  ks svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore elektrickej energie 119,7 GJ.

 
   

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/

Operačný program:
http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

 

 

Stav svietidiel verejného osvetlenia PRED rekonštrukciou
  
IlavaIlava
  
Sústava verejného osvetlenia je zastaralá, čo je z hľadiska prevádzky ako aj údržby osvetľovacej sústavy veľmi náročné.Väčšina oceľových stožiarov je skorodovaná. Stožiarové dvierka sú poškodené resp.nie sú vôbec, pričom hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánuSEIA

Slovenská inovačná a energetická agentúra  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
  
Internetová stránka riadiaceho orgánu a operačného programuwww.siea.sk