Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/06 zo dňa 01.03.2006

Dátum: 06.03.2006

Uznesenie č. 1/06 zo zasadnutia MZ konaného dňa 1.3.2006

A. Prerokovalo
1. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006
2. Žiadosti finančnej komisie
3. Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach
4. Organizačná smernica č. 1/2006 Poskytovanie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
5. Organizačná smernica č.2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta
6. VZN č.1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
7. VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
8. Kritéria sociálnej komisie na poskytovanie sociálnych výpomocí

 

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za rok 2005
3. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006
4. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2006
5. Žiadosť vlastníkov bytového domu s.č. 523 na ul. Medňanskej v Ilave
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Ilava pod tento bytový dom, nakoľko
povinnosť a podmienky predaja ukladá mestu vyšší právny predpis
6. Rozpočty škôl a školských zariadení

C. Ruší
1. Bod č. 9 časti C- schvaľuje uznesenia č. 3/2005 zo zasadnutia MZ konaného dňa
22.6.2005, ktorého predmetom je odpredaj pozemkov parc.č. KN 744 a parc.č. KN 745
/oba v k.ú. Ilava/ zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500, právnickej osobe
CITYFARMA Slovakia a.s. so sídlom M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
nakoľko kupujúci v lehote stanovenej v kúpnej zmluve neuhradil kúpnu cenu predmetu
zmluvy
2. Bod č. 2 časti C - schvaľuje uznesenia č. 1/2005 zo zasadnutia MZ konaného dňa
8.2.2005 a jeho zmenu schválenú uznesením MZ č. 4/2005 zo zasadnutia MZ
konaného dňa 14.9.2005 pod bodom E- mení, ktorých predmetom je odpredaj
nehnuteľnosti areálu Zámockej reštaurácie v k.ú. Klobušice fyzickej osobe
Jurajovi Krajčovičovi, bytom J.Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom,
z dôvodu písomného odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

D. Neschvaľuje
1. Žiadosť PD 1. máj Košeca o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a o zníženie
výmery
2. Žiadosť NSP o vrátenie výšky dane z nehnuteľnosti ako formu finančného príspevku
na prístroje

 

E. Schvaľuje
1. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2006 s doplňujúcimi návrhmi
2. Dodatok č.1 k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
3. Organizačnú smernicu č. 1/2006 Poskytovanie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Zb.z. o slobodnom prístupe k informáciám
4. Organizačnú smernicu č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
5. VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané MsÚ v Ilave
6. VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
7. Zamestnanca MsÚ Ilava Ing. Jiřího Slavíka - vedúceho majetkového oddelenia za
člena finančnej komisie MsÚ Ilava
8. Žiadosť Ing. Šupáka Miroslava a manž. Márie rod. Rebrovej, bytom Zámocká 236/49
019 01 Ilava, časť Klobušice, o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to
pozemku parc. č. KN 1/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 v k. ú. Klobušice, ktorý vznikol odčlenením od pozemkov parc. č. KN 1/1 a parc. č. KN 2 (oba v k. ú. Klobušice) vo vlastníctve Mesta Ilava zapísaných na LV č. 1100 na základe GP č. 70/2005 vypracovaného geodetom Ing. Gabrielom Vankom dňa 7. 10. 2005. Kúpna cena sa stanovuje na 200,-Sk/m2 pričom kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava vo výške 2 000,- Sk. Uznesenie stráca platnosť, ak zo strany kupujúceho nedôjde v lehote do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti mestským zastupiteľstvom v Ilave k podpisu kúpnej zmluvy a uhradeniu celkovej kúpnej ceny a správneho poplatku.
9. Žiadosť Juríčka Vladislava a manž. Júlie rod. Hirtlovej, bytom Zámocká 237/51, 019 01
Ilava časť Klobušice, o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku parc. č. KN 1/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2 v k. ú. Klobušice, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č. KN 1/1 v k. ú. Klobušice vo vlastníctve Mesta Ilava zapísaného na LV č. 1100 na základe GP č. 13/2006 vypracovaného geodetom Ing. Gabrielom Vankom dňa 7. 2. 2006. Kúpna cena sa stanovuje na 200,-Sk/m2, pričom kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava vo výške 2 000,- Sk. Uznesenie stráca platnosť, ak zo strany kupujúceho nedôjde v lehote do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti mestským zastupiteľstvom v Ilave k podpisu kúpnej zmluvy a uhradeniu celkovej kúpnej ceny a správneho poplatku.
10. Odpredaj nehnuteľností areálu Zámockej reštaurácie a to:
- stavebného objektu Zámockej reštaurácie súp. č. 5 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN 1/1 v k. ú. Klobušice
- pozemku parc. č. KN 1/1 o výmere 4 491 m2 - zastavané plochy a nádvoria
- pozemku parc. č. KN 2 o výmere 40 140 m2 - ostatné plochy
- pozemku parc. č. KN 3 o výmere 6 769 m2 - ovocné sady
- pozemku parc. č. KN 4 o výmere 304 m2 - zastavané plochy a nádvoria
všetky v k. ú. Klobušice zapísané na Správe katastra v Ilave na LV č. 1100
- oplotenia areálu Zámockej reštaurácie, stavby bez súpisného čísla, vedenej v evidencii majetku Mesta Ilava pod inventárnym číslom DHM 2/814/0102002
- hnuteľného majetku - vybavenia stavebného objektu Zámockej reštaurácie súp. č. 5
- zelene zámockého parku podľa inventarizácie a klasifikácie solitérnych stromov a krov právnickej osobe Program spol. s r.o., so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín. Kúpna cena odpredávaného nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku a zelene zámockého parku sa stanovuje na 9 000 000,- Sk (slovom deväť miliónov korún slovenských), ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava vo výške 2 000,- Sk. Pokiaľ v lehote do 60 dní od schválenia prevodu majetku mestským zastupiteľstvom nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane kupujúceho, uznesenie stráca právoplatnosť posledným dňom uvedenej 60-dňovej lehoty.
11. Kritéria sociálnej komisie na poskytovanie sociálnych výpomocí
12. V rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ
Operačný Program Základná Infraštruktúra opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj
Inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky spolufinancovanie projektu
„ Podpora trvalo udržateľného rozvoja mesta Ilava prostredníctvom spracovania územno
plánovacej dokumentácie" vo výške 5% z oprávnených nákladov na projekt
vo výške 100 tis.Sk

F. Ukladá
1. Dodržiavať plnenie aj čerpanie rozpočtu podľa schválených položiek
T: 31.12.2006
Z: vedúci oddelení
2. Vyplatiť účelový kapitálový transfer TSM Ilava 1 700 tis.Sk na zakúpenie
multifunkčného strojového zariadenia na čistenie a údržbu mesta
T: po právoplatnosti uznesenia
Z: ekon.oddelenie
3. Zabezpečiť odpredaje podľa schválených bodov E-8,9,10
T: po právoplatnosti uznesenia
Z: ved. maj.odd.
4. Zapracovať do rozpočtu požiadavku podľa schváleného bodu E-12
T: ihneď
Z: ved.ekon.odd.

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Viola Bakošová
Tibor Turza