Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 9/06 zo dňa 15.11.2006

Dátum: 20.11.2006

Uznesenie č. 9/2006 zo zasadnutia MsZ dňa 15.11.2006

A. Prerokovalo:
1. Žiadosti finančnej komisie
2. Schválenie odpredaja obchodnej akadémie
3. Vyhodnotenie rozpočtu za 1-3. štvrťrok 2006
4. Zmena rozpočtu
5. Návrh rozpočtu mesta a TSM na 2007, 2008-2009
6. Žiadosti sociálnej komisie
7. Dodatok č. 1 k VZN č.6 /2005 o podmienkach určovania a vyberanie dane z
nehnuteľnosti na území mesta Ilava
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava
10. Pripomienky dotknutých orgánov, právnických osôb a občanov k zadaniu ÚPN
zóny „Za sv. Jánom"
11. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Ilava za školský rok 2005/2006

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Stanoviská obstarávateľa k jednotlivým pripomienkam k zadaniu ÚPN zóny „Za
sv.Jánom"
3. Vyhodnotenie rozpočtu za 1.-3. štvrťrok 2006
4. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2008-2009
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava na I. polrok 2007
6. Stanovisko HK mesta Ilava k návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009

C. Schvaľuje
1. Zadanie pre Územný plán zóny Ilava, k.ú. Ilava a Klobušice lokalita „Za sv. Jánom"
Vypracovaný zodpovedným projektantom Ing. Arch. Petrom Kručayom
2. Vyplatenie sociálnych výpomocí podľa schváleného zoznamu vo výške 62 800,- Sk
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta
6. Zmenu rozpočtu v znení Zmenových listov :
- Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na stredisku 08205 Knižnica vo výške 39 tis. Sk na nákup počítača v kapitálových výdavkoch.
- Presun finanč. prostriedkov v bež. výdavkoch na 010 123 opatrovateľ. službe - administratíva v položke 642014 na poštovné a telekomunik. služby z príspevku na tvorbu úspor detí v DD v sume 14  tis. SK, z toho na telefóny a poštové 4  tis. Sk a 10 tis. na tepelnú a elektrickú energiu
- Presun fin. prostriedkov na stredisku 0133 Matrika z položiek interiérové vybavenie, školenie a kurzy, tlačivá, viazanie kníh sa znižuje o 35tis. , ktoré sa presúvajú vo výške 15 tis. na energie, vodu, teplo, a na poštovné a telekomunikačné služby 20 tis.
-Presun finančných prostriedkov kapitálových investícií sa týka investičnej akcie „Cesta ku garážam ul. Medňanská, kde z pôvodného rozpočtového návrhu 1 335 tis. sa navýšilo na 1 538 697,- SK čo bolo zapríčinené naviac prácami požadovanými mestom, kde sa spôsob parkovania medzi nájomným bytovým domom a bytovým domom ÚZNV menil z pozdĺžneho parkovania na šikmé parkovanie. Zmenou sa získalo navyše 6 parkovacích miest. V tejto položke je započítaná i suma 203 tis., za výrobu a pokládku vegetačných tvárnic. Tento presun fin. prostriedkov sa týkal ukončených inv. akcií : „ Parkovisko pri SNP" - 22 656,- SK, „ Chodník od autobusovej zástavky po materskú škôlku „ - 48 559,- SK, „Splašková kanal. IBV Klobušice „- 76 481,- SK, „Parkovisko Kukučínova ul. ( pri hlavnej ceste ) - 56 000 ,-SK.
- Zmena rozpočtu o navýšenie 1 000 ,- SK v položke 717 001 „Parkovisko Medňanská" zo 119 tis. na 120 tis. SK. Pri uložení fin. prostriedkov z FNM 119 tis. narástli úroky 1000,- SK, ktoré sa zahrnuli do celkovej fakturácie za účelom vynulovania účtu na uvedenú dotáciu z FNM.
-Presun fin. prostriedkov na stredisku Správa mesta z položiek : poštovné, PHM, školské krúžky a rady, členské príspevky, príspevky odborovým organizáciám , z odstupného a odchodného, spolu vo výške 200 tis. pre Nemocnicu s poliklinikou Ilava na zakúpenie medicínskej techniky v sume 200 tis.Sk.
-Presun fin. prostriedkov v DK Ilava z rozpočtovej položky 637014 stravovanie, ktorá sa poníži o sumu 2 tis. a presunúť na výpočt. techniku na zakúpenie tlačiarne. Sponzorský príspevok na akciu Rozprávkový les sa navýšiť z pôvodných 10 tis. na 16 tis.Sk.
- Presun fin. prostriedkov v Múzeu v sume 21 tis. na elektrickú energiu a plyn, o ktorú sa znižuje položka vodné a stočné v Múzeu.
- Presun fin. prostriedkov a valorizácia - príjem na stredisku 0610 ŠFRB - referát úverov vo výške 6 145,- SK , ktoré sú rozdelené na tarifný plat 4 552 ,- SK, a na invalidné poistenie 1 593 ,- SK, znížiť položky- tarifný plat, invalidné poistenie a interiérové vybavenie spolu o 19 tis. a presunúť do kapit. výdavkov na nákup prevádzkového zariadenia ( kopírky ), kde pôvodne bolo 70 tis. a zvyšiť na 89 tis. - za softver a inštaláciu zariadenia. O túto zmenu rozpočtu bolo požiadané MVa RR SR, ktoré listom 3.11.2006 schválilo zmenu rozpočtu .
Na tomto stredisku vyrovnať prekročenie cestovného o 2 tis.,- SK upravením položky školenia, kurzy a semináre. Zamestnankyňa si zvyšovala kvalifikáciu vo svojom odbore v Bratislave na MV a RR SR, kde po absolvovaní záverečných skúšok získala certifikát - „Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti bývania."
- Zmenu rozpočtu na základe valorizácie z Krajského stavebného úradu na stavebný poriadok a vyvlastňovanie na zvýšenie príjmu o 3 708,- SK a zároveň sa prerozdelí do položiek tarifný plat a starobné poistenie.
- V MŠ Klobušice a  ŠJ Ilava z dôvodu nákupu el. sporáku pre ŠJ MŠ Ilava presun fin. prostriedkov 78 tis. z nasledovný položiek : MŠ Klobušice odchodné -34 tis, ŠJ MŠ Ilava nákup prev. strojov - 3 tis., nákup výpočt. techniky - 11 tis., údržba prev. strojov - 30 tis.,
do kapitálových výdavkov.
-Zakúpenie menšej kopírky v MŠ v Klobušiciach a presun fin. prostriedkov z položky
Oprava a údržba výpočtovej techniky 3 tis. a povýšenie položky Nákup výpočtovej techniky,
spolu vo výške 8 tis.
-V MŠ Ilava presunúť sumu 3 tis. korún z položky cestovné náhrady, škola v prírode na položku knihy a časopisy, učebnice - na zakúpenie didaktických pomôcok.
-V MŠ Klobušice položku čistenie, pranie znížiť o 8 tis. a presunúť na položky všeobecný materiál vo výške 4 tis. na čistiace prostriedky a údržba interiérového vybavenia tiež vo výške 4 tis. - na opravu lehátok.
-Z nákupu prevádzkových strojov znížiť sumu 2 tis. a presunúť na interiérové vybavenie - na nákup záclon.
-Presun fin. prostriedkov 11 tis. z položky 633 016 repre súbory, škol. zariadenia na stredisku Správa mesta na položku 637002 č. akcie 35 00 6372 s názvom „Vyhodnotenie súťaže zameranej na ochranu životného prostredia" na stredisku Ochrana ŽP.
- Kapitálové výdavky na investíciach - 0443 na akcii 70 00 7178 vybudovanie ľadovej plochy znížiť o sumu 130 tis. a presunúť na stredisko 01116- Správa mesta účet 721 akcia 70 00 7721 na položku Príspevok TSM - nákup 2 kusov radlice pre zimnú údržbu.
-Zo strediska Verejná zeleň 0540 presun sumy 85 tis. na nákup svietidiel na stredisko 0640 Verejné osvetlenie.
-Na stredisku Nakladanie s odpadmi - 0510 znížiť opravu a údržbu odpadových nádob o sumu
12 tis. a presunúť na tom istom stredisku na poštovné za platobné výmery. - V Klube dôchodcov z Opráv a údržby znížiť o 6 tis. a presunúť na všeobecný materiál, na zakúpenie materiálového vybavenia kuchynky ( príbory, hrnce, obrusy, plastové stoličky ).
- Zmenu rozpočtu na nákup záznamového zariadenia k miestnemu rozhlasu - Spotmaster, ktorý plní funkciu nahrávania a následne prehrávania vopred pripravenej správy v stanovených časoch v položke poštovné a známky znížením o 23 tis. a presunutím do položky Špeciálne stroje a prístroje.
7. Odpis pohľadávok fyzickým osobám sociálne slabším na dani z nehnuteľnosti
pani Márie Beňovej, trvalé bydlisko Ilava, kpt. Nálepku 188 a to za rok 1997 vo výške 565,-Sk a za rok 1999 vo výške 565,-Sk . Spolu 1 130, -- Sk
8. Splnomocnenie primátora mesta Ing. Pavla Čiernika vo veci rozhodovania o úprave rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu medzi jednotlivými kapitolami a položkami na účtovné úpravy a vyrovnania
9. Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2007
10. Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 525/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Vladimírovi Rebrovi a manž. Anne rod. Panenkovej obaja bytom Skala 640/71, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Kupujúci uhradí aj správny poplatok vo výške 2 000,- Sk za vklad na LV do KN.
11. Odpredaj nehnuteľností a to
- pozemku parc. č. KN 900/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 468 m2,
- pozemku parc. č. KN 900/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 073 m2,
- pozemku parc. č. KN 900/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,
- budovy Základnej školy súp. č. 330 situovanej na pozemku parc. č. KN 900/3,
zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Trenčianskemu samosprávnemu kraju za kúpnu cenu 1,- Sk a za nasledujúcich podmienok:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak kupujúci:
- nezabezpečí úpravu priestorov predmetných nehnuteľností pre potreby Obchodnej akadémie v celkovom objeme 5 000 000,- Sk /slovom päť miliónov slovenských korún/ a jej presťahovanie najneskôr do 31. 8. 2007.
- nebude využívať predmetný objekt na dohodnutý účel a to výchovno-vzdelávací proces stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Zriaďuje sa predkupné právo v prospech Mesta Ilava ako vecné právo, v prípade, že sa kupujúci rozhodne predmetné nehnuteľnosti predať alebo inak scudziť a to za rovnakých podmienok, za ktorých bol odpredaný kupujúcemu.
V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k uplatneniu predkupného práva po vložení investícií za účelom rekonštrukcie budovy zo strany kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu preukázateľne vložené investície po odpočítaní odpisov.
12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej činnosti mesta Ilava za školský rok 2005/2006

D. Ruší

1. Bod č. 7 časti C - schvaľuje uznesenia č. 5/2006 zo dňa 22. 6. 2006, ktorým MZ odsúhlasilo kúpu nehnuteľností a to pozemku pkn č. 120 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2791 v k. ú. Ilava a pozemku pkn č. 121 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2792 v k. ú. Ilava od správcu uvedených nehnuteľností - Slovenského pozemkového fondu Bratislava z dôvodu na strane predávajúceho. Slovenský pozemkový fond - regionálny odbor Považská Bystrica listom č. 1810/2006 RO 7 zo dňa 29.9.2006 oznámil, že komisia SPF v Bratislave pre stanovenie výšky kúpnej ceny na svojom zasadnutí kúpnu cenu nestanovila z dôvodu nemožnosti odpredaja hore uvedených pozemkov a odporučila riešiť ich majetko-právne vysporiadanie vyvlastnením v zmysle §108 stavebného zákona.

E. Ukladá:
1. zapracovať schválené zmeny rozpočtu podľa predložených Zmenových listov
T: ihneď
Z. ved. ek. odd.

2. Vypracovať zmluvu o nájme za medicínsku techniku NsP Ilava
T: december 2006
Z: ved. maj. odd. a právnička mesta

3. Vypracovať kúpno-predajné zmluvy podľa schváleného bodu C-10 , 11
T: do 31.12.2006
Z: ved.maj. odd. a právnička mesta

 

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Helena Matovičová
Karol Fischer