Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/07 zo dňa 02.01.2007

Dátum: 09.01.2007

Uznesenie 1/2007 z prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 2.1.2007 

 
Mestské zastupiteľstvo v ILAVE

 A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie primátora mesta
3. vystúpenie novozvoleného primátora mesta

B. konštatuje, že

1. novozvolený primátor mesta Ing. Štefan Daško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:
- Viola Bakošová
- Ján Bezecný
- Mgr. Karol Dubčák
- Viera Holbová
- Ing. Mário Hrubý
- Ľudmila Hujová
- Daniela Jurenová
- Milan Košík
- Helena Matovičová
- Milan Pagáč
- Ing. Ján Straňák
- Bc. Tibor Turza
3. zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Štefan Daško sa z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca MZ s funkciou primátora mesta vzdáva mandátu poslanca MZ a na jeho miesto nastúpil náhradník Ivan Slámka
4. náhradník za poslanca Ivan Slámka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

C. zriaďuje

1. komisie, a to:
- finančno-majetková komisia,
- komisia stavebná a verejného obstarávania,
- kultúrna komisia a vzdelávania
- komisia životného prostredia
- sociálna a bytová komisia
- komisia na ochranu verejného záujmu
- komisia na prešetrenie sťažností
 
2. mestské výbory v mestských častiach
- Mesto, Kukučínova, SNP
- Medňanská
- Skala
- NsP
- Sihoť
- Klobušice
- Iliavka

 D.   volí

1. zástupcu primátora Ing. Mária Hrubého
2. predsedu finančno-majetkovej komisie - Helena Matovičová
predsedu komisie stavebnej a verejného obstarávania - Ing. Ján Straňák
predsedu kultúrnej komisie a vzdelávania - Viola Bakošová
predsedu komisie životného prostredia - Ivan Slámka
predsedu sociálnej a bytovej komisie - Daniela Jurenová
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu - Milan Pagáč
predsedu komisie na prešetrenie sťažností - Milan Košík
3. predsedu mestského výboru Mesto, Kukučínova, SNP - Bc. Tibor Turza
predsedu mestského výboru Medňanská - Ing. Ján Straňák
predsedu mestského výboru Skala - Milan Pagáč
predsedu mestského výboru NsP - Mgr. Karol Dubčák
predsedu mestského výboru Sihoť - Milan Košík
predsedu mestského výboru Klobušice - Ján Bezecný
predsedu mestského výboru Iliavka - Viera Holbová
4. mandátovú komisiu v zložení Viola Bakošová, Ing. Mário Hrubý, Milan Pagáč
návrhovú komisiu v zložení Ľudmila Hujová, Viera Holbová, Helena Matovičová
volebnú komisiu v zložení Ján Bezený, Ing. Ján Straňák, Bc. Tibor Turza
 

E. prerokovalo

Návrh na určenie platu primátora mesta s účinnosťou od 2.1.2007.

F. schvaľuje

1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6 - násobok s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 2.1.2007.
 

G. ukladá

1. predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov komisií mestského zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)

2. predsedom mestských výborov
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov mestských výborov (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
 

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ

Overovatelia: Mgr. Karol Dubčák
Milan Pagáč