Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/07 zo dňa 30.01.2007

Dátum: 06.02.2007

Uznesenie č. 2 / 2007 zo zasadnutia MsZ dňa 30.01.2007 v KD v Ilave - Klobušiciach

A. Prerokovalo:

1. VZN č. 1/2007 dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Ilava
2. Schválenie komisie pre šport, verejného obstarávania, školstva a vzdelávania a schválenie ich predsedov
3. Voľba a doplnenie členov komisí
4. Voľba a doplnenie členov mestských výborov
5. Schválenie členov ZPOZ-u a sobášiacich
6. Informácia o štatúte krízového štábu mesta
7. Delegovanie zástupcov mesta do Rady škôl
8. Zrušenie uznesenia č. 8/2006 zo dňa 27. 9. 2006 v časti C „Schvaľuje" v bode 14. o uzavretí kúpnych zmlúv na vodárenské akcie od Žilinskej, Turčianskej a Liptovskej vodárenskej spoločnosti
9. Preschválenie nových zmlúv na nákup akcií
10. Odpredaj plynovej prípojky k stavebnému objektu /hasičská zbrojnica/ č. 87/4 ul. Farská
11. Finančné žiadosti
12. Oznámenie termínov zasadnutí MZ v roku 2007
13. Platové pomery poslancov a členov komisií

B. Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ
2. Informácia o štatúte krízového štábu mesta
3. Termíny zasadnutí MZ v roku 2007
4. List Ing. Podmajerského o návrhu doplniť Organizačnú smernicu o poskytovaní informácií

C. Schvaľuje:

1. VZN č. 1/2007 Dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Ilava .  Mesto Ilava má tieto komisie:
-Komisia finančno - majetková
-Komisia pre verejné obstarávanie
-Komisia stavebná
-Komisia kultúrna
-Komisia pre školstvo a vzdelávanie
-Komisia sociálno - bytová
-Komisia životného prostredia
-Komisia pre šport
-Komisia na ochranu verejného záujmu
-Komisia na prešetrovanie sťažností

2. Schválenie predsedov komisie pre šport, verejné obstarávanie a pre školstvo a vzdelávanie.
- Bc. Tibor Turza - predseda komisie pre šport
- Ing. Mário Hrubý - predseda komisie pre verejné obstarávanie
- Ľudmila Hujová - predsedkyňa komisie pre školstvo a vzdelávanie

3. Schválenie členov komisií:

Finančno-majetková komisia:
predseda- Helena Matovičová, členovia Simona Turčeková, Ing. Fukoň Ján, Holbová Viera,
Ing. Ladislav Rovňanský, Alena Kopačková za MsÚ Gelnárová Helena .

Komisia stavebná:
predseda - Ing. Ján Straňák, členovia Bezecný Ján, Ing. Marián Šlesarík, Ing. Miroslav Gajdošík a Ing. Anton Bajzík alebo Ing. Pavol Čiernik za MsÚ Jana Zobeková.

Komisia pre kultúru::
predseda - Viola Bakošová, členovia Ing. Boris Novák, Mgr. Božena Sláviková,
Peter Martinisko, Mgr. Hromádková Ružena, za MsÚ - DK pani Anna Riecka

Komisia pre ŽP::
predseda - Ivan Slámka, členovia Bc. Tibor Turza, Lukáš Podhájsky, Peter Kubala ml.,
Ján Ďurech, Ing. Danka Gašparová, Ing. Beáta Kovaríková

Komisia sociálna:
predseda - Jurenová Danka, členovia Gabriela Šlesaríková, pani Žilková Mária,
MUDr. Bortelová Gabriela, Mária Pagáčová, JUDr. Štefan Babnič a za MsÚ
pani Anna Škrátková.

Komisia pre šport :
predseda - Bc. Tibor Turza, členovia Daniela Mišíková, Ing. Emil Gašpar, Kamil Horák,
Milan Bortel, Gabčo Milan

Komisia pre školstvo:
predseda -Ľudmila Hujová, členovia Ing. Miriam Janegová, Ľubomír Holba,
Alžbeta Kminiaková, Mgr. Jana Dianová, Mgr.Pagáčová Mária, za MsÚ Ing. Eva Podmajerská.

Komisia pre verejné obstarávanie:
predseda - Ing. Mário Hrubý, členovia Ing. Jozef Toman, JUDr. František Grúlik,
Alena Starečková, za MsÚ Ing. Stanislav Janušek.

Komisia pre prešetrenie sťažností:
predseda - Milan Košík, členovia Ing. Anton Vanko, Ferdinand Šúkala, Mária Baráthová, Miroslav Pavela, Ľudmila Haasová.

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predsedu - Milan Pagáč členovia Holbová Viera, Viola Bakošová, Ing. Ján Straňák,
Jurenová Danka, Bc. Tibor Turza, Helena Matovičová, Milan Košík, Ivan Slámka,
Mgr. Karol Dubčák, Ján Bezecný, Ing. Mário Hrubý, Ľudmila Hujová.

4. Schválenie členov mestských výborov

Mestský výbor Iliavka
predseda MV pani Viera Holbová, členovia Mária. Žilková, Jarmila Vranová, Cecília Králová,
Peter Kubala st.

Mestský výbor Klobušice
predseda MV Ján Bezecný, členovia Ing. Mário Hrubý, Mgr.Drahoš Slávik, Daniela Bendíková, Jana Lančaričová, Ivan Ferech

Mestský výbor Skala
predseda Milan Pagáč, členovia Otto Michalička, Alexander Hajaš, Miroslav Strižko,
Anna Šatková

Mestský výbor Medňanská
predseda MV Ing. Ján Straňák, členovia Danka Jurenová, Jozef Poliak, Ing. Vladimír Bagin, Ferdinand Šúkala.

Mestský výbor Stred
predseda Bc. Tibor Turza, členovia Vladimír Marguš, Ľudmila Haasová, Tibor. Pilný,
Ľudmila Hujová, Anna Mikolášová.

Mestský výbor NsP
predseda MV Mgr. Karol Dubčák členovia Viola Bakošová, Anna Rajcová, Alojz Podhájsky, Veronika Magutová

Mestský výbor Sihoť
predseda Milan Košík , členovia RNDr. Etela Eglyová, Ivan Slámka, Helena Matovičová, Václav Faltus,Zuzana Sýkorová, Marian Búrik.

5. Schválenie členov Zboru pre občianské záležitosti (ZPOZ),predsedu ZPOZu a sobášiacich

ZPOZ:
Ing. Ľubomír Turcer - hudba, spev, scenár
Anna Škrátková - pracovníčka ZPOZ
Anna Riecka - recituje na obradoch, scénare, smútočné rozlúčky
Marta Matúšová - matrikárka
Marta Melicherová - matrikárka
Ing.Jozef Tichý - zastupuje p. Riecku na cirk. obradoch
Oľga Fíglová - speváčka na občianskych. pohreboch,
Jarmila Živčicová - speváčka na občianskych pohreboch
Agáta Baginová - speváčka na občianskych pohreboch
Anna Ďurovcová - speváčka na občianskych pohreboch
Viera Marjaková - speváčka na občianskych pohraboch
Martina Domáňová - príležitostne recituje i spieva na občianských obradoch
Marta Mazániková - učiteľka MŠ chodí s ďeťmi na uvítania detí do života
Danka Hrubišková - učiteľka MŠ chodí s deťmi na uvítania detí do života
Janka Harušincová - riad. MŠ, chodí s deťmi na uvítania detí do života i iné akcie
Dominika Domáňová - spieva i príležitostne recituje na akciách ZPOZU i DK
Radka Matovičová - robí hudobný doprovod na obradoch (sobáše, pohreby)
Janka Jakúbková - príležitostne spieva spolu so sestrou Radkou na obradoch a akciách
Peter Domáň - recituje na obradoch a kultúrno - spoločenských akciách mesta
Oľga Tomášová - pomáha najmä pri jubilantoch , zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy
mesta, fotografuje, zabezpečuje púšťanie reprodukovanej hudby

Predseda ZPOZu: Viola Bakošová - poslankyňa

Sobášiaci : Ing. Štefan Daško - primátor
Ing. Mário Hrubý - zástupca primátora
Bc.Tibor Turza - poslanec
Viola Bakošová - poslankyňa

6. Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy na akcie vodárenskych spoločností:

uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 3 058 ks
s menovitou hodnotou 611 600,-Sk , kmeňové, spoločnosti - Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
- uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 851 ks
s menovitou hodnotou 909 719,-Sk , kmeňové , spoločnosti - Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 2 055 ks
s menovitou hodnotou 943 245,-Sk , kmeňové - spoločnosti - Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin

7. Schvaľuje odpredaj plynovej prípojky:

- odpredaj drobnej stavby a to plynárenského zariadenia NTL - nízkotlakový pripojovací
plynovod pre stavebný objekt súp. číslo 87 - Hasičská zbrojnica v Ilave na ul. Farskej
v rozsahu PE D 40 - 6m, oceľ DN 32 - 2,3 m vrátane HUP - hlavný úzaver plynu
právnickej osobe SPP - distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26 za kúpnu cenu 42 328, -- Sk

8. Schvaľuje zmeny rozpočtu:

- pre ZŠ Medňanska Ilava do školskej jedálne na nákup plynového kotla na varenie stravy
270 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v kapitole 09.6.0.1 Školské stravovanie v základných
školách položka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky...
č. akcie 70 00 7134
- v kapitole Verejné osvetlenie 06.4.0 na nákup osvetlenia 140 tis. Sk
- v kapitole Komunálny odpad 05.1.0 na nákup kontajnerov na sklo vo výške 60 tis. Sk
a 20 tis. Sk na nákup odpadových 110 litrových nádob na komunálny odpad ( 20 ks)
- príspevok 5 tis. Sk pre Združenie rady školy pri ZŠ v Ilave na svoju činnosť v kapitole
09.1.2. Základné vzdelanie v položke 642 001 / 20 00 6422
- nákup výpočtovej techniky 2x notebook + XP profesionál 70 tis.Sk v kapitálových výdavkoch
položka 713 002 č. akcie 70 00 7132
- nákup rozhlasovej ústredne 713 004 pre vysielanie mestského rozhlasu 40 tis., o ktoré sa poníži
položka 717 001 č. akcie 70 00 0441 oplotenie kompostoviska
- nákup videoprojektora 30 tis. v položke 01116 / 633 004 prevádzkové prístroje, zariadenia..
- nákup 3ks PC za 90 tis. Sk v položke01116 / 633 002 Výpočtová technika
- nákup RAM pamäti 10 tis. v položke 01116 / 633 006 všeobecný materiál
- nákup sofweru pre potreby licencovania 100 tis. Sk v položke 01116 / 633 013 Softwer
a licencie
- navýšenie mesačného príspevku 458 tis. pre TSM Ilava o 92 tis. Sk na výšku 550 tis.
- zníženie položky 633 016 Reprezentačné č. akcie 01 00 6031 MsÚ - reprezentačné o 50tis. Sk

D . Ruší

-bod č. 14 časti C - schvaľuje" uznesenia č. 8/2006 zo dňa 27.09.2006 , ktorým MZ súhlasilo
uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 3 059 ks
s menovitou hodnotou 611 765,-Sk , kmeňové, spoločnosti - Liptovská vodárenská
spoločnosť a.s.,Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš uzavretie kúpnej zmluvy na
odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 852 ks s menovitou hodnotou 910 287,-Sk
kmeňové , spoločnosti - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte
2 056 ks s menovitou hodnotou 943 642,-Sk , kmeňové - spoločnosti - Turčianska
vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin

E. Deleguje:

- Zástupcov za zriaďovateľa do školských rád:
Materská škola, Medňanská 512, Ilava - Viola Bakošová
Materská škola, Okružná 5, Ilava- Klobušice - Ing. Mário Hrubý
Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, Ilava - Bc. Tibor Turza, Ivan Slámka
Centrum voľného času, Farská 84/5, Ilava - Daniela Jurenová
Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava - Mgr. Karol Dubčák, Viera Holbová,
Ľudmila Hujová

F . Ukladá

1. zapracovať schválené zmeny rozpočtu podľa článku „ C schvaľuje" bod 8
T: ihneď
Z. ved. ekonom. odd.

2. Finančno - majetková komisia pripraví návrh odmeňovania poslancov a členov komisií
T. 20.03.2007
Z. predseda Finančno - majetkovej komisie


Ing. Štefan Daško
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
prednosta MsÚ

Overovatelia: Ján Bezecný
Ľudmila Hujová