Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/07 zo dňa 20.03.2007

Dátum: 27.03.2007

Uznesenie č. 3 / 2007
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 20.03. 2007
v Kultúrnom dome  Ilava

A. Prerokovalo:

1. Kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich uznesení.
2. Žiadosti finančnej komisie.
3. Požiadavky Referátu sociálnych vecí.
4. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie.
5. Organizačnú smernicu č.1/2007 Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru MsÚ
v Ilave.
6. Dodatok č.3 k organizačnej smernici č.1 / 2004 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta
Ilava.
7. Úpravy rozpočtu na rok 2007.
8. Návrh na úpravu platu HK vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej.
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
9. Návrh na úpravu platu primátora - zvýšenie základného platu na 1,5-násobok
v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
10. V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
príspevok na tvorbu úspor /1788,- Sk / mesačne pre maloleté deti Pollákové: mal. Jaroslav
nar. 27.10.1993 a mal. René, nar. 24.6. 1997 umiestnené v Detskom domove , Na doli-
nách 27, Trenčín Zlatovce - preklasifikovanie fin. prostriedkov z  rozpočtovej položky
č. 633002 na položku č.642014.
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Slovenskej agentúre sociálnych
služieb, n.o. /nezisková organizácia/ Dubnica nad Váhom za občanov nášho mesta
umiestnených v ich zariadení: Pavla Gašpara, bytom Kpt. Nálepku 248, Ilava,
Vincenta Trenčana, bytom Sihoť 177, Ilava a na umiestnenie do uvedeného zariadenia
p. Silvestra Žitníka, bytom Ružova 106, Ilava.
12. Návrh na odmeny darcov krvi za Jánskeho plaketu - zlatú, striebornú a bronzovú.
13. Žiadosť Miroslava Pagáča o pridelenie nájomného bytu v nájomnej bytovke na Ulici
Medňanskej č. 894/16.

B. Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ.
2. Ročnú správu HK o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2006.
3. Žiadosť TSM o nákup majetku.
4. Žiadosť právnickej osoby INVESTIL s.r.o. so sídlom Hurbanova č. 135/32, 019 01 ILAVA
o odpredaj častí pozemkov p.č. KN 280 / 1 a p.č. KN 278 / 1 v k.ú. Ilava za účelom
výstavby bytového domu.
5. Prezentáciu aktivít fy TRRA.
6. Prezentáciu aktivít vedúceho DK Ilava p. Andreaja Škvaru.
7. Žiadosť Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne so sídlom Jilemnického 1,
911 42 Trenčín o rozšírenie priestorov pre výkon činnosti policajného zboru a to nadstavbou
stavebného objektu s.č. 800 na ulici Pivovarskej alebo prenájom časti nehnuteľnosti s.č. 662
( budova ZUŠ ) alebo poskytnutím iných priestorovo postačujúcich objektov.
8. Žiadosti právnickej osoby ILFES spol. s.r.o. so sídlom Štúrova 753 / 68, 019 01 Ilava
o schválenie investícií do tepelného hospodárstva na rok 2007.
9. Ospravedlnenie p. Ing. Straňáka, poslanca - z dôvodu PN.

10. Rozpis výšky normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy
pre ZŠ Ilava, Ul. Medňanská pre rok 2007.
11. Požiadavku p. Holbovej, poslankyne ohľadne vyplatenia odmeny p. Holbovi za vykonanú
prácu v mesiaci január 2007 v DK Iliavka.
12. Návrh sociálnej komisie na doplnenie VZN o prideľovaní nájomných bytov MZ Ilava.
13. Pridelenie nájomného bytu Miroslavovi Pagáčovi v nájomnej bytovke na Ulici
Medňanskej č. 894/16 na základe doporučenia sociálno-bytovej komisie a primátora mesta.

C. Schvaľuje:

1. Zmenu rozpočtu vo výdavkoch na stredisku Komunálny odpad a to na zber a odvoz
komunálneho odpadu 320 tis. Sk, na uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu na skládke
odpadov 225 tis. Sk a na poštovné za odosielanie vyrúbených platobných výmerov 70 tis. Sk,
ktoré budú kryté zvýšením príjmov.

2. Žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých -Terénno sociálne centrum pre obvody
Ilava, Pov. Bystrica a Púchov o finančnú podporu Regionálnych športových hier zdravotne
postihnutých vo výške 3 tis. Sk.

3. Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu Ilava o sponzorský príspevok pri poriadaní
Tradičných pretekov v love rýb udicou. Primátor prispeje vecnou cenou 600,- Sk.

4. Žiadosť Základnej umeleckej školy Ilava - Tanečný odbor o finančný príspevok 10 tis. Sk
na účasť v medzinárodnej súťaži v Prahe.

5. Členský príspevok pre Občianske združenie Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát 15,-Sk
na obyvateľa čo predstavuje 81 240,-Sk.

6. Žiadosť fyzickej osoby Hošták Ľubomír, bytom Košecké Podhradie č. 177 o odklad
termínu odstránenia stavieb s.č. 35 a s.č. 36 na Ulici Košeckej v Ilave na 30.05.2007
( pôvodný termín bol 30.11.2006), nakoľko uvedené stavby boli užívané nájomcami
až do 31.12.2006.

7. Úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na mzdy, odvody poistného, prí-
del do sociálneho fondu na stredisku Správa MsÚ a stredisku DK Ilava, na odmeny
a príspevky poslancom a členom komisií a MV a odstupné na stredisku Správa
v celkovej sume 716 tis. Sk a zároveň bude táto suma zahrnutá v príjmovej časti v položke
Výnos dane z príjmov pre mesto.

8. Úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu o sumu 239 tis. Sk na mzdy, odvo-
dy poistného, prídel do sociálneho fondu a stravné na stredisku Opatrovateľská služba
a zároveň bude suma 239 tis. Sk zahrnutá v príjmovej časti Výnos dane z príjmov
na opatrovateľskú službu a administratívu.


9. Úpravu rozpočtu na stredisku Hasiči, kde ide o presun 18 tis. Sk z bežných
výdavkov z položky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru strediska
Hasiči na mzdy a poistné na stredisku Hasiči v celkovej sume 18 tis. Sk.

10. Plat HK s účinnosťou od 1.1.2007 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchá-
dzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 18 761,- Sk, v súlade s ustanovením § 18c
ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

11. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok, ktorá predstavuje 18 761,- Sk a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994
v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok a zároveň sa
schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 - násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou od 1.4.2007.

12. Zmeny rozpočtu na rok 2007 uvedené v zmenovom rozpočtovom liste, ktorý je
neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto uznesenia.

13. Finančné prostriedky na tvorbu úspor pre maloleté deti Pollákové umiestnené 
v detskom domove, ktoré sa musia mesačne ukladať na osobné účty detí.

14. Finančný príspevok Slovenskej agentúre soc. služieb vo výške 30 000,- Sk za obyvateľov,
ktorí sú umiestnení v ich soc. ústave a za občana Žitníka, ktorého príjmu do soc. staro-
stlivosti.

15. Organizačnú smernicu č.1/2007,, Organizačný poriadok a organizačná štruktúra MsÚ
v Ilave ˝.

16. Dodatok č.3 k organizačnej smernici č.1 / 2004 ,, Pracovný poriadok zamestnancov mesta
Ilava ˝.

17. Odpredaj bytu p. Krcheňovi Igorovi na splátky po 1000,- Sk / mesačne.

18. Vyplatiť nasledovné sumy: 5000,- Sk - Zlatá Janského plaketa
3000,- Sk - strieborná
1500,- Sk - bronzová
darcom krvi 1x ročne po právoplatnosti tohto uznesenia.

19. Pána Andreja Škvaru, vedúceho DK Ilava za člena kultúrnej komisie namiesto p. Anny
Rieckej.

20. Finančný príspevok vo výške 50.000,- Sk na vytvorenie jazykovej učebne ZŠ Ul. Medňan-
ská.

D. Neschvaľuje:

1. Žiadosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava o finančný príspevok
na prevádzku.

2. Žiadosť Detského folklórneho súboru Laštek Ilava o finančný príspevok 30 tis. Sk
na činnosť.

3. Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby OMEGA - Vladimír Marguš so sídlom Košecká
č. 28 /17, 019 01 Ilava o odkúpenie budovy s.č. 134 ( reštaurácia Železničiar ) na Ulici
Hurbanovej v Ilave za účelom zriadenia výroby odevov, nakoľko mesto uvedený stavebný
objekt plánuje využiť pre vlastnú potrebu.


4. Žiadosť fyzickej osoby Patrik Sírny, bytom SNP 510 / 1- 20 019 01 Ilava o odkúpenie časti
nehnuteľnosti a to pozemku p.č. KN 608 / 1 v k.ú. Ilava na záhradkárske účely, nakoľko
uvedený pozemok je určený na mestskú zeleň a v budúcnosti sa na tomto pozemku plánuje
vybudovať prechod pre občanov.

E. Poveruje:

1. Primátora mesta Ing. Štefana Daška k  podpísaniu zmlúv o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
s právnickou osobou Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 8, 813 61
Bratislava, ktorých predmetom je odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a to:
●-dielu č. 5 o výmere 250m2, odčleneného od pozemku p.č. C - KN 1177 / 1 - ostatné plochy
o výmere 1780m2
●-dielu č. 1 o výmere 704m2, odčleneného od pozemku p.č. C - KN 1177 / 2 - ostatné plochy
 výmere 1688m2
●-dieluč.2 o výmere 229m2 odčleneného od pozemku p.č. E - KN 2077 / 401 - ostatné plochy
 výmere 449m2
●- pozemku p.č. C - KN 1133 / 3 o výmere 66m2, vytvoreného odčlenením 66m2 od pozemku
p.č. C - KN 1133 / 1 v častiach záhrada o výmere 1120m2, orná pôda o výmere 1162m2
 zastavaná plocha o výmere 542m2

Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú v  k.ú. Ilava a dôvodom ich odpredaja je umožnenie realizácie stavby „ ŽSR, modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov pre traťovú rýchlosť 160 km / hod.". Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom, vypracovaným
na základe cenového predpisu platného v čase uzatvárania kúpnej zmluvy.

2. Primátora mesta Ing. Štefana Daška konať vo veci získania investičného úveru 15.000 000,- Sk
na dobu splatnosti úveru 10 rokov.

E.Ukladá:

1. Vykonať zmeny rozpočtu podľa bodu C a predložených zmenových listov
s dôvodovou správou.
T: ihneď
Z: ved. ekonom. odd.

2. Poskytnúť finančný príspevok SASS vo výške 20 000,- Sk ( na dvoch občanov )
a po umiestnení p. Žitníka poskytnúť 10 000,- Sk.
T: po právoplatnosti uznesenia a po umiestnení tretieho občana
Z: Referát sociálnych vecí

3. Zabezpečiť tvorbu úspor pre maloleté deti Pollákové v zmysle zákona na osobný účet detí
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
T: po právoplatnom rozhodnutí súdu
Z: referát sociálnych vecí

4. Majetkovému oddeleniu MsÚ spísať nájomnú zmluvu s p. Miroslavom Pagáčom
na nájomný byt Ul. Medňanská.
T: do 23.3.2007
Z: právnik, ved. majetkového odd.

5. Právnikovi mesta a majetkovému odd. upraviť VZN o prideľovaní nájomných bytov.
T: po právoplatnosti uznesenia

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ Zapisovateľka: Andrea Juríčková

Overovatelia: Ján Bezecný
Milan Pagáč