Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/07 zo dňa 18.04.2007

Dátum: 24.04.2007

Uznesenie č. 4 / 2007 z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 18.4. 2007 v Kultúrnom dome  Ilava o 15:30 hod.

A. Prerokovalo:

1. Spoluúčasť mesta na financovaní ihriska s umelým trávnatým povrchom v sume 400 000.-
Sk na projekt „Miniihriská 2007" na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu.

2. Spoluúčasť mesta na financovaní viacúčelového ihriska s úmelým povrchom v sume
500 000.-Sk na projekt „Viacúčelové ihriská" na základe výzvy splnomocnenca vlády
pre mládež a šport, pána Dušana Galisa.

3. Zmenu úverových podmienok schválených na predchádzajúcom MZ v súlade
s doporučeniami bánk, podľa vyhodnotenia úverového potenciálu mesta.

4. Rekonštrukciu internetových stránok mesta a s tým súvisiacu zmenu rozpočtu.

5. Odpredaj stavebného stroja -bágra MF 50HX.

B. Schvaľuje:

1. Spoluúčasť mesta na financovaní ihriska s umelým trávnatým povrchom v sume 400 000.-
Sk na projekt „Miniihriská 2007" na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu.

2. Spoluúčasť mesta na financovaní viacúčelového ihriska s úmelým povrchom v sume
500 000.-Sk na projekt „Viacúčelové ihriská" na základe výzvy splnomocnenca vlády
pre mládež a šport, pána Dušana Galisa.

3. Zmenu úverových podmienok schválených na verejnom mestskom zastupiteľstve č. 3
v súlade s odporúčaniami bánk z pôvodných 15 mil. Sk na dobu splácania 10 rokov, na
sumu 20 mil. Sk na dobu splácania 15 rokov.

4. Rekonštrukciu internetových stránok mesta a s tým súvisiacu zmenu rozpočtu podľa
ponuky firmy Maurit s nákladmi 119 000 Sk, splatnými mesačne v splátkach po 10 000.-
Sk.

5. Odpredaj stavebného stroja -bágra MF 50HX za cenu 150 000 Sk.

C.Ukladá:

1. Vykonať zmenu rozpočtu podľa článku B bod 4.
T: ihneď Z: ved. Ekonom. odd.

Ing. Štefan Daško ................................ Zapisovateľka: Andrea Juríčková .......................
Primátor mesta

Overovatelia: Holbová Viera ............................
Hujová Ľudmila .........................
Ing. Ľubomír Turcer ................................
Prednosta MsÚ