Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/07 zo dňa 22.05.2007

Dátum: 30.05.2007

Uznesenie č. 5 / 2007 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.5. 2007
v Kultúrnom dome  Iliavka o 15:30 hod.

A. Prerokovalo:

1. Plnenie úloh z predchádzajúcich uznesení MZ
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a Výročnej správy Mesta Ilava za rok 2006
3. Plnenie rozpočtu Mesta Ilava a TSM za rok 2006
4. Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2006 a prerozdelenie prebytku hospodárenia
5. Stanovisko HK k Záverečnému účtu mesta za rok 2006
6. Plnenie rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2007
7. Pridelenie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta na Zmenu rozpočtu, predkladanú Odd. výstavby a ŽP
8. Zrušenie Dodatku č. 2 VZN o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome
9. Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine CVČ, Farská 84/5, 019 01 Ilava
10. Problematiku bytovej výstavby v lokalite za Medňanskou a za Svätým Jánom
11. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie
12. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie a ZPOZu
12.1. Návrh na schválenie za člena ZPOZu: Andreja Škvaru, Ved. odd. kultúry
. 13. Poverenie primátora Mesta Ilava k odoslaniu listu na Rímskokatolícku cirkev -
Farský úrad Ilava v súvislosti s odkúpením alebo výmenou cirkevného pozemku
lokalite za Medňanskou
14. Rôzne
14.1 Situáciu o budovaní kanalizácie a mestských komunikácií v areáli IBV- Klobušice
14.2 Stav vysporiadania pozemkov pod budovami a komunikáciami vo vlastníctve
mesta v mestských častiach.
14.3 Informácie o spolupráci s Mestom Györ a zapojení sa do Medzinárodného Višegrádskeho fondu.
14.4 Žiadosti z mestských výborov a komisií
14.5 Žiadosť občanov Iliavky vyvesiť zápisy z MV - Iliavka pri KD Iliavka

B. Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich uznesení MZ
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava a TSM za rok 2006
3. Stanovisko HK k Záverečnému účtu mesta za rok 2006.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2007
5. Situáciu o budovaní kanalizácie a mestských komunikácií v areáli IBV Klobušice
6. Informáciu o stave vysporiadania pozemkov pod budovami a komunikáciami
v mestských častiach
7. Informácie o spolupráci s Mestom Györ a zapojení sa do Medzinárodného
Višegrádskeho fondu
8. Informácie o ponúknutých úveroch finančných inštitúcií pre poskytnutie 20 mil.,- Sk
investičného úveru

C. Schvaľuje:

1. Účtovnú závierku Mesta Ilava za rok 2006 bez výhrad a Výročnú správu Mesta Ilava
o hospodárení za rok 2006.

2. Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2006 a prerozdelenie prebytku hospodárenia

3. Pridelenie finančných prostriedkov Rezervného fondu Mesta Ilava podľa zmeny
rozpočtu, predkladanú Odd. výstavby a ŽP takto:

● 1 870 tis. na položku 0443 - výstavba / 717 001 / 70 002 443 kap. výdavky -
parkoviská a ihriská;
● 500 tis. na novú položku ( premenovanú položku - prístupová komunikácia - garáže
Ul. Moyzesová ) 0443 - výstavba / 717 001 / 70 000 446 kap. výdavky -
Chodník pred mestskou zvonicou

4. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava
zo dňa 1.4.2002. Zriaďovacia listina sa v časti: Verejná funkcia a predmet činnosti sa
dopĺňa nasledovne: Centrum voľného času zabezpečuje záujmové, občianske a iné
vzdelanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy a zapojiť sa do života
občianského spoločnosti.

5. Škvaru Andreja Vedúceho kultúry v Ilave za člena Združenia pre občianske
záležitosti pri Mestskom úrade Ilava

6. Finančný príspevok 5.000,- Sk na spolufinancovanie vydania knihy s literárnou
tvorbou pre deti a mládeže

D. Ruší:

1. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Ilava o stanovení podmienok poskytovania bytov
v bytovom dome, schváleného Metským zastupiteľstvom dňa 10.12.2003, uznesením
č. 9/2003 - časť D bod 6

E. Poveruje:

1. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora Mesta Ilava, Ing. Štefana Dašku
k odoslaniu listu na Rímskokatolícku cirkev - Farský úrad v Ilave týkajúceho sa
odpredaja alebo zámeny pozemku p.č. pkn 602, zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 2764 v súvislosti s plánovanou bytovou výstavbou v lokalite
„Za Medňanskou"

2. Primátora Mesta Ilavy Ing. Štefana Daška ďalej rokovať o poskytnutí 20 mil.,- Sk
investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. alebo OTP BANKA s ohľadom
na ich ponuky, ktoré boli vyhodnotené ako najvýhodnejšie.

F. Neschvaľuje:

1. Žiadosť Regionálnej rady Klubu Slovenských turistov „Komisie značenia"
v Považskej Bystrici o poskytnutie finančných prostriedkov na značenie turistických
chodníkov v okolí Ilavy lebo MZ schválilo v rozpočte Mesta Ilava na rok 2007
príspevok pre Klub Slovenských turistov Tuláci - Ilava.

2. Žiadosť pani Ivety Suchomelovej, bytom Ul. Kukučínová č. 472 / 19 Ilava
o poskytnutie finančnej výpomoci na opravu bytu, keďže už nie je vlastníčkou
uvedeného bytu.

G. Ukladá:

1. Zapracovať zmeny rozpočtu podľa bodu 3. časti „C. Schvaľuje" a  Zmenového listu
do rozpočtu na rok 2007
Z: Ekonomické odd.
T: ihneď

2. Vyvesiť zápisy z MV - Iliavka pri KD Iliavka
Z: sekretariát prednostu MsÚ
T: 25.05.2007

 

Ing. Štefan Daško ................................ Zapisovateľka: Andrea Juríčková .......................
Primátor mesta

Overovatelia: Ing. Ján Straňák .. .........................
Ing. Ľubomír Turcer ................................ Helena Matovičová........................
Prednosta MsÚ