Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/07 zo dňa 26.06.2007

Dátum: 02.07.2007

Uznesenie č. 6 / 2007 zo zasadnutia MsZ dňa 26.6. 2007

 v Kultúrnom dome  Klobušice o 15:30 hod.

Mestské zastupiteľstvo

A.   Prerokovalo:

      1. Žiadosti o jednorazovú výpomoc pre:
         - Valachovú Máriu bytom Záhradnícka 294 – nákup pre dieťa v sume 1000.-Sk
      - Staňovú Danušu bytom Záhradnícka 294 –  nákup pre 4 deti v sume 4000.-Sk
         - Dobiášovú Milenu, dlhodobo na PN bytom Sihoť 177 v sume 3000.-Sk
         - Pišoya Jána bytom J.L.Bellu 126 na základné životné potreby po 11 ročnom výkone  trestu v sume 1000.-Sk

2.      Protest prokurátora proti VZN č. 2/2003 o podmienkach podnikania na území mesta Ilava.

3.      Postup prác, výber firiem a zaangažovanosť občanov na kanalizácii a komunikáciách v lokalite IBV Klobušice.

4.      Požiadavku OV a ŽP, aby mestské výbory sami navrhli miesta, kde sa umiestnia v mestských častiach retardéry.

5.      Požiadavky mestských výborov Mesta Ilava.

6.      Požiadavky komisií pri MZ Mesta Ilava

7.      Zmeny rozpočtu na rok 2007 predkladané do MZ jednotlivými oddeleniami MsÚ.

8.      Podmienky pripravenosti na čerpanie prostriedkov z Eurofondov.

9.     Vyčlenenie prostriedkov z úverových zdrojov na prípravu projektov  a žiadostí pre  Eurofondy v sume 3,5 mil. Sk .

B.  Berie na vedomie:

 1. Informatívnu správu k možnosti zrušenia príspevkovej organizácie mesta a vytvoreniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou mesta
 2. Informáciu o možnostiach využitia objektu reštaurácie Železničiar s. č. 134 –zo dňa 14.6.2007
 3. Žiadosť JUDr. Babniča  o pomoc pri zabezpečení prístupu k polyfunkčnému domu Petrykovských.
 4. Informáciu o ceste na Slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Budapešti.
 5. Pozvanie do  Györu v dňoch 29 a 30 septembra 2007.
 6. Sťažnosť pána Kehera- zatápanie pozemku.
 7. List od farskej rady týkajúci sa odpredaja pozemkov v lokalite za Medňanskou ulicou.

9.      Žiadosť fyzickej osoby  Ing. Pavel Žiaček  a manželka Eva, obaja bytom  Ilava – Klobušice, Okružná  č. 78,                019 01         Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve  Mesta Ilava a to pozemku parc.č. KN 1072/1- zastavané plochy a nádvoria  o výmere  1640 m² v k. ú. Ilava .Žiadosť bude možné v budúcnosti riešiť súbežne s odpredajom budovy súp. č. 134 – reštaurácia Železničiar.

10.  Poradovník na prideľovanie nájomných bytov predložený Sociálno-bytovou komisiou.

11.  Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich Mestských zastupiteľstiev.

12.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava na 2. polrok 2007.

C. Schvaľuje:

 1)Koncepciu Rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky vypracovanú odbornou organizáciou - Slovenskou energetickou agentúrou, regionálnou pobočkou so sídlom Hurbanova ul. č. 59,  911 01  Trenčín.

2)Investíciu do tepelného hospodárstva vo výške 587 940,50.- Sk na dodávku a montáž meračov spotreby množstva teplej vody na pätách bytových domov v súlade s nájomnou zmluvou č. 131/1997 uzatvorenou s právnickou osobou  ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68,               019 01         Ilava  a investíciu v sume 250 000.-Sk na inštaláciu prepúšťacích ventilov , ktoré majú slúžiť na odstránenie hlučnosti tlakových ventilov.

3)Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 1503/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m² v k. ú. Ilava, zapísaného  na Správe katastra Ilava na LV č. 1500, fyzickej osobe  Ferdinand  DAŇO a manželka Anna, obaja bytom               019 01        Ilava – Iliavka  č. 7 za kúpnu cenu 20 Sk/m². Kupujúci uhradia aj správny poplatok  za vklad vlastníckeho práva  na LV do KN vo výške 2 tis. Sk.

4)Investíciu na zastrešenie vstupného schodiska do budovy súp. č. 800 na ulici  Pivovarskej v Ilave ( budova Polície  Ilava ) vo výške 85  tis. Sk

5)Odpredaj nehnuteľností a to budovy súp. č. 134 na ulici Hurbanovej v Ilave a prislúchajúceho pozemku p.č. KN 1072/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 640m². (bývalá reštaurácia Železničiar). Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve mesta Ilava a sú zapísané na Správe katastra  Ilava na LV č. 1500 v k. ú.  Ilava. Odpredaj sa uskutoční za nasledujúcich podmienok:

  ► informácia o predaji pre podnikajúce fyzické a právnické osoby v územnom obvode mesta bude uskutočnená cestou Ilavského mesačníka a vyhlásením v mestskom rozhlase

  ►informácia o predaji  pre podnikajúce fyzické a právnické osoby v regióne bude uskutočnená cestou týždenníka  PARDON

  ►o predaji budú písomne informovaní všetci záujemcovia, ktorí o kúpu predmetných nehnuteľností prejavili záujem formou písomnej žiadosti.

  ►záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať poštou, alebo osobne odovzdať do podateľne MsÚ Ilava v termíne do 10.08.02007

  ►vyhodnotenie ponúk bude uskutočnené na porade poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave dňa 14.08.2007.

  ►rozhodujúcimi a zároveň rovnocennými kritériami budú výška navrhovanej kúpnej ceny, platobné podmienky a predložený stručný podnikateľský zámer ( budúce využitie objektu)

  ►odpredaj sa neuskutoční, ak ani jedna z ponúk nebude vyhovovať po stránke budúceho využitia objektu a zároveň,  ak navrhovaná kúpna cena bude nižšia, ako stanovil znalecký posudok č. 82/2004 zo dňa 28.11.2004

 

6) Predĺženie doby nájmu v budove súp. č. 455 na ulici Pivovarskej nájomcovi – Špeciálnej základnej škole v Ilave na dobu 10 rokov.

7) Navrhované zmeny – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdaje na strediskách:

  ► Klub dôchodcov  Ilava -  zvyšujeme  položku 633 006 Všeobecný materiálo 6 tis. Sk, o ktoré znížime položku 642 026 Choroba – mimoriadne lieč. náklady – ústavná liečba, kde po úprave zostane 1 tis. Sk.

  ►Na stredisku Hasiči – je treba vytvoriť novú rozpočtovú položku 642 006 – Transfer neziskovým právnickým osobám  na členské príspevky so sumou 2 tis. Sk, o ktoré znížime položku 633 006-Všeobecný materiál. Tieto členské príspevky bolo treba uhradiť Dobrovolnému hasičskému zboru  Slovenskej republiky za 71 členov  Mestského hasičského zboru (MHZ).

 

  ►Na  stredisku Hasiči ďalej upravujeme znížením položku 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody) o 3 tis. Sk a vytvárame novú položku 642 002 – Transfer organizácii, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť -  Mestskému hasičskému zboru na povinnú previerku pripravenosti a cvičenia. 

  ►Na stredisku Civilná ochrana znižujeme položku 642 001 – Transfer jednotlivcom a neziskovým práv. osobám – Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému. fondu o 7 tis. Sk a vytvoríme novú položku 633 001 – Všeobecný materiál, kde je zaúčtovaný nákup piesku, ktorý bol nakúpený 20. marca, kedy bola zvýšená hladina Podhradského potoka a bolo ohrozenie preliatia potoka .

*     Na stredisku Ostatné kultúrne služby 08209 boli prekročené položky :

Všeobecný materiál  633006 – finančné prostriedky budú presunuté z položky Výpočtová technika 633002 vo výške 17 tis. a Potraviny 633011 vo výške 1 tis. Sk.

Oprava a údržba budov 635006  - finančné prostriedky budú presunuté z položky Konkurzy a súťaže 637002 vo výške 15 tis. Sk

Všeobecné služby KD Klobušice 637004– finančné prostriedky budú presunuté  z Energií 632001 vo výške 5 tis. Sk.

►Na stredisku Komunálny odpad  0510 boli prekročené položky:

Oprava a údržba odpadových nádob 635004– finančné prostriedky budú presunuté z nákupu odpadových nádob 633004 vo výške 10 tis. Sk

*     Na stredisku Matrika 0133 boli prekročené položky:

Cestovné 631001 – finančné prostriedky budú presunuté z položky Interiérové vybavenie 633001 vo výške 1 tis. Sk.

*     Na stredisku Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 0911 bola prekročená položka:

Školenia a kurzy 637001– bolo potrebné školenie pracovníčky MŠ kvôli novému programovému vybaveniu v MŠ. Tu budú  finančné prostriedky presunuté z položky Výpočtová technika 633002 vo výške 5 tis. Sk

*     Na stredisku Obce01116 je potrebné upraviť položku:

Softvér, licencie 633013– finančné prostriedky vo výške 11 tis. Sk budú presunuté z položky 633002 Výpočtová technika. Z dôvodu doplnenia softvérového vybavenia mesta , na ktoré sa pôvodne nepredpokladalo vyčlenenie prostriedkov – bola to mimoriadna požiadavka – potrebné začlenenie Excel- ovských funkcií v IS Cora Geo.

*          Na stredisku  MFK 0810 je potrebné  upraviť rozpočet, pretože sa v rozpočte nepočítalo s interiérovým vybavením šatní a s úpravou futbalového ihriska. Je potrebné presunúť 100 tis. z položky Príspevok MFK 642001 na položku  Interiérové vybavenie 633001, z položky Konkurzy a súťaže  637002 presunúť 20 tis.  na položku  Špeciálne služby 637005

 

8)  Jednorazovú výpomoc pre:

- Valachovú Máriu v sume   1000.-Sk

- Staňovú Danušu v sume     4000.-Sk

- Dobiášovú Milenu v sume 3000.-Sk

- Pišoya Jána v sume            1000.-Sk

9) Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 2069/9 pri kanáli o výmere 12 164 m2 , nachádzajúci sa v k.ú. Ilava, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 300 Sk/m2 .

10)  Zmeny rozpočtu:

a)     úprava rozpočtu na stredisku 0640 verejné osvetlenie 635004, navýšenie   o  80 000.-Sk , finančné prostriedky sa presunú zo strediska mesta 01116 z položky 631002 Cestovné – zahraničné 20 000,- Sk a zo strediska 0443  z položky 635006 Rutinná údržba budov a objektov 60 000,- Sk

b)     Zmena rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu  v položke  „splašková   kanalizácia IBV Klobušice“,navýšenie z  1 300 000,- Sk na 3 000 000,-Sk

c)     Úprava rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o novú položku  „Komunikácie a inžinierske siete IBV Klobušice vo výske 12 000 000,- Sk.po schválení úveru MZ.

d)     Vyčlenenie prostriedkov z úverových zdrojov na prípravu projektov  a žiadostí  pre Eurofondy vo výške  3,5 mil. Sk s DPHpo schválení úveru MZ.

11)  Odmenu poslankyni Holbovej vo výške 3 000 .-Sk za účinnú pomoc pri vysporiadaní  pozemkov  v mestskej časti Iliavka.

   12)    Návrh poslanca Ing. Hrubého, ktorý navrhuje vyzvať majiteľov nehnuteľností a to pozemkov  parc. č. KN 42/2 až 42/9 za Moyzesovou ulicou nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava na jednanie o odkúpenie časti pozemkov Mestom Ilava  s cieľom zabezpečiť   prístup k polyfunkčnému domu súp. č.  863   manželov Petrykowskych.

D.   Ruší

1)           Bod 3 časti D – Neschvaľuje uznesenia č. 3/2007 zo dňa 20.3.2007, ktorým Mestské zastupiteľstvo neschválilo žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby OMEGA – Vladimír Marguš so sídlom Košecká č. 28/17,               019 01        Ilava o odkúpenie budovy súp. č. 134 (reštaurácia Železničiar) na ulici Hurbanovej v Ilave za účelom zriadenia výroby odevov – nakoľko mesto uvedený objekt plánovalo využiť pre vlastnú potrebu.

 E.    Poveruje:

 1.   Primátora Mesta Ilava Ing.  Štefana Daška   k rokovaniam o odpredaji     pozemku   parc. č. KN 2069/9 – orná pôda o výmere 12 164 m² v k. ú. ILAVA   ( lokalita    Pri kanáli“ ) pričom minimálna kúpna cena za predmet kúpy sa stanovuje na 300,- Sk /m².

Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy so spoločnosťou ETILS, s.r.o. so sídlom v Nitre za nasledujúcich platobných podmienok:

- komplexný poradenský servis v sume 175 000.- Sk v roku 2007,   59 000.-Sk   v roku   2008, 58 000.- Sk v   roku 2009 a 58 000.-Sk v roku 2010, celkom 350 000.- Sk v   rokoch 2007 až 2010, pričom táto čiastka sa vráti mestu formou zliav z provízií   za úspešné projekty.

           - paušálny poplatok vo výške 1,5% z hodnoty projektu, najviac však 50 000.- Sk za každú  spracovanú žiadosť,
     - 5% provízia za každú schválenú žiadosť.

 1. Primátora Mesta Ilava Ing. Štefan Daška k rokovaniu so štatutárnymi zástupcami právnickej osoby ELASTIC, s.r.o. Ilava za účelom doriešenia odpredaja pozemku   

      parc. č. KN 2069/10 nachádzajúci sa v k.ú. Ilava , nakoľko uvedená právnická osoba nesplnila podmienky odpredaja stanovené kúpnou zmluvou  zo dňa 31.10. 2006.

E. Neschvaľuje:

1. Jednorazovú výpomoc pre:

      -Dzurkovú Alžbetu, Klobušice, Wolkerova 205
      -Herákovú Zuzanu, J.L.Bellu 126
      -Remšíková Monika, Medňanská 520
      -Mičko Ľudevít, Iliavka 67
      -Turská Žofia, Záhradnícka 276
      -Čepák Alojz Iliavka 9
-Šandorová Mária , Kukučínova 691
-Suchomelová Iveta,  Kukučínová 472

   2. Žiadosť Slovenského zväzu Judo, oddiel Dubnica nad Váhom o poskytnutie sponzorského finančného príspevku.

F.  Ukladá:

1.   Ekon. oddeleniu MsÚ vyplatiť schválené jednorazové výpomoci podľa článku C 8

            T:   15dní po oznámení na vývesnej tabuli .             Z:  Ved. EO

 1. Vykonať zmeny rozpočtu podľa zmenových listov na základe článku C, body  2, 7 a 10 a) a b)  tohto uznesenia .

T:  15.7.2007                                                             Z:  Ved. EO

 Vykonať zmeny rozpočtu podľa zmenových listov na základe článku C bod  10 c) a d)  tohto uznesenia .

T:  po schválení úveru MZ                                                              Z:  Ved. EO

 1. Vedúcemu DK spracovať organizačné zabezpečenie návštevy mesta Györ       a skoordinovať akciu so Slovenským veľvyslanectvom a Slovenským inštitútom       v Budapešti.

T:   do 31.8.2007.                                                      Z:  Ved. Odd. kultúry

 1. Vypracovať návrh nového VZN o podmienkach podnikania na území mesta Ilava, ktorým sa zrušia časti napadnuté protestom prokurátora a nahradia sa tak, aby nové VZN bolo v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi .

      T: 31.07.2007                                                           Z: Ved. MO, právnik.      

  1.Prednostovi MsÚ zakomponovať požiadavky mestských výborov Mesta Ilava do úloh

      z porád vedenia MsÚ.

T:   do 2.7.2007.                                                        Z:  Prednosta MsÚ

 

7. Vypracovať dodatok k nájomnej zmluve so  Špeciálnou základnou školou v Ilave  - predĺženie nájmu v budove súp. číslo  455, na ulici Pivovarskej  na dobu 10 rokov.

T:   do 6.7.2007.                                                        Z:  Ved. MO, právnik

 

8.  Preveriť príčiny vyrážania  splaškovej vody u pani Pavlíkovej v Klobušiciach  

      a navrhnúť riešenie.

T: 31.7.2007                                                              T: Ved. OV a ŽP                        

9.  Prešetriť žiadosť komisie pre školstvo a vzdelávanie týkajúcu sa zachovania miest sociálnych kurátorov . Požiadavku uplatniť formou listu v mene Mesta Ilava.

     T: 20.7.2007                                                              Z: Primátor 

10. Primátorovi Mesta Ilava vyvolať trojstranné rokovania medzi mestom, firmou LEONI  

      a firmou Program, s cieľom doriešiť napojenie Zámockej ulice na  dažďovú 

       kanalizáciu.

      T: 20.7.2007                                                             Z: Primátor 

      11. Doriešiť názov Ulice Za kanálom za účasti podnikateľov a súkromných firiem.

      T: 31.7.2007                                                              Z: Primátor 

12. Vyzvať príslušné inštitúcie na udržiavanie verejnej komunikácie smer Ilava  - Skala –   

      Iliavka.

      T: 20.7.2007                                                              Z: Primátor , Ved. OV a ŽP


    V Ilave 26.6.2007

    Ing. Štefan Daško    ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ................................   
    Prednosta MsÚ

    Andrea Juríčková  ..................................
    Zapisovateľka                                    

   Overovatelia:            Dubčák Karol   Mgr.            ..........................................................
                                 Bezecný Ján            .............................................................