Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/07 zo dňa 23.07.2007

Dátum: 31.07.2007

Uznesenie č. 7 / 2007 z mimoriadneho verejného zasadnutia MsZ konaného dňa 23.7. 2007 v DK Ilava

A. Prerokovalo:

1. Návrhy úverových zmlúv a rámcových podmienok nasledujúcich bankových inštitúcií:
- Slovenská sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s. a DEXIA Banka.

B. Schvaľuje:

1. Podpísanie úverovej zmluvy a rámcové podmienky so SLSP a.s.

C. Poveruje:

1. Primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška k podpisu úverovej zmluvy so SLSP a.s.

D. Ukladá:

1. Vypustiť bod 1. článku VI. Zmluvy o úvere so SLSP, ktorý sa týka vzniku záložného
práva, vyplývajúceho z podielu na daniach fyzických osôb.
Termín: pred podpisom zmluvy
Zodpov.: primátor Mesta Ilava, Ing. Štefan Daško

E. Berie na vedomie:

1. Zverejnenie majetkového priznania primátora Mesta Ilavy Ing. Štefana Dašku
v médiách a to v OBZORE.

V Ilave, dňa 23.7.2007

 

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ................................
Prednosta MsÚ

Andrea Juríčková ..................................
Zapisovateľka

Overovatelia:
Mgr. Karol Dubčák ............................................................
Bakošová Viola .............................................................