Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 8/07 zo dňa 21.08.2007

Dátum: 25.08.2007

Uznesenie č. 8 / 2007
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 21.8. 2007.

Mestské zastupiteľstvo

A. Prerokovalo:

Cenník pre dopravné vozidlá a pracovné stroje a Cenník pohrebných služieb
Vstup Mesta Ilava do Združenia obcí pod Bielymi Karpatmi
Odstúpenie od nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.08.2001 so spoločnosťou JAMP s.r.o., Ilava
Návrh primátora mesta na udelenie čestného občianstva Dr. Péterovi Schmidtovi
Zmeny rozpočtu
Žiadosti prerokované finančno-majetkovou komisiou
Projekt štúdie „Preložka št. cesty II/574" vypracovaný firmou AG - SPOL s.r.o. Trenčín, alternatíva č. 2.

B. Schvaľuje:

Cenník pre dopravné vozidlá a pracovné stroje.
Cenník pohrebných služieb.
Vstup Mesta Ilava do Združenia obcí pod Bielymi Karpatmi.

4. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku parc. č. KN 2069/10 - orná pôda o výmere 8 586 m2 v k.ú. Ilava, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500, právnickej osobe ELASTIC s.r.o , so sídlom Ul. Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 300,- Sk/m2. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV.
Uznesenie stráca platnosť, ak z dôvodov na strane kupujúceho nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v termíne do 31.08.2007 alebo, ak kupujúci nepoukáže na účet mesta ˝ kúpnej ceny t.j. 1 287 900,- Sk v termíne do 30.11.2007 alebo, ak kupujúci nepoukáže na účet mesta druhú polovicu kúpnej ceny t.j. 1 287 900,- Sk v termíne do 30.06.2008.
Ak kupujúci nepoukáže na účet mesta ˝ kúpnej ceny v termíne do 30.11.2007 alebo , ak nepoukáže na účet mesta druhú ˝ kúpnej ceny v termíne do 30.06.2008 uhradí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % kúpnej ceny t.j. 257 580,-Sk. V prípade , že kupujúci nedodrží termín prvej splátky Mesto Ilava okamžite odstúpi od zmluvy. Ak by kupujúci uhradil prvú splátku v termíne a neuhradil by druhú splátku v termíne, tak Mesto Ilava tiež odstúpi od zmluvy a vráti kupujúcemu prvú splátku zníženú o zmluvnú pokutu.

Odstúpenie od nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.08.2001, ktorej predmetom je nájom pozemkov Mesta Ilava právnickej osobe JAMP s.r.o. so sídlom Pivovarská 458, 019 01 Ilava za účelom výstavby Mestského športového centra a to za podmienok stanovených v „Zápise z rokovania ohľadne výstavby Mestského športového centra" zo dňa 07.08.2007

Udelenie čestného občianstva Dr. Péterovi Schmidtovi.

Zmenu rozpočtu podľa predloženého Zmenového listu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Projekt štúdie „Preložka št. cesty II/574" od kruhového objazdu pri Kauflande, vypracovaný firmou AG -SPOL Trenčín, alternatíva č. 2.

C. Neschvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava - budovy, súp. Č. 134 na Ul. Hurbanovej v Ilave postavenej na pozemku parc. č. KN 1072/1 a prislúchajúceho pozemku parc. č. KN 1072/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1640 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500.

D. Berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ.
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2007.
Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2007 a TSM.
Vyhodnotenie splnenia podmienok odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to, budovy súp. č. 134, nachádzajúcu sa na Ul. Hurbanovej, Ilava, postavenej na pozemku parc. č. KN 1072/1 a pozemku parc. č. KN 1072/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1640 m2 v k.ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500, zabezpečujúcich transparentnosť predaja uvedených nehnuteľností uložených Uznesením č. 6/2007 pod bodom C-5.
5. Žiadosť fyzických osôb Gabriel Vanko, trvale bytom 018 52 Pruské č. 466 a Magdaléna Červenková, trvale bytom Skala č. 637, 019 01 Ilava , ktorou uvedené fyzické osoby ponúkli Mestu Ilava odpredaj nehnuteľností v ich vlastníctve a to pozemku parc. č. KN - E3 247 - záhrada o výmere 496 m2 , v k.ú. Ilava zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2811. Uvedený pozemok je súčasťou areálu Materskej školy na Ul. Medňanská Ilava.
6. Žiadosť fyzickej osoby Terézia Bosá, trvale bytom na Ul. Kpt. Nálepku v Ilave o odkúpenie bytu vo vlastníctve mesta, nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 181/9, Ul. Kpt. Nálepku , Ilava.
7. Informácie o rokovaní s firmou Visteon.
8. Informáciu TSK o zriadení Pracovnej komisie na posúdenie úprav a zmien cestovných
poriadkov v pravidelnej autobusovej doprave a zmluvných dopravcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
9. Požiadavku firmy Visteon na zakúpenie pozemku pre výstavbu ubytovne pre manažérov firmy.

E. Poveruje:

Primátora Mesta Ilava k podpisu úverovej dokumentácie so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
2. Primátora Mesta Ilava k zaslaniu ponuky na Rímskokatolícku cirkev - farnosť Ilava, ktorej
predmetom bude kúpa pozemku parc. č. KN -E 602 - orná pôda o výmere 11 434 m2 , nachádzajúceho sa v lokalite „Za Medňanskou", pričom kúpna cena je stanovená na
300,- Sk/m2.

F. Ukladá:

Vypracovať kúpnu zmluvu podľa schváleného bodu B 4.
T: 31.08.2007 Z: právnik, Odd. správy majetku a služieb

2. Zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v súkromnom vlastníctve, ktoré
sú súčasťou areálu MŠ Ilava a vyvolať jednanie s vlastníkmi za účelom dojednania
podmienok výkupu týchto pozemkov.
T: 15.10.2007 Z:Odd. správy majetku a služieb

3. Vypracovať odstúpenie od nájomnej zmluvy podľa schváleného bodu B 5.
T: 31.08.2007 Z: právnik

4. Zapracovať zmeny rozpočtu podľa schváleného Zmenového listu.
T: ihneď Z: ekonomické odd.

5. Preveriť možnosť zmeny dopravného značenia na IBV Klobušice.
T: 31.9.2007 Z: OV a ŽP

6. Pokračovať v predaji nehnuteľností na Hurbanovej ulici formou opätovného oslovenia
všetkých troch už prihlásených záujemcov:

OMEGA - Vladimír Marguš - podnikajúca fyzická osoba
Elena Zubáriková - fyzická osoba
Rafaj Róbert- fyzická ososba

s tým, že predmetnú budovu a pozemok získa z nich ten, kto predloží najvyššiu cenovú ponuku. Záujemcovia budú vyzvaní listom s pokynmi na aktualizáciu ponúk a ich zaslanie, alebo osobné doručenie na MsÚ Ilava v zapečatených obálkach do 10 dní od dňa, kedy im budú výzvy odoslané doporučenou poštou z Mesta Ilava.

T: 27.8.2007-odoslanie výziev Z: Ved. Odd. správy majetku a služieb

 

V Ilave, dňa 21.8.2007

 

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta

Ing. Ľubomír Turcer ................................
Prednosta MsÚ

Andrea Juríčková ..................................
Zapisovateľka

Overovatelia:
Turza Tibor Bc.. ............................................................
Bakošová Viola .............................................................