Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 9/07 zo dňa 20.09.2007

Dátum: 29.09.2007

Uznesenie č. 9 / 2007 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.9. 2007.

Mestské zastupiteľstvo

A. Prerokovalo:

1. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie
2. Odpredaj budovy reštaurácie Železničiar i s prislúchajúcim pozemkom
3. Požiadavky Stavebnej komisie
4. Zmenu rozpočtu

B. Schvaľuje:

1. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to budovy s. č. 134 na Ul. Hurbanovej
v Ilave a  prislúchajúceho pozemku p. č. KN 1072 / 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 640 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č.1 500 v k. ú. Ilava, fyzickej osobe
Elena Zubáriková, bytom Pod hájom 959 / 21 - 5, 018 41 Dubnica nad Váhom za kúpnu cenu
7 020 000,- Sk ( sedem miliónov dvadsaťtisíc slovenských korún ). Kupujúci uhradí aj správny
poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Uznesenie stráca
platnosť, ak z dôvodu na strane kupujúceho nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy alebo ak,
kupujúci nepripíše na účet Mesta Ilava kúpnu cenu v termíne do 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

2. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku p. č. KN 2069 / 9 - orná
pôda o výmere 12 164 m2 a pozemku p. č8. . KN 2069/13 - orná pôda o výmere 4733 m2,
zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č9. . 1 500 v k. ú Ilava, právnickej osobe AB -
SPED s.r.o. so sídlom Medová 412, 020 61 Lednické Rovne. Kúpna cena pozemku p. č. KN
2069 / 9 sa stanovuje na 350 Sk / m2 a kúpna cena pozemku p. č11. . KN 2069/13 sa stanovuje
na 40 Sk / m2. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN
na Správe katastra Ilava. Uznesenie stráca platnosť, ak z dôvodu na strane kupujúceho
nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy alebo ak, kupujúci nepripíše na účet Mesta Ilava
kúpnu cenu v termíne do 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

3. Odstúpenie od zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 20.07.2005 uzatvorenej na základe
uznesenia č. 3 / 2005 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 22.06.2005 - bodu č. 16 časti
C - schvaľuje, ktorej predmetom je odpredaj č16. asti nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN
1133 / 1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe
INVESTIL s.r.o. so sídlom Hurbanova 135 / 32, 019 01 Ilava za účelom výstavby radových garáži.

4. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku p. č . KN 888/2- záhrady
o výmere 1146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č22. . 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej
osobe VISTEON SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Ul. Obrancov mieru 4063 / 1, 018 41
Dubnica n / V  za kúpnu cenu 1 Sk za podmienok že:

 • Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe
  katastra Ilava.
 • V kúpnopredajnej zmluve bude špecifikovaný dátum zahájenia a ukončenia výstavby.
 • V súlade s návrhom poslankyne Hujovej sa do kúpnopredajnej zmluvy, ak to bude právne
  možné, vsunie záväzok, ktorý bude spočívať v povinnom plnení darovacej zmluvy, alebo
  sankcia pri nedodržaní darovacej zmluvy spočívajúca v navýšení ceny daru o doplatenie
  čiastky 156 200.-Sk, čo predstavuje hodnotu doplatku do hodnoty 500 000.- Sk, oproti sume
  343 800.-Sk, ktorá je navrhnutá v darovacej zmluve ako konečná kompenzácia ceny
  pozemku pri jej riadnom plnení.

5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta ILAVA a to pozemku p. č. KN 888/4 - záhrady
o výmere 194 m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín za kúpnu cenu 1 SK.
Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe
katastra Ilava.

6. Zmenu rozpočtu, zvýšenie sumy na akciu „Komunikácie a inžinierske siete v IBV Klobušice"
o 150 000.-Sk a zníženie o 150 000.-Sk sumy na akciu „Rekonštrukcia cesty Ul. Hurbanova"
podľa prilož Zmenového rozpočtového listu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

C. Neschvaľuje

1. Žiadosť fyzickej osoby Ing. Rastislava Šeptáka bytom Ilava - Klobušice č. 292/22, 019 01
Ilava o odkúpenie, alebo dlhodobý prenájom č3. asti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava
a to pozemku p. č. 123 / 1 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice.

D. Berie na vedomie

1. Nadobudnutie nehnuteľností od SR - KÚ v Trenčíne a to pozemku KN - E parc. č. 123 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2 a to na základe protokolu o prechode vlastníctva
nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce zo dňa 25.07.2007. Jedná sa o pozemok
pod DK Ilava.

2. Nadobudnutie nehnuteľností od SR - KÚ v Trenčíne a to pozemku KN - E parc. č. 1 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2 a to na základe protokolu o prechode vlastníctva
nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce zo dňa 03.09.2007. Jedná sa o pozemok
pod vstupným schodiskom do rímskokatolíckeho kostola v Ilave.

3. Splnenie podmienok odpredaja budovy s. č. 134 na Ul. Hurbanovej v Ilave a prislúchajúceho
pozemku p. č. KN 1072 / 1, uložených uznesením č. 8 / 2007 zo zasadnutia MZ v Ilave
dňa 21.08.2007 pod bodom F / 6.

4. Informáciu o podpise dohody o odstúpení od nájomnej zmluvy uzavretej dňa 06.08. 2001
s právnickou osobou JAMP s.r.o. so sídlom Pivovarská 458, 019 01 Ilava, ktorej predmetom
bol nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava za účelom výstavby Mestského športového
centra ( športového areálu ). Dohoda o odstúpení od nájomnej zmluvy bola podpísaná
dňa 31.08.2007.

5. Informáciu o podpise kúpnej zmluvy s právnickou osobou ELASTIC, s.r.o. so sídlom Ul. Kpt.
Nálepku 810, 019 01 Ilava, predmetom ktorej je odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Ilava a to pozemku p. č. KN 2069 / 10 - orná pôda o výmere 8 586 m2, zapísaného na Správe
katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava. Kúpna zmluva bola v zmysle uznesenia č. 8 /2007
zo zasadnutia MZ dňa 21.08.2007. ( bod B / 4 ) podpísaná dňa 31.08.2007.

6. Informáciu o zaslaní žiadosti na rímskokatolícku cirkev - farnosť Ilava o odpredaj pozemku
KN - E parc. č. 602 - orná pôda o výmere 11 434 m2 nachádzajúceho sa v lokalite
„ Za Medňanskou ". Žiadosť bola doporučene zaslaná dňa 05.09.2007.

7. Žiadosť právnickej osoby INVESTIL s.r.o. so sídlom Hurbanova 135 /32, 019 01 Ilava
o prehodnotenie zámeru výstavby radových garáží na Ul. Nádražnej v Ilave. Uvedená
právnická osoba listom zo dňa 07.09.2007 oznámila, že aj napriek vydaniu právoplatného
stavebného povolenia na výstavbu radových garáží a mediálnej kampani na získanie budúcich
kupujúcich, občania Mesta Ilavy o kúpu garáži v danej lokalite nemajú záujem. Z uvedeného
dôvodu sa rozhodla ich realizáciu neuskutočniť. Uvedeným listom zároveň prejavila záujem
o kúpu pozemkov p. č. KN 1133/1 a p. č. KN 1133/2 pre vlastnú podnikateľskú činnosť
a ponúkla kúpnu cenu 300,- Sk / m2.

8 .Žiadosti fyzických osôb a to: Elena Rendeková, bytom Štefánikova 350, Zita Janušková,
bytom Štefánikova 362/ 10, Boris Tomík, bytom Štefánikova 361 / 8, Eva Tomíková, bytom
361/8 , Marta Králiková, bytom Štefánikova 362, o odpredaj časti nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Ilava a to pozemkov p.č. KN 892 - zastavaná plocha o výmere1282 m2 a  p. č. 893 / 2 -
záhrada , o výmere 573 m2, za účelom výstavby garáží za bytovými domami, s. č. 361 a 362
na ulici Štefánikovej v Ilave. Výstavbu garáží na uvedených pozemkoch je možné realizovať,
ale v súčasnosti nie je doriešená otázka financovania prístupovej komunikácie.

E. Poveruje:

1. Primátora Mesta Ilava k podpisu darovacej zmluvy s právnickou osobou VISTEON
SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Dolné Hony 2, 949 01 Nitra, ktorou uvedená právnická osoba
daruje Mestu Ilava finančnú čiastku 343 800,- Sk s tým, že 1/3 daru je splatná v r. 2007, 1/3
daru v roku 2008 a 1/3 daru v roku 2009.

2. Primátora Mesta Ilava k podpisu zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť
vo svojom vlastníctve a to pozemok p. č. KN 888/3 - záhrady o výmere 202 m2 v k. ú. Ilava
za nehnuteľnosť vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín a to pozemok p. č. KN 900/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
202 m2 v k. ú. Ilava.

F. Ukladá:

1. Pripraviť kúpnopredajné zmluvy na odpredaj schválených nehnuteľností fyzickej osobe Elena
Zubáriková podľa bodu B1, právnickej osobe AB - SPED s.r.o. podľa bodu B2, právnickej
osobe VISTEON SLOVAKIA s.r.o. podľa bodu B4 a Trenčianskemu samosprávnemu kraju
podľa bodu B5 tohto uznesenia.
Termín: 5.10.2007 Z: Ved. M.O., Právnik

2. Vypracovať darovaciu zmluvu pre právnickú osobu VISTEON SLOVAKIA s.r.o. podľa bodu E1 a za podmienok špecifikovaných v bode B4 tohto uznesenia.
Termín: 5.10.2007 Z: Ved. M.O., Právnik

3. Vypracovať zámennú zmluvu pre Trenčiansky samosprávny kraju podľa bodu E2 tohto uznesenia.
Termín: 12.10.2007 Z: Ved. M.O., Právnik

4. Vykonať zmenu v rozpočte podľa bodu B6 tohto uznesenia.

Termín: 30.9.2007 Z: Ved. E.O.

 

V Ilave, dňa 20.9.2007

Ing. Štefan Daško ................................
Primátor mesta


Ing. Ľubomír Turcer ................................
Prednosta MsÚ

Andrea Juríčková ..................................
Zapisovateľka

Overovatelia: Turza Tibor, Bc. : ............................................................


Bakošová Viola. : .............................................................