Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 10/07 zo dňa 23.10.2007

Dátum: 29.10.2007

Uznesenie č. 10 / 2007  zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,
konaného
dňa 23.10. 2007 o 15:30 hod.

Mestské zastupiteľstvo:

A.   Prerokovalo:

 •      Zmeny rozpočtu predložené jednotlivými oddeleniami MsÚ
 •      Organizačnú smernicu č. 2/2007  Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava
 •      VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 •      VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve Mesta Ilava
 •      VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť
 •      Návrh poslanca Bezecného poveriť primátora Mesta Ilava k jednaniu z cirkvou vo veci odpredaja pozemku v lokalite za Medňanskou
 •      Darovaciu zmluvu pána Vojtecha Ohrablu
 •      Poskytnutie príspevku klubu dôchodcov v sume 1000.-Sk s rozpočtovej položky sociálnej komisie
 •      Začlenenie Mesta Ilava do Miestnej akčnej skupiny v rámci združenia Zdroje Bielych Karpát.
 •      Poverenie primátora mesta na vykonanie zmien v rozpočte v súlade s § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 •      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. až 3. štvrťrok 2007.

B.     Schvaľuje:

1.     Organizačnú smernicu č. 2/2007  Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava

2.     VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

3.     VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve Mesta Ilava

4.     VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť

5.   Odpredaj drobnej stavby a to plynárenského zariadenia NTL – nízkotlakový

      prípojný plynovod pre stavebný objekt s. č. 1026 ( nové šatne MFK ) postaveného

      na pozemku parc. č. KN 1149/6 v rozsahu od miestneho rozvodu NTL plynu po hlavný uzáver plynu ( vrátane ), právnickej osobe SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44 / b, 825 11 Bratislava 26 za kúpnu cenu stanovenú cenovým oddelením právnickej osoby SPP – distribúcia a.s.

6.   Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemkov

 • KN – E parc. č. 704 / 8 – vodná plocha o výmere 64 m2
 • KN – E parc. č. 704 / 9 – vodná plocha o výmere 107 m2
  zapísaných na Správe katastra Ilava  na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice
 • KN – C parc. č. 685 / 3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
 • KN – C parc. č. 687 / 3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
  zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 100 v k. ú. Klobušice,  právnickej osobe
  Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 8, 813 61 Bratislava za kúpnu
  cenu 38 168,- Sk. Kupujúci uhradí aj Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva
  na LV do KN na Správe katastra v Ilave.

7. Zmeny rozpočtu v znení zmenových  rozpočtových listov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia, predložených jednotlivými oddeleniami MsÚ.

8.      Návrh pána poslanca Jána  Bezecného poveriť primátora Mesta Ilava k jednaniu z cirkvou vo veci odpredaja pozemku v lokalite za Medňanskou.

9. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to časti pozemku KN –C parc. č. 42/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 292m² ( cca 25m² z uvedenej parcely – presná výmera bude stanovená geometrickým plánom) zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava fyzickej osobe Ohrablo Ján, bytom Záhumenská 488/7,  019 01 Ilava za kúpnu cenu 1 Sk. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
     ( na geometrický plán a správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN)  uhradí predávajúci.

10. Poskytnutie príspevku klubu dôchodcov v sume 1 000,-Sk z rozpočtovej položky
sociálnej komisie.

11. Začlenenie Mesta Ilava do Miestnej akčnej skupiny (MAS)v rámci združenia Zdroje Bielych Karpát pre naplnenie podmienok  grantového programu LEADER..

12. Poverenie primátora mesta na vykonávanie zmien v rámci schváleného  rozpočtu medzi jednotlivými kapitolami a položkami do výšky 500 tis. Sk(v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

C.   Berie na vedomie

1.   Žiadosť fyzických osôb: Melišová Helena bytom Štefánikova 362/10, Bobot Mário 
bytom Štefánikova 362/10, Sprušanský Rastislav bytom Štefánikova 362/10, Rovňaník
Pavol  bytom Štefánikova 361/8 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava
a to pozemku parc. č. KN 892 – zastavaná plocha o výmere 1 282 m2za účelom výstavby
garáži. Výstavbu garáži na uvedenom pozemku je možné realizovať, ale v súčasnosti nie je
doriešená otázka financovania prístupovej komunikácie.

2. Žiadosť fyzickej osoby Jaromír Plačko bytom Mierové námestie 2/3, 019 01 Ilava
o pridelenie pozemku vo vlastníctve mesta ( kúpa, nájom ) za účelom umiestnenia stánku
rýchleho občerstvenia.

3. Informáciu o jednaní s vlastníkmi pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu Materskej   školy
na Ul. Medňanskej v Ilave, uskutočneného dňa 15.10.2007.

4.  Súhlas s použitím erbu na portáli www.stuzkova.eu

5.     Žiadosť fyzickej osoby Ladislav Janeček, bytom ČSA 330/23, 018 41 Dubnica nad Váhom  predmetom, ktorej je odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku parc. č. KN 226/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za účelom vybudovania polyfunkčného objektu s tým, že je treba priložiť zastavovaciu štúdiu a územný plán.

6.     Informáciu o úspešnom postupe právničky a Ekonomického oddelenia vo vymáhaní pohľadávok na dani z nehnuteľnosti vo výške 372 376,-Sk.

7.     Informáciu o podpise dohody o odstúpení  firmy Investil s.r.o. od zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy týkajúcej sa pozemkov na výstavbu radových garáží v súlade s bodom 3
uznesenia č. 9/2007.

8.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za  1. až 9. mesiac 2007.

9.     Informáciu viceprimátora Ing. Mária Hrubého o spustení nového informačného servera Mesta Ilava.

10. Správu o hospodárení TSM Ilava za 1. až 3. štvrťrok 2007

D.  Ruší

1.     Bod. č. B/4 uznesenia č. 9/2007 z mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2007, ktorým bol odsúhlasený odpredaj pozemku parc. č. KN 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2 právnickej osobe VISTEON SLOVAKIA s.r.o., nakoľko uvedená právnická osoba od výstavby na tomto pozemku upustila.

2.     Bod. č. E/1 uznesenia č. 9/2007 z mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2007, ktorým bol primátor mesta Ilava poverený k podpisu darovacej zmluvy s právnickou osobou VISTEON SLOVAKIA s.r.o., nakoľko pominuli dôvody jej uzavretia.

E. Poveruje

1.  Primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška k jednaniu s cirkvou vo veci odpredaja pozemku
v lokalite za Medňanskou.

2. Primátora Mesta Ilava k podpisu darovacej zmluvy, ktorou fyzická osoba Ohrablo Vojtech,
bytom Záhumenská 488/7,  019 01 Ilava  daruje Mestu Ilava nehnuteľnosti a to:

      - pozemok KN – E parc. č. 233/501 – orná pôda o výmere 367m²
      - pozemok KN – E parc. č. 240 – záhrada o výmere 64m²
      - pozemok KN – E parc. č. 241 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 42 m²
      zapísané na Správa katastra Ilava na LV č. 2 804 v k.ú. Ilava.

 F. Ukladá:

1.      Zapracovať do rozpočtu 2007 schválené zmeny rozpočtu podľa predložených Zmenových
rozpočtových listov.

            Termín: 30.10.2007                                                  Z: Ved. E. O.

2.      Zapracovať do rozpočtu na rok 2008 zastavovaciu štúdiu na výstavbu garáží podľa bodu
C1 tohto uznesenia.
            Termín: 20.11.2007                                                  Z: Ved. E.O.

3.  Ved. EO zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2008 príspevok na nákup vírivky pre NsP Ilava.
            Termín: 20.11.2007                                                  Z: Ved. E.O.

4. MsÚ jednať s energetickými závodmi  o odvoze haluzí, ktoré nechali po obriezke
   stromov na  IBV Klobušice.
Termín: 20.11.2007                                                   Z: Ved. M.O.

V Ilave, dňa 23.10.2007 

 

Ing. Štefan Daško   
Primátor mesta  
................................  
   
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
................................  
   
Andrea Juríčková
Zapisovateľka
................................  
   
Overovatelia:
Holbová Viera          
Mgr. Karol Dubčák 

................................  
................................