Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 11/07 zo dňa 11.12.2007

Dátum: 17.12.2007

Uznesenie č. 11 / 2007  zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,
konaného
dňa 11.12. 2007 o 15:30 hod.

Mestské zastupiteľstvo:


A. Prerokovalo:

1. VZN č. 4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava
2. VZN č. 5/2007 o miestnych daniach
3. Organizačnú smernicu č. 3/2007 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
4. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava
5. Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
6. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh rozpočtu Mesta Ilava a TSM na rok 2008 a výhľady rozpočtov na roky 2009 a 2010.
8. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava za školský rok 2006/2007
9. Žiadosť spoločnosti Cityfarma Slovakia , a.s., so sídlom M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom o uplatnenie predkupného práva Mestom Ilava k nehnuteľnostiam a to pozemkom parc. č. KN 744 zastavaná plocha o výmere 2 351 m2 a parc. č. KN 745 záhrady o výmere 1 912 m2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava , na LV č. 3265 za kúpnu cenu 1 705 200,- Sk.
10. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Lidl Slovenská republika , v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová , IČO: 35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika , s.r.o, so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorej predmetom je záväzok mesta Ilava a spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., uzatvoriť zmluvu o zrušení predkupného práva k nehnuteľnostiam a to pozemkom parc. č. KN 744 zastavaná plocha o výmere 2 351 m2 a parc. č. KN 745 záhrady o výmere 1 912 m2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava , na LV č. 3265, a to v prípade, ak budú súčasne splnené tieto podmienky:
- spoločnosť Lidl bude výlučným vlastníkom nehnuteľností a táto skutočnosť bude riadne evidovaná v katastri nehnuteľností a zároveň
- nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa povolí realizácia stavby (stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie) vydané príslušným orgánom verejnej moci, na základe ktorého bude spoločnosť Lidl oprávnená na nehnuteľnostiach a ďalších pozemkoch uskutočniť stavbu jednopodlažnej predajne potravín Lidl, so sedlovou strechou , pričom rozhodnutie, ktorým sa povolí realizácia stavby musí zohľadňovať nasledujúce minimálne požadavky na predajňu potravín Lidl:
- prevádzková plocha predajne najmenej 1 020 m2 , z toho predajná plocha aspoň 800 m2 a priľahlé priestory aspoň 220 m2 a aspoň 55 parkovacích miest pre osobné vozidlá
- Strany sú povinné uzatvoriť zmluvu o zrušení predkupného práva do 10 dní od doručenia výzvy ktorejkoľvek strane.
11. Žiadosť ZŠ Medňanská o zvýšenie poplatku na stravu stravníkov v ŠJ pre jednotlivé kategórie stravníkov podľa priloženej žiadosti.
12. Žiadosť o vyjadrenie zriaďovateľa k stravovaniu cudzích stravníkov a dôchodcov v ŠJ ZŠ.
13. Návrh na odpis pohľadávok na daní z nehnuteľnosti za rok 2000 vo výške 43788 Sk.

14. Návrhy odmien voleným zástupcom Mesta Ilava.
15. Návrh primátora mesta na odmeny pracovníkom TSM Ilava v sume 81 000.-Sk

B. Schvaľuje:

1. VZN č. 4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava
2. VZN č. 5/2007 o miestnych daniach
3. Organizačná smernica č. 3/2007 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
4. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava s úpravou podľa návrhu poslankyne Hoľbovej, ktorá žiada zachovať poplatky za prenájom DK v Iliavke po starom, t.j. 300 Sk za hodinu a 50.- Sk za každú ďalšiu začatú hod. a s úpravou pre oddiely MFK (mladší žiaci, starší žiaci, muži , seniori), ktorým sa poskytne veľké trávnaté ihrisko bezplatne.
5. Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave
6. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Kúpu nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN 23/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m² a pozemku parc.č.KN 23/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m² zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3298 v k.ú. Ilava, od fyzickej osoby Karolína Murínová, bytom Nám. sv. Anny 24, 911 00 Trenčín za kúpnu cenu 550.- Sk/ m². Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

8. Odpredaj nehnuteľností vo vlatníctve Mesta Ilava a to :

  • -dielu č.5 o výmere 250 m² oddeleného GP č. 110/05 od pozemku parc.č. KN 1177/1 - ostatná plocha o výmere 1 780 m², zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava
  • -dielu č. 1 o výmere 704 m² oddeleného GP č.110/05 od pozemku parc. č. KN 1177/2 - ostatná plocha o výmere 1 688 m² zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava, právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 762,30 Sk /m². Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava.

9. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to :

  • -dielu č.5 o výmere 116 m² oddeleného GP č. 71/06 od pozemku parc.č. KN 2077/301 - ostatná plocha o výmere 144 m², zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava
  • -dielu č. 3 o výmere 10 m² oddeleného GP č.71/06 od pozemku . KN -E parc. č 5046/501 - ostatná plocha o výmere 3 019 m² zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava
  • -dielu č. 4 o výmere 10 m² oddeleného GP č.71/06 od pozemku . KN -E parc. č 5046/501 - ostatná plocha o výmere 3 019 m² zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava, právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 462,90 Sk/m². Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava.

10. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku p. č. 938/3 zastavaná plocha o výmere 2 855 m², vytvoreného GP č. 156/2005 oddelením častí od pozemku parc.č. KN 938/1 - ostatné plochy o výmere 613 m² a pozemku parc.č. 939/1 - ostatná plocha o výmere 2 472 m², zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava, právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 762,30/ m². Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správu katastra Ilava

11. Investičný zámer spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorého predmetom je výstavba predajne potravín Lidl v meste Ilava na pozemkoch parc. č. KN 744 a 745, zapísaných na Správe katastra Ilava LV č. 3265 v k.ú. Ilava

12. Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby Jaromíra Plačka, bytom Mierové námestie 2/3, 019 01 Ilava o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku parc.č. KN 1009 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m² za účelom umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia.

13. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava za školský rok 2006/2007.

14. Neuplatnenie predkupného práva mesta Ilava k nehnuteľnostiam a to pozemkom parc. č. KN 744 zastavaná plocha o výmere 2 351 m2 a parc. č. KN 745 záhrady o výmere 1 912 m2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava , na LV č. 3265 za kúpnu cenu 1 705 200,- Sk vo vlastníctve spoločnosti Cityfarma Slovakia , a.s., so sídlom M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

15. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Lidl Slovenská republika , v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová , IČO: 35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika , s.r.o, so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorej predmetom je záväzok mesta Ilava a spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., uzatvoriť zmluvu o zrušení predkupného práva k nehnuteľnostiam a to pozemkom parc. č. KN 744 zastavaná plocha o výmere 2 351 m2 a parc. č. KN 745 záhrady o výmere 1 912 m2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava , na LV č. 3265, a to v prípade, ak budú súčasne splnené tieto podmienky:
- spoločnosť Lidl bude výlučným vlastníkom nehnuteľností a táto skutočnosť bude riadne
evidovaná v katastri nehnuteľností a zároveň
- nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa povolí realizácia stavby (stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie) vydané příslušným orgánom verejnej moci, na základe ktorého bude spoločnosť Lidl oprávnená na nehnuteľnostiach a ďalších pozemkoch uskutočniť stavbu jednopodlažnej predajne potravín Lidl, so sedlovou strechou , pričom rozhodnutie, ktorým sa povolí realizácia stavby musí zohľadňovať nasledujúce minimálne požadavky na predajňu potravín Lidl:
- prevádzková plocha predajne najmenej 1 020 m2 , z toho predajná plocha aspoň 800 m2
a priľahlé priestory aspoň 220 m2 a aspoň 55 parkovacích miest pre osobné vozidlá
- Strany sú povinné uzatvoriť zmluvu o zrušení predkupného práva do 10 dní od
doručenia výzvy ktorejkoľvek strane.

16. Zmeny k návrhu rozpočtu mesta a TSM na rok 2008 predložené Oddelením výstavby a ŽP a Ekonomickým oddelením.
17. Rozpočet mesta a TSM na rok 2008.

18. Návrh na odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti za rok 2000 vo výške 43788 Sk.
19. Zvýšenie poplatku na stravu stravníkov školskej jedálne pre jednotlivé kategórie stravníkov podľa priloženej žiadosti.

20. Vyplatenie odmeny primátorovi Mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2007 v sume
100% jeho schváleného mesačného platu čo je 73 200.-Sk, za kvalitné vykonávanie
úloh a aktívne získavanie sponzorov.

21. Vyplatenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2007
v sume 100% jeho schváleného mesačného platu čo je 34 200.-Sk, za kvalitnú kontrolnú
činnosť

22. Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mesta Ilava za aktívnu prácu v MZ počas
celého roka 2007 nasledovne:

Mário Hrubý Ing. - 10 000.-Sk
Ivan Slámka - 2 000.-Sk
Milan Košík - 2 000.-Sk
Helena Matovičová - 2 000.-Sk
Ľudmila Hujová - 2 000.-Sk
Tibor Turza Bc. - 2 000.-Sk
Dubčák Karol Mgr. - 2000.-Sk
Viola Bakošová - 4 000.-Sk
Milan Pagáč - 2 000.-Sk
Danka Jurenová - 3 000.-Sk
Ján Straňák Ing. - 3 000.-Sk
Viera Holbová - 2 000.-Sk
Ján Bezecný - 2 000.-Sk

23. Návrh primátora mesta na odmeny pracovníkom TSM Ilava v sume 81 000.-Sk
24. Podpísanie družobných zmlúv s partnerskými mestami Mikolow , Klimkovice a Vizovice primátorom Mesta Ilava.
25. Návrh odmeňovať darcov krvi vecným darom.
26. Plán porád poslancov a zasadnutí Mestských zastupiteľstiev na rok 2008.
27. Umiestnenie Zákazníckeho centra SSE v budove MsÚ.

C. Berie na vedomie

1. Návrhy výhľadových rozpočtov Mesta Ilava a TSM na roky 2009 a 2010

2. Žiadosti fyzických osôb: Ing. Silvia Strmeňová bytom Štefániková 362/6, Martin Marček bytom Štefániková 10, Helga Matovičová bytom 361/8 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku parc. č. KN 892 - zastavaná plocha o výmere 1 282m² za účelom výstavby garaží.
3. Stanovisko rímskokatolíckej cirkvi - farnosti Ilava k žiadosti Mesta Ilava o odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku KN -E parc.č. 602 - orná pôda o výmere 11 434 m² , nachádzajúceho sa v lokalite za „Medňanskou".

4. Źiadosti právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava, fyzickej osoby Ing. Peter Štefanec bytom Pod kaštieľom 640/31, 018 41 Dubnica nad Váhom a fyzickej osoby Roman Kalus bytom Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN - E parc. č. 888/2- záhrady o výmere 1 146m². O odpredaji uvedenej nehnuteľnosti bude rozhodnuté na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v roku 2008.
5. Zastavovací plán predložený právnickou osobou INVESTIL s.r.o. so sídlom Hurbanova 135/32 019 01 Ilava, ktorým je riešená zástavba na pozemkoch vo vlastníctve mesta a to, parc. č. KN 1133/1 a parc.č. KN 1133/2 za účelom zriadenia sídla uvedenej právnickej osoby. Nakoľko predložený zastavovací plán je predovšetkým z hľadiska dopravného napojenia pre mesto neakceptovateľný, o predaji pozemkov bude rozhodnuté po jeho dopracovaní na najbližšom mestskom zastupiteľstve v roku 2008.

6. Žiadosť fyzickej osoby Márie Markovičovej bytom Ľ. Štúra 373/6 , 019 01 Ilava o odkúpenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta Ilava. Nakoľko žiadateľka nie je prvonájomcom, horeuvedenú nehnuteľnosť nie je možné opredať v zostatkovej cene. V prípade, že žiadateľka bude akceptovať cenu trhovú, o odpredaji tejto nehnuteľnosti bude rozhodnuté na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2008. Ak k odpredaju bytu nedôjde, je na základe fyzickej obhliadky stavu vyplní fasády ( okien a balkonových dverí) potrebné zahrnúť do rozpočtu na rok 2008 ich výmenu.

7. Informáciu nájomcu budov a technických zariadení tepelného hospodárstva právnickej osoby ILFES s.r.o. o potrebe investícií do tepelného hospodárstva pre budúce obdobie . Nakoľko výška plánovaných investícií bude mať výrazný dopad na budúce kapitálové výdavky mesta Ilava, problematika tepelného hospodárstva vrátane riešenia návrhu zmien ustanovení platnej nájomnej zmluvy č. 131/97 bude riešená po dopracovaní ekonomických analýz na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2008.

8. Správu hlavného kontrolóra k plneniu uznesení z minulých verejných zastupiteľstiev.

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2008

10. Informáciu o družobnej návšteve - Mikolow 1.12.2007 a o príchode delegácie z Györu 25 a 26. januára 2008.

11. Žiadosť o vyjadrenie zriaďovateľa k stravovaniu cudzích stravníkov a dôchodcov v ŠJ ZŠ.

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava na 1. polrok 2008.

D. Neschvaľuje

1. Žiadosť fyzickej osoby p. Ladislava Janečka, bytom ČSA 330/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku parc.č. KN
226/1 za účelom výstavby prízemného polyfunkčného objektu

E. Ruší

1. Bod č.18 v časti C - Schvaľuje, uznesenia č. 3/2007, zo dňa 20.3.2007 , ktorým MZ odsúhlasilo vyplatiť nasledovné sumy: 5000.-Sk -Zlatá Jánskeho plaketa, 3 000.-Sk Strieborná Jánskeho plaketa, 1500.-Sk Bronzová Jánskeho plaketa, darcom krvi 1 krát ročne po právoplatnosti uznesenia.

F. Ukladá

1.- Oddeleniu PaM a SP vyplatiť odmeny voleným zástupcom Mesta Ilava podľa bodov B20, B21 a B22 vo výplate za mesiac december.

T: v texte Z: Ved. Odd. PaM a SP

2. Ekonomickému oddeleniu zapracovať zmenu rozpočtu vyplývajúcu z navýšenia príspevku pre
TSM Ilava o sumu 81 000.-, ktoré sa presunú z položky Tarifný plat zo strediska Správa MsÚ
(položka 01116 611)
T. ihneď Z: Ved. EO

3. Uskutočniť odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti za rok 2000 vo výške 43 788.-Sk.
T: 31. 12.2007 Z. Ved. EO

4. Vedúcemu Odd. kultúry preveriť možnosť zavedenia pružnej pracovnej doby v DK Ilava
T: 31. 12.2007 Z. Ved. Odd. kultúry


V Ilave, dňa 23.10.2007

 

Ing. Štefan Daško   
Primátor mesta  
................................  
   
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
................................  
   
Andrea Juríčková
Zapisovateľka
................................  
   
Overovatelia:
Mgr. Karol Dubčák 
Bc. Tibor Turza

................................  
................................