Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/08 zo dňa 26.02.2008

Dátum: 03.03.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_26.02.08.pdf (0,18 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 1 / 2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,
konaného dňa 26.2. 2008 o 15:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

A. Prerokovalo:

- Odpredaj mestských pozemkov KN-C parc.č.1133/1 a 1133/2 ( pri železničnej stanici) .
- Odpredaj pozemku mesta parc. č. KN 888/2 (pri Obchodnej akadémii).
- Žiadosti o zrušenie vecných bremien JUDr. Márie Zimanovej a Mária Zimana.
- Problematiku bytovej výstavby v lokalitách „Za Medňanskou a „Za Sv. Jánom".
- Prerozdelenie finančných transferov neziskovým organizáciám.
- Ponuku spolupráce TV Považie na zmluvnej báze.
- Analýzu nákladov MŠ Klobušice.
- Možnosť stravovania dôchodcov v ZŠ Medňanská.
- Žiadosť právnickej osoby OA Ilava so sídlom Ul. Hviezdoslavova, 019 01 Ilava o refundáciu
nákladov súvisiacich s technickým zhodnotením budovy súp. č. 822 na Ul. Medňanskej.
- Zmeny v komisiách.
- Podmienky žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP )z Eurofondov
- Pripomienky dotknutých orgánov, právnických osôb a občanov k zadaniu územného plánu
Mesta (ÚPN-M) Ilava .
- Delegovanie poslanca MZ Milana Pagáča do Rady ŠZŠ v Ilave.
- Požiadavky ostatných komisií pri MZ v Ilave.
- Požiadavky mestských výborov pri MZ v Ilave.
- Zmeny rozpočtu.
- Dodatky k zmluvám o zverení majetku do správy ZŠ a ZUŠ.
- Informáciu o stave projektu „Predajňa potravín LIDL v Meste Ilava.

B. Schvaľuje:

1. Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 1.1.ROP na realizáciu projektu
" Rekonštrukcia ZŠ Medňanská", ktorý je realizovaný pre Základnú školu Medňanská č. 513/5
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mesta Ilava a je prioritou mesta.

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.

3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov t.j. vo výške
1 855 000,- Sk.

4. Zadanie územného plánu Mesta (ÚPN-M) Ilava, vypracované Slovenskou agentúrou životného
prostredia Žilina zodpovedným projektantom Ing. arch. Viliamom Leszayom .

5. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN - C parc. č. 888 / 2 -
záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č.1500 v k.ú. Ilava,
fyzickej osobe Roman Kalus, bytom Kukučínova 691/41 Ilava za kúpnu cenu 500 Sk / m2.
Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe
katastra Ilava. Uznesenie stráca platnosť, ak z dôvodu na strane kupujúceho nedôjde k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy a pripísaniu celej kúpnej ceny na účet Mesta Ilava v termíne do
20.03.2008, alebo ak kupujúci nepredloží v termíne do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy
právoplatné stavebné povolenie, na výstavbu rodinného domu. Predmetom kúpnej zmluvy bude
zriadenie predkupného práva na odpredanú nehnuteľnosť v prospech Mesta Ilava, ktoré skončí
dňom predloženia právoplatného stavebného povolenia .

6. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN - C parc. č. 1133 / 1
v častiach záhrady o výmere 1 120 m2, orná pôda o výmere 1 162 m2, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 542 m2 a pozemku KN - C parc. č. 1 133 / 2 - záhrady o výmere 387 m2,
zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe INVESTIL s.r.o.
so sídlom Hurbanova 135 / 32, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 300 Sk / m2 . Kupujúci uhradí aj
správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Uznesenie
stráca platnosť, ak z dôvodov na strane kupujúceho nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a
pripísaniu ½ kúpnej zmluvnej ceny na účet Mesta Ilava v termíne do 20.03.2008, alebo ak
kupujúci neuhradí ½ kúpnej ceny v termíne do 31.07.2008, alebo ak kupujúci nepredloží
v termíne do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy právoplatné stavebné povolenie na
výstavbu areálu. Predmetom kúpnej zmluvy bude zriadenie predkupného práva na odpredávané
nehnuteľnosti v prospech Mesta Ilava, ktoré skončí dňom predloženia právoplatného stavebného
povolenia.

7. Ing. Evu Podmajerskú za zapisovateľku do Finančno-majetkovej komisie Mesta Ilava namiesto
pani Eleny Gelnarovej a Ing. Alžbetu Bartekovú do Školskej komisie namiesto Ing. Evy Podmajerskej.

8. Dodatky č. 1 k zmluvám o zverení majetku mesta do správy ZŠ Ilava a ZUŠ Ilava .

9. Zmenu rozpočtu, presun časti rezervy z finančných transferov neziskovým organizáciám v sume
30 000,- Sk do rozpočtu DK na nákup technického vybavenia- miniatúrnych mikrofónov s vysielačkou,
tzv. mikroportov. Rezerva zostane v sume 10 000,-Sk.

10. Zmenu rozpočtu pre TSM Ilava, kde sa pôvodný príspevok zvýši o 1,3 mil. Sk, ktoré sa použijú
na zaplatenie faktúr za verejné osvetlenie. Zmeny sa vykonajú podľa priloženého zmenového listu .

11. Zmenu rozpočtu na zabezpečenie Realizačného projektu a Energetického auditu pre grantový
projekt „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská", presun 600 000,.-Sk na projektovú dokumentáciu podľa
predloženého zmenového listu Ing. Januškom.

12. Ing. Mária Hrubého za predsedu Športovej komisie.

13. Prerozdelenie transferov neziskovým organizáciám podľa predložených žiadostí.

C. Berie na vedomie

1. Príjmy mesta na základe sponzorských darov a prenájmov reklamných plôch
( Visteon - 450 000,-Sk, Indupol - 250 000,-Sk, DCA Park- 200 000,.-Sk).

2. Informáciu o vodohospodárskych a protipovodňových úpravách korýt Podhradského a Porubského
potoka z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu roku 2008 v sume
cca 39 mil. Sk.

3. Stanoviská obstarávateľa k jednotlivým pripomienkam k zadaniu územného plánu Mesta
(ÚPN-M) Ilava.
4. Žiadosť fyzickej osoby Ivetty Jarolímkovej, bytom Hviezdoslavova 375, 019 01 Ilava o odpredaj
časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN - C parc. č. 892 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1 282 m2 za účelom výstavby garáže.

5. Ekonomickú analýzu a prognózu obsadenia MŠ v rokoch 2008 až 2010.

6. Vzdanie sa členov Bc. Turzu Tibora, Kamila Horáka a Milana Gabča, členstva v Športovej
komisii pri MZ v Ilave.

7. Informáciu od firmy LIDL o pokračovaní na investičnom zámere v Meste Ilava.

8. Žiadosť OA Ilava o refundáciu nákladov v sume cca 190 000,-Sk súvisiacich s technickým
zhodnotením budovy súp. č. 822 na Ul. Medňanskej a odkladá riešenie záležitosti na najbližšie
mestské zastupiteľstvo.

9. Správu z kontroly uznesenia MZ Ilava č. 11/2007 zo dňa 11.12.2007.

10. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2007.

11. Požiadavky MsV Iliavka, aby sa urobili opatrenia proti vysádzaniu okrasnej zelene blízko
komunikácie do Iliavky, a aby sa prísne pokutovali min. čiastkou 5 tis.-Sk občania, ktorí vyvážajú
do Iliavčanskej doliny odpad.

12. Informáciu o situácii v bytovej výstavbe v lokalitách „Za Medňanskou" a „Za Sv.Jánom".

D. Ruší

1. Bod B / 12 uznesenia č. 11 / 2007 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného
dňa 11.12.2007, nakoľko žiadateľ Jaromír Plačko, bytom Mierové námestie 2/3, 019 01 Ilava
od zámeru umiestnenia stánku rýchleho občerstvenia na časti pozemku KN - C parc. č. 1 009
vo vlastníctve Mesta Ilava odstúpil.

E. Deleguje

1. Poslanca Milana Pagáča, člena MZ, do Rady školy pri ŠZŠ Ilava na ďalšie volebné obdobie.

F. Neschvaľuje

1. Uzatvorenie zmluvy o propagácii mesta v TV Považie.

2. Žiadosť JUDr. Márie Zimanovej, bytom Moyzesova 861 / 31, 019 01 Ilava o zrušenie vecného
bremena a to predkupného práva Mesta Ilava k pozemku KN - C parc. č. 42 / 9 a
42 / 2, nakoľko žiadateľka požiadala o vydanie stavebného povolenia na výstavbu garáže.

3. Žiadosť Mária Zimana, bytom 861 / 31, 019 01 Ilava o zrušenie vecného bremena a to
predkupného práva Mesta Ilava k pozemku KN - C parc. č. 42 / 8 a 42 / 2, nakoľko žiadateľ požiadal
o vydanie stavebného povolenia na výstavbu garáže.

G. Ukladá:

1. Vykonať zmeny v rozpočte podľa bodov B-9, B-10 a B-11 tohto uznesenia.
T: 15.3.2008 Z: Ved. E.O.

2. Vykonať zmeny v personálnej agende a na internete súvisiace so zmenou členov
v Športovej komisii (body C-6 a B-12 uznesenia), Finančno-majetkovej komisii a Školskej
komisii ( bod B-7 uznesenia).

T: 15.3.2008 Z: Ved. PaM a SP, Ved. M.O., Informatik

3. Pokračovať v komunikácii s rodičmi detí z MŠ Klobušice prostredníctvom MsV Klobušice
s cieľom hľadať využitie tohto objektu v budúcnosti.
T: September 2008 Z: Ján Bezecný, predseda MsV, Ved. E.O.

4. Osloviť Slovenskú správu ciest a upozorniť ju na nežiaducu výsadbu zelene popri
komunikácii do Iliavky, ako i na stav zábradlí. Upozorniť vlastníkov pozemkov okolo predmetnej
komunikácie, aby výsadbu odstránili, resp. upravili tak, aby nebola prekážkou zimnej údržby.
T: 15.3.2008 Z: Ved. OV a ŽP, HK

V Ilave, dňa 26.2.2008


Ing. Štefan Daško   
Primátor mesta  
................................  
   
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
................................  
   
Jana Zobeková
Zapisovateľka
................................  
   
Overovatelia:
Ivan Slámka 
Ľudmila Hujová

................................  
................................