Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/08 zo dňa 22.04.2008

Dátum: 26.04.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_22.4.08.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 2 / 2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,
konaného dňa 22.4. 2008 o 15:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

 A.   Prerokovalo:

1     Žiadosti majetkového oddelenia.
2.    Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  a o overení výročnej správy účtovnej
závierky k 31.12. 2007. 
3.     Plnenie  rozpočtu mesta Ilava za rok 2007.
4.     Záverečný účet mesta za rok 2007 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.
5.     Žiadosti predložené Finančnej komisii – Slovenský rybársky zväz, FS Strážov, prenájom
70m2 kancelárskych priestorov v budove bývalého OU na kanceláriu oblastného výboru Matice
slovenskej, alternatívy riešenia separovaného zberu, zvýšenie poplatkov  knižnice, stanovenie
poplatku za prenájom multifunkčného ihriska na basketbal, volejbal, nohejbal – 150 Sk, finančné
prostriedky potrebné na opravu krížov v Iliavke, na ktoré zatiaľ nebol predložený rozpočet.
6.     Použitie finančných prostriedkov z Fondu komunálneho odpadu – cca 1,8 mil. Sk
  na nákup nádob na triedený odpad (sklo, papier) – podľa predložených návrhov
  Ing. Kočkára.  
7.     
Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na financovanie investičných akcií
(parkovisko Pod vežou 1 mil. Sk, oplotenie školy  + 350 tis. Sk, cesta k bytovke
č. 177 + 120 tis. Sk, suterén DK + 150 tis. Sk + 200 tis. Sk  na nákup vozidiel pre MsÚ 
 cca 1,82 mil. Sk).

8.     Nutnosť splatenia  zostatku úveru VÚB z dôvodu odstránenia tiarch v listoch vlastníctva
na nehnuteľnostiach v areáli ZŠ Medňanská v súlade s podmienkami grantového projektu.
9.     Riešenie vozového parku mesta Ilava.
10. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Ilave.
11. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Ilava.
12. VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice.
13. Žiadosť Obchodnej akadémie Ilava o delegovanie zástupcu mestského zastupiteľstva
    do Rady školy pri Obchodnej akadémii Ilava.
14. Návrh Ing. Hrubého na odvolanie zostávajúcich členov Športovej komisie: Daniely Mišíkovej,
Ing. Emila Gašpara , Milana Bortela .
15.  Návrh Ing. Hrubého na nových členov Športovej komisie: p. Mišech Ondrej,
p. Klobučník  Ľubomír, p. Gabčo Milan, p. Habánek  Ladislav.
16. Návrh na úpravu platu HK a primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej
mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok.
17. Požiadavky stavebnej komisie.
18. Požiadavky Sociálno-bytovej komisie.

B.     Schvaľuje:

 1. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku  KN-C parc. č.1247 – zastavané
  plochy  a  nádvoria  o  výmere  28  m², zapísaného  na  Správe  katastra   Ilava   na  LV č. 1500
v k.ú. Ilava, fyzickej osobe Irena Šteffeková, bytom kpt. Nálepku s. č. 178,  019 01 Ilava za  kúpnu
cenu 100,-Sk  / m². Kupujúca  uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN
na Správe katastra Ilava.

2. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov KN –C parc. č. 45/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 122 m² a parc. č. 43/20- zastavané plochy a nádvoria o výmere 45m²
a častí pozemkov ( výmeru ktorých stanoví geometrický plán ) KN-C parc.   č. 45/1,
parc. č. 44 / 1 a parc. č. 43/1, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1100   v k. ú. Klobušice,
fyzickým osobám Pavel Doman a manž. Janke, obaja bytom Zámocká 235/47,
019 01 Ilava – Klobušice, za kúpnu cenu 100,-Sk / m². Kupujúci uhradia aj správny poplatok
za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava a náklady spojené
s vypracovaním geometrického plánu.

3. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava  a to časti pozemku ( výmeru ktorej stanoví
     geometrický plán) KN-C parc. č. 300/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 732m², zapísaného
na Správe katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice, vlastníkom bytov bytového domu
s. č. 221, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1337 v k. ú. Klobušice, za kúpnu
cenu 100,- Sk / m². Kupujúci uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN
na Správe katastra Ilava a náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu.

4. Žiadosť verejnoprávnej kultúrnej ustanovizne Matica Slovenská o prenájom časti nehnuteľností
vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 81 / 18 na Mierovom námestí v Ilave. Nájomné sa
stanovuje na 300,-Sk/m² / rok, nájomca uhradí aj pomernú časť nákladov za poskytované
služby (energie, odpad, upratovanie) spojené s prevádzkou prenajatej nehnuteľnosti. Nájom
sa v zmluve stanoví na dobu neurčitú a dohodne sa i výpovedná lehota.

5. Žiadosť fyzických osôb Miroslav Bagin a manž. Anna, obaja bytom Ul. Jesenského
   s. č. 722/42,  019 01 Ilava  o zriadenie vecného bremena k pozemku KN-C
  parc. č. 457/2 – orná pôda o výmere 105m² vo vlastníctve mesta Ilava, a to práva vstupu
na nehnuteľnosť z dôvodu rekonštrukcie alebo opráv kanalizačnej prípojky vo vlastníctve žiadateľov. Kupujúci uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

6. Žiadosť fyzickej osoby Františka Gerharda, bytom Medňanská 521/6,  019 01 Ilava o zrušenie predkupného práva mesta Ilava k nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 312/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  20m², zapísaného na Správe katastra Ilava

       na LV  č. 2752  v k.ú. Ilava. Žiadateľ  uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava ak bude potrebné.

7. Kúpu častí nehnuteľností a to pozemkov zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 543      v k. ú. Ilava, od fyzickej osoby Matula Anton, bytom Školská 388/4, 018 41 Dubnica nad Váhom a to :

diel č. 5 o výmere 7 m2 pozemku KN – C parc. č. 950 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2

diel č. 6 o výmere 36 m2 pozemku KN – C parc. č. 953 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

diel č. 7 o výmere 10 m2 pozemku KN – C parc. č. 953 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   78 m2

diel č. 8 o výmere 91 m2 pozemku KN – C parc. č. 952 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2

diel č. 9 o výmere 123 m2 pozemku KN – C parc. č. 951 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m2

diel č. 10 o výmere 75 m2 pozemku KN – C parc. č. 948 / 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 436 m2

diel č. 11 o výmere 96 m2 pozemku KN – C parc. č. 943 – záhrady o výmere 1 682 m
za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľností
a to pozemkov, na ktorých bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty
I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 10.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

8.  Kúpu časti nehnuteľnosti a to dielu č. 2 o výmere 37 m2 pozemku KN – C parc. č. 961 – záhrady o výmere 213 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 550 v k. ú. Ilava,     od fyzickej osoby Ing. Horák Branislav, bytom Kpt. Nálepku 180 / 1, 019 01 Ilava                a za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty       II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

9.  Kúpu časti nehnuteľnosti a to dielu č. 3 o výmere 83 m2 pozemku KN – C parc. č. 955 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k. ú. Ilava, od právnickej osoby SESTAV, s.r.o. so sídlom Sihoť 825 / 85, 019 01 Ilava a za podmienok dohodnutých v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty   II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.

10. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 942/1 – záhrady o výmere 269 m2 a pozemku KN-C  parc. č. 940/6 – ostatné plochy o výmere 230 m2zapísaných  na Správe katastra Ilava  na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe Sestav s.r.o., so sídlom Sihoť 825/85,  019 01 Ilava za kúpnu cenu 1,- Sk. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava uhradí predávajúci.

11.  Účtovnú  závierku Mesta Ilava  za rok 2007 bez výhrad.

12.  Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2007 a prerozdelenie prebytku hospodárenia do fondu
údržby a opráv bytov 500 tis. Sk, fondu údržby majetku mesta 500 tis. Sk, fond KO
  – 827 tis. Sk,  rezervný fond  - 4145 tis. Sk.

13.  Finančné prostriedky vo výške 3 tis. Sk, Slovenskému rybárskemu zväzu na uskutočnenie
rybárskych pretekov.

14.  Použitie  finančných prostriedkov z Fondu komunálneho odpadu vo výške 1,8 mil. Sk
 na nákup nádob na triedený odpad ( sklo, papier) podľa predloženého návrhu Ing. Kočkára,  
variant č.3 .

15. Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na financovanie investičných akcií
(parkovisko Pod vežou 1 mil. Sk, oplotenie školy  + 350 tis. Sk, cesta k bytovke č. 177 + 120 tis. Sk,
suterén DK + 150 tis. Sk, 200 tis. Sk na nákup vozidiel pre MsÚ - akontácie leasing    cca 1,82 mil. Sk).

16. Nákup 2 vozidiel pre MsÚ Ilava na leasing.

17. Finančný príspevok FS Strážov  na vystúpenie na Slovenskom majálese v Paríži  vo výške
20 tis. Sk.

18. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej knižnice
       v Ilave.

19.  Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Ilava.

20. VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice.

21. Návrh na odvolanie zostávajúcich členov Športovej komisie: Daniely Mišíkovej,
Ing. Emila Gašpara , Milana Bortela.

22. Návrh Ing. Hrubého na nových členov Športovej komisie: p. Mišech Ondrej, p. Klobučník  Ľubomír,
p. Gabčo Milan, p. Habánek Ladislav.

23. Úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2008 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 20 146,- Sk, v súlade s ustanovením
§ 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

24. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 20 146,- Sk a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2008.

25. Splatenie zostatku úveru VÚB z dôvodu odstránenia tiarch v listoch vlastníctva
na nehnuteľnostiach v areáli ZŠ Medňanská v sume cca 416 000.-Sk istina + úroky  a poplatky.

C.     Súhlasí

1.  So žiadosťou podnikajúcej fyzickej osoby Irfan Salaji – Cukráreň Balkán  so sídlom Lichnerova 115/6,  903 01 Senec o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-E parc. č. 5054/505 za účelom vybudovania letnej terasy za nasledujúcich podmienok:

●  miestna komunikácia pre peších ( chodník ) ostane naďalej priechodný  pre občanov
a návštevníkov mesta a to v celej šírke.

●  konštrukcia letnej terasy, zasahujúca do miestnej komunikácie pre motorové vozidlá bude
    po ukončení sezóny z dôvodu zimnej údržby demontovaná.

● nájomca vybuduje 3 verejné parkovacie miesta pre motorové vozidlá v centre mesta, ktoré     
   mu určí oddelenie výstavby a životného prostredia, alebo sa na ich vybudovaní bude     
   finančne podieľať.

2.   So žiadosťou podnikajúcej fyzickej osoby Pavol Struhár   so sídlom   Dolná    Breznica s.č.111,
      020 61 Lednické Rovne o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku
KN-C parc. č. 1023/8 za účelom vybudovanie letnej terasy za nasledujúcich podmienok: 

●  miestna komunikácia pre peších ( chodník) ostane naďalej priechodný  pre občanov 
    a návštevníkov mesta a to v celej šírke.

●  konštrukcia letnej terasy, zasahujúca do miestnej komunikácie pre motorové vozidlá bude
    po ukončení sezóny z dôvodu zimnej údržby demontovaná.

●  umožní občanom a návštevníkom mesta Ilava parkovať motorové vozidlá na plánovanom  
    novovybudovanom parkovisku  pred trhoviskom  a prevádzkou KINO –BARU.

D.   Berie na vedomie

 1.  Žiadosť fyzickej osoby Erika Pučkovicová, bytom Štefánikova 362/10, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a  to pozemku KN – C parc.  č. 892 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 282m² za účelom výstavby garáže na   Ul. Štefánikovej.

2. Doplnenie žiadosti fyzických osôb Katarína Žideková, bytom 018 64 Košeca s. č. 70            a RNDr. Valentína Leová, bytom Medňanská 518/1-3, 019 01 Ilava, ktorou uvedené fyzické osoby doplnili pôvodnú žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN - E parc.  č. 248 v k.ú. Ilava o návrh kúpnej ceny 400.-Sk/m2.

3. Žiadosť  právnickej  osoby  ILFES s.r.o., so  sídlom  Štúrova 753/68,019 01 Ilava o vyjadrenie
    sa k problematike prevádzkovania prieduchového komína kotolne na Ul. Štúrovej.

4. Žiadosť  Slovenského  vodohospodárskeho  podniku š. p. – správy     povodia  stredného Váhu I.
s. č. 1/97,  020 71 Nimnica  o prevod  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  Ilava  v  k. ú.    Klobušice
na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., dotýkajúcich sa Čaradovského a Gálovského potoka.

5. Žiadosť fyzickej osoby  Hantáka Ladislava, bytom Jesenského 572,  019 01 Ilava v zastúpení   ostatných vlastníkov spoluvlastníckych podielov k pozemku KN-C parc. č. 1000/2 v k. ú. Ilava    o zámenu časti tohto pozemku za časť pozemku KN-E  parc. č. 5054/509.

6. Predloženie  geometrického  plánu č. 41/2008 zo dňa 8.4.2008, vypracovaného autorizovaným
    geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom, ktorým je riešená potreba výkupu pozemkov 
    pod miestnymi komunikáciami v mestskej časti Iliavka.

7.     Nadobudnutie nehnuteľnosti a to dielu č. 4 o výmere 28 m2 pozemku KN – E parc.  č. 
5054/509 – ostatné plochy o výmere 19 412 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na
LV  č. 1686 v k. ú. Ilava od SR – Slovenského pozemkového fondu  a to bezodplatným prevodom.

8.   Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za rok 2007.

9.   Informáciu o odovzdaní grantového projektu na rekonštrukciu ZS Medňanská.

10. Informáciu o konaní sa výrobného výboru stavby  „Ilava- úprava Podhradského potoka.“

11. Informáciu Stavebnej komisie o zámere firmy Halmont, s.r.o. vybudovať na Sihoti Recyklačný 
      závod na spracovanie stavebnej sute.

12. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky MsÚ Ilava za rok 2007, k 31.12.2007.

13. Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MZ č. 1/2008.

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2007.

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti FS Strážov o finančné prostriedky.

16. Informáciu o sponzorských príspevkoch pre Mesto Ilava a príjmoch za prenájmy priestorov 
    v roku 2007 a za január až apríl 2008. Prehľad príspevkov tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto  
      zápisu z MZ.

E. Poveruje:

1.  Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 178/1 – záhrady o výmere 105 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 799 v k. ú. Ilava, od vlastníkov spoluvlastníckych podielov k uvedenej nehnuteľnosti a ktorá bude obsahovať všetky podmienky odpredaja dohodnuté v Zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 10.04.2008. Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ. 

 2. Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je budúci predaj nehnuteľností a to pozemku  KN-C  parc. č. 178/1 – záhrady o výmere 69 m2  budúcemu kupujúcemu a to fyzickej osobe  Ing. Horák Branislav, bytom Kpt. Nálepku  s. č. 180/1,  019 01Ilava a za podmienok uvedených v zápise z rokovania týkajúceho sa predaja a kúpy nehnuteľnosti a to pozemku, na ktorom bude realizovaná stavba „ Okružná križovatka    št. cesty I / 61 – št. cesty II / 574 v Ilave “ zo dňa 11.04.2008. Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto MZ.  Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí predávajúci.

F.  Deleguje

  1. Milana Pagáča, poslanca Mestského zastupiteľstva do Rady školy pri Obchodnej akadémii  Ilava.

 G.  Neschvaľuje

1.   Žiadosť právnickej osoby  KRAPS, s.r.o. so sídlom  Kukučínova  475/4,  019 01  Ilava, ktorou uvedená právnická  osoba predložila koordinačný situačný návrh na riešenie miestnych komunikácií v lokalite „ Za Medňanskou“.

 H.  Ukladá:

 1.  Na základe výpisov z uznesenia vypracovať oznámenia o výške platu pre primátora mesta a HK s účinnosťou od 01.01.2008 a doplatiť plat primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi spätne od januára 2008.

Termín: 14. mája 2008        Zodpovedný: Ved. Odd. personalistiky, miezd a správy písomností

2.     Zapracovať do  rozpočtu mesta na rok 2008 zmeny schválené v časti Schvaľuje, v  bodoch B14 a B15, (1,8 mil. Sk do finančných operácií -finančné prostriedky  z fondu komunálneho odpadu a 1,82 mil. Sk finančných prostriedkov z rezervného fondu).

      Termín: 14. mája 2008                  Zodpovedný: Ved. E.O.

3.     Vyplatiť Slovenskému rybárskemu zväzu transfer 3 tis. Sk ( 01116  642001), a FS Strážov  transfer vo výške 20 tis. Sk ( 01116 642001 ), na základe dohody vypracovanej v súlade s VZN  o poskytnutí transferov z rozpočtu mesta.

      Termín: 14. mája 2008                   Zodpovedný : Ved. E.O.

4.     Vyplatiť VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica zostatok úveru v sume cca 416 tis. Sk  istina + úroky + poplatky z dôvodu odblokovania tiarch na listoch vlastníctva u nehnuteľností obsiahnutých v grantovom projekte „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská“.

            Termín: 23.4.2008                       Zodpovedný : Ved. E.O.

  V Ilave, dňa 22.4.2008

   

Ing. Mario Hrubý   
Zástupca primátora mesta  
................................  
   
Ing. Ľubomír Turcer
Prednosta MsÚ
................................  
   
Andrea Juríčková
Zapisovateľka
................................  
   
Overovatelia:
Ľudmila Hujová 
Ján Bezecný

................................  
................................