Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/08 zo dňa 29.05.2008

Dátum: 29.05.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_29.5.08.pdf (0,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 3 / 2008 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,
konaného dňa 29. 5. 2008 o 15:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

A. Prerokovalo:

1) Prevody ( kúpy, predaje) nehnuteľného majetku
2) Žiadosť Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín,
IČO:   36126624 o stanovisko k uplatneniu predkupného práva mestom Ilava na časť pozemku
a to diel č. 1 o výmere 484 m2 , odčlenený z parc. č. KN 900/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7 266 m2 vo vlastníctve Trenčianského samosprávneho kraja,  v správe  Obchodnej
akadémie Ilava, nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava, zapísaného na Správe katastra  Ilava na
LV č. 3277
3) Predaj hnuteľného majetku (motorové vozidlá SEAT Leon a starej Felície TSM)
4) Riešenie tepelného hospodárstva – nájomná a mandátna zmluva s právnickou
 osobou ILFES s.r.o.
5)      Financovanie bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská
6)      Pripravenosť lokality  „Za Medňanskou“ na bytovú výstavbu – informácia
7)      Spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry
8)      Navýšenie príspevku pre TSM
9)      Dofinancovanie izolácií suterénu DK
10)  Informácia o havarijnom stave budovy bývalého OU
11)  Rozšírenie chodníka a dokončenie oplotenia pri ZUŠ Ilava
12)  Náhradu Obchodnej akadémii za ponechaný majetok v ZŠ Medňanská
13)  Žiadosti predložené Finančnej komisii
14)  Zmeny rozpočtu
15)  Zloženie komisie na prešetrenie anonymnej sťažnosti zaslanej z NKÚ
16)  Financovanie investície -chodníka na Ul. Kukučínovej 472 vo výške 150 tis. Sk

B. Schvaľuje: 

1)      Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN
– E parc. č. 5054 / 507 – ostatné plochy o výmere 1 781 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180 / 1995 Z. z.

2)      Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN
– E parc. č. 5054 / 508 – ostatné plochy o výmere 5 169 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180 / 1995 Z. z.

3)      Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN
– E parc. č. 5054 / 510 – ostatné plochy o výmere 1 488 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava
na LV č. 1 686 v k. ú. Ilava bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona č. 180 / 1995 Z. z.

4)      Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – E parc.
č. 5054 / 510 v k. ú. Ilava a to :

 • dielu č. 4 odčleneného GP č. 65 / 06 o výmere 271 m2 za kúpnu cenu    137 723,- Sk
 • dielu č. 4 odčleneného GP č. 156 / 05 o výmere 124 m2 za kúpnu cenu  94 526,- Sk
 • dielu č. 5 odčleneného GP č. 156 / 05 o výmere 19 m2 za kúpnu cenu     14 484,- Sk

právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensová 6,
813 61 Bratislava. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva  na Správe
katastra Ilava.

5)      Schvaľuje postup nadobudnutia vlastníckych práv mesta k pozemkom tvoriacich areál
Materskej školy na ulici Medňanskej v Ilave súdnou cestou z dôvodu neoprávneného zápisu
vlastníckych práv k týmto pozemkom na LV.

6) Uplatnenie predkupného práva Mestom Ilava na časť pozemku a to diel č. 1 o výmere
484 m2 , odčlenený z  parc. č. KN 900 / 1 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 7 266 m2
vo vlastníctve Trenčianského samosprávneho kraja, Hviezdoslavova1, 911 50 Trenčín,
IČO: 36126624  v správe Obchodnej akadémie  Ilava, nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava,
zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3277.

7) Spolufinancovanie projektu predloženého v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvom „Cez Karpaty  na vohľady:
Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka“
vo výške 5 % z oprávnených nákladov partnera projektu, ktorým je mesto Ilava,
vo výške 100 000Sk ( 3215 .-EUR). 

8) Žiadosť ZUŠ – rozšírenie chodníka a oplotenia od ŠZŠ vo výške cca 40 tis. Sk Presun
 zo strediska Správa mesta z položky odstupné.

9) Žiadosť TSM o navýšenie rozpočtu TSM o 25 tis. Sk,- mesačne od 1. 6. 2008
      (175 tis. Sk,- do konca roka). Presun zo strediska Verejné osvetlenie – el. energia.

10)  Dofinancovanie izolácií v suteréne DK – navýšenie rozpočtu na položke
46 08209 717002 69 10 8001 o 250 tis.  presunutím z položky 46 0443 717001 56 7907
„Parkovisko Pod vežou“.

11)  Finančný príspevok vo výške 100 tis. Sk pre OA Ilava na základe predloženej žiadosti

12) Investíciu na chodník pri bytovke 472 Ul. Kukučínova vo výške 150 tis. Sk.

13) Odpredaj služobných vozidiel  značky SEAT – LEON za kúpnu cenu  241 163,- Sk a
Škody Felície za 1,- Sk   TSM Ilava.

14)  Zloženie komisie na prešetrenie sťažnosti. Komisia pozostáva zo všetkých poslancov a
predsedom komisie je p. Košík.

 C.  Berie na vedomie

1)      Žiadosť fyzickej osoby Milana Martinka, bytom M. R. Štefánika 1 064 / 4,
018 41 Dubnica nad Váhom o prekládku chodníka vo vlastníctve mesta Ilava situovaného
na pozemku vo vlastníctve žiadateľa pri obchodnej jednotke F. Lucia. Žiadosť bude
po prešetrení riešená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

2)      Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu  6 b. j. Skala s. č. 645 / 61 Ilava o odkúpenie
pozemku pod týmto bytovým domom.

3)      Žiadosti fyzických osôb Milana Baláža, bytom 018 52  Pruské s. č. 217, Patrika Lysáka,
bytom M. Nešpora s. č. 112 / 9, 019 01 Ilava – Klobušice a Petra Lysáka, bytom Kpt. Nálepku
s. č. 249, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti ( alebo jej časti ) a to pozemku KN – C
parc. č. 521 / 1 v k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta za účelom výstavby objektov pre podnikanie.
O prípadnom odpredaji časti tohto pozemku bude MZ rokovať iba v prípade ak:

 • žiadatelia samostatne, alebo v spolupráci a na vlastné náklady vypracujú zastavovaciu
  štúdiu a zabezpečia potrebné vyjadrenia, predovšetkým správcov, alebo vlastníkov
  budúcou výstavbou dotknutých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a orgánov
  schvaľujúcich dopravné napojenie
 • výstavbou nebude dotknutý pôvodný zámer mesta Ilava a to prekládka stavby autobusovej
  zastávky Skala

4)  Informáciu o havarijnom stave budovy bývalého OU.

 D.  Neschvaľuje

1)   Predĺženie nájomnej zmluvy č. 131 / 97 zo dňa 15.05.1997, platnosť ktorej končí
v roku 2012 a predmetom, ktorej je prenájom budov, stavieb a technologických zariadení
tvoriacich majetok tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta nájomcovi právnickej osobe
ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753 / 63, 019 01 Ilava.

      2)   Financovanie bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ Medňanská.

E.  Ukladá:

1)    Zapracovať schválené  zmeny do rozpočtu mesta - vypracovať zmenové listy.


            T: 15.6.2008                                                                            Z: vedúci EO

  V Ilave, dňa 2.6.2008

Ing. Štefan Daško  ................................    Ing. Ľubomír Turcer ................................   
Primátor mesta        Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková ..................................          Overovatelia:
Zapisovateľka         p. Pagáč ..........................  
Bc.Turza ........................