Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/08 zo dňa 24.06.2008

Dátum: 27.06.2008

Uznesenie č. 4 / 2008 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Ilave, konaného dňa 24. 6. 2008 o 15:30 hod. v DK Iliavka.

A. PREROKOVALO

1) Správu zo zabezpečovania a likvidácie havárie na kanalizácii spôsobenej
živelnou pohromou v Materskej škole v Ilave
2) Zápis z technickej kontroly budovy 81 / 18
3) Inšpekčný záznam z kontroly detských ihrísk
4) Návrh Komisie pre životné prostredie - riešenie zberného dvora v areáli TSM Ilava
5) Požiadavky Sociálno-bytovej komisie
6) Požiadavky MsV pri MZ Ilava
7) Žiadosti predložené finančnej komisii

B. BERIE NA VEDOMIE

1. Informáciu o súčasnom stave a ďalšom postupe vo veci vysporiadania vlastníckych práv k
pozemkom tvoriacich areál MŠ Ilava, miestnymi komunikáciami v mestskej časti Iliavka a KD Ilava.

2. Informáciu o súčasnom stave a ďalšom postupe vo veci vysporiadania
vlastníckych práv k pozemkom v lokalite „ Za sv. Jánom" určeným
na hromadnú bytovú výstavbu.

3. Žiadosť právnickej osoby Správa katastra Ilava so sídlom Mierové námestie 81 / 18, 019 01 Ilava
o riešení problematiky parkovania motorových vozidiel jej zamestnancov pred budovou s. č. 81 / 18.

4. Žiadosť Márie Mocikovej, bytom Jašíková 17, 821 03 Bratislava ako zástupcu vlastníkov
spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc. č. 195 / 7 zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č. 2802 v k. ú. Ilava, o vysporiadanie vlastníckych práv k týmto
spoluvlastníckym podielom.

5. Informáciu o článku v týždenníku MY - Obzor týkajúceho sa problematiky ilavskej pošty.

6. Informáciu o bezplatnom získaní 33 ks zariadení pre invalidov zo ZMOS.

7. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ ( č. 2 a 3 )

8. Vyhodnotenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2008

C. SCHVAĽUJE

1) Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku o výmere 484 m2, ktorého parcelné číslo stanoví
geometrický plán č. 62/2008 vypracovaný autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom
Ďuríkom, ktorý je totožný s dielom č. 1, odčleneného
na základe GP č. 71 / 06 od pozemku KN - C parc. č. 900 / 1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 7 266 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 277
v k. ú. Ilava a ktorý sa stane vlastníctvom mesta Ilava na základe uplatnenia si
predkupného práva k tomuto dielu, právnickej osobe Železnice slovenskej republiky
so sídlom Klemensová 6, 813 61 Bratislava za kúpnu cenu 224 044 Sk
( 462,90,- Sk / m2 ). Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho
práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

2) Finančný príspevok vovýške100tisíc Sk pre Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Ilava.

3) Nasledujúce záväzne podmienky pri uzatvorení novej nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 455 na Ul. Pivovarskej v Ilave
nájomcovi Špeciálnej základnej škole Ilava a to
- Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú
- Prenajímateľ garantuje nájomcovi dobu nájmu minimálne do 31.08.2018 za podmienky, že
z jeho strany počas tejto doby nedôjde k hrubému porušeniu ustanovení nájomnej zmluvy.

4) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 250 tis.- Sk
na odstránenie havarijného stavu priestorov Materskej školy ( dlažba, náter dverí, výmena okien
v suteréne tak, aby netiekla voda okolo nich ) vybudovanie brány pre
vstup motorových vozidiel smerom od „Pivovaru"( hasičské a záchranné vozidlá).

5) Použitie finančných prostriedkov vo výške 250 tis.- Sk z rezervného fondu
na odstránenie havarijného stavu budovy 81/18 a jej prístavby.

6) Spoluúčasť 5% na financovaní zberného dvora Mesta Ilava, ktorá predstavuje sumu 500 tis.- Sk
z hodnoty diela cca 10 000 000.- Sk a provízia za spracovanie projektu 50 tis.- Sk, celkom
550 tis.- Sk z rezervného fondu mesta.

7) Financovanie opravy cestného zvodidla nad garážami Ul. Kukučínova podľa ponukového listu
firmy Sates v sume do 200 tis.- Sk z rezervného fondu.

8) Žiadosť firmy ILFES o zvýšenie poplatku za správu neodpredaných bytov Mesta Ilava z doterajšej
sumy 160.- Sk na mesiac na sumu 180.- Sk na mesiac vrátane DPH.

9) Zmeny rozpočtu predložené Ing. Januškom:
- na položke „Projektová dokumentácia - 0443 716 56 00 7801- navýšenie
o 109 tis. Sk ( zo 1100 tis. na 1209 tis.) a ponížiť položku „Dofinancovanie ihrísk-
0443 717001 56 00 7901 o 20 tis. Sk,
- ponížiť položku „Vybavenie ihrísk IBV Klobušice" - 0443 713 004 56 00 7501
o sumu 89 tis. Sk,
- vyčleniť z rozpočtu 35 tis. - Sk na dofinancovanie oplotenia a spevnenej
plochy pri ZUŠ Ilava.

10) Poverenie primátora k podpísaniu budúcej kúpnej zmluvy s fyzickými osobami
Ing. Pavol Škohel a manželka Bibiana. Kupujúcemu sa stanoví podmienka, aby
využíval nehnuteľnosti podľa predurčenia územným plánom Mesta Ilava.

11) Dávky v hmotnej núdzi za 2. štvrťrok 2008 podľa návrhu Sociálno-bytovej komisie.

12) Zmenu miesta konania sa mestských zastupiteľstiev tak, že augustové bude v DK Ilava
z dôvodu verejného prejednávania ÚPN mesta a októbrové MZ sa bude konať v DK Klobušice.

13) Plán práce HK na II. polrok 2008.

D. RUŠÍ

1) Bod č. 11 časti B - schvaľuje uznesenia č. 03/2008 zo zasadnutia Mimoriadneho mestského
zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 29.05.2008, ktorým bol schválený finančný príspevok
Obchodnej akadémii vo výške 100 tisíc Sk.

2) Bod. č. 6 časti C - schvaľuje uznesenia č. 6/2007 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Ilave, konaného dňa 26.06.2007

E. POVERUJE

1) Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s fyzickými osobami
Ing. Pavol Škohel a manželka Bibiana, obaja bytom Ľ. Štúra 372/4, 019 01 Ilava, predmetom ktorej
bude budúci odpredaj nehnuteľností a to pozemku KN - C parc. č. 900/4 a časti pozemku
KN - C parc. č. 900/1 ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ), zapísaných na Správe katastra
Ilava na LV č. 3277 v k. ú. Ilava za kúpnu cenu 150,- Sk / m2. Táto zmluva stratí platnosť, ak
Obchodná akadémia Ilava ako užívateľ uvedených nehnuteľností tieto neprehlási za nadbytočný
majetok a následne Trenčiansky samosprávny kraj nepožiada Mesto Ilava o využitie predkupného
práva k uvedeným nehnuteľnostiam. Kupujúcemu sa stanoví podmienka, aby využíval nehnuteľnosti
podľa predurčenia územným plánom Mesta Ilava.

F. SÚHLASÍ

1) S odstránením nedostatkov uvedených v Inšpekčnom zázname z kontroly detských
ihrísk od Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prievidzi.

G. UKLADÁ

1) TSM Ilava odstrániť a odviezť tie zariadenia z detských , ktoré nespĺňajú
bezpečnostné požiadavky podľa STN EN 1176-1.
Termín: 30.06.2008 Zodp. : TSM a Správa majetku a služieb

2) Odboru výstavby a ŽP Mesta Ilava vykonať výber dodávateľov a zrealizovať
odstránenie havarijných stavov budov a komunikácie podľa bodov C4, C5 a C7 tohto uznesenia.
Termín: 31.10.2008 Zodp. : OV a ŽP

3) Zrealizovať na základe objednávky MO Mesta Ilava spevnenú plochu a montáž pletiva
pri ZUŠ Ilava.
Termín: 31.08.2008 Zodp. : TSM a Správa majetku a služieb

4) Zmapovať, stanoviť potrebu materiálu na kritické úseky na komunikáciách v Iliavke
a vykonať opravy.
Príprava do 15.7.2008
Termín realizácie: 31.08.2008 Zodp. : OVa ŽP, TSM

5) Pripraviť etapovitý návrh riešenia odstránenia zatekania suterénu a dobudovania
skladu paliva v DK Iliavka.
T: 30.9.2008 Zodp. : Ved.OVa ŽP

V Ilave, dňa 26.6.2008

Ing. Štefan Daško  ................................    Ing. Ľubomír Turcer ................................   
Primátor mesta        Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková ..................................          Overovatelia:
Zapisovateľka         Matovičová Helena ..........................  
Bakošová Viola ........................