Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/08 zo dňa 26.08.2008

Dátum: 03.09.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_26.8.08.pdf (0,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 5 / 2008 z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Ilave, konaného dňa 26. 8. 2008 o 15:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

A.   Prerokovalo

 1. Žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii (TSM- kúpa sypača a nákl. auta, prenájom ZŠ, prenájom ZUŠ, rozpočet ZUŠ – navýšenie, havária býv. OÚ, Tuláci – fin. príspevok, vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok, havária v MŠ,   rozpočet – ŠJ, interaktívna tabuľa, vybudovanie odstavišťa kontajnerov – ul. Bellova, neodtekajúca  voda – Sládkovičova, žiadosť firmy ZEMPRA  o  odpustenie zmluvnej pokuty s vysvetlením situácie okolo výstavby komunikácie na ul. Moyzesovej pri garážach, List p. Herdu primátorovi, týkajúci sa prehodnotenia udelenej pokuty za nepovolenú stavbu).

2.Poverenie pre primátora rokovať s firmou Ilfes, ktorá má v prenájme tepelné hospodárstvo – kotolne, aby formou dodatku k nájomnej zmluve č. 131/1997  prevzalo Mesto Ilava  späť priestory bývalých uholní a záuholní, ktoré nie sú využívané nikým a Ilfes ich podľa zmluvy nesmie prenajímať.

3.Dodatok č.1 k organizačnej smernici č.2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava

4.VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a škol. Zariadeniach zriadených Mestom Ilava

5.Zmluvu o spolupráci s firmou CENTREPOINT s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha 6, ČR pri vzniku priemyselnej zóny medzi Ilavou a Košecou  s naplnením cieľov úz. rozvoja samosprávnej jednotky Ilava

6. Pripomienky a správu k Územnému plánu Mesta Ilava.

7. Územný plán mesta  Ilava s prezentáciou grantu

8. VZN k Územnému plánu Mesta Ilava (ďalej UPN)

9. Informáciu o odstránení havarijného stavu MŠ Ilava a jeho dofinancovanie

 10. Žiadosť Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za účelom zriadenia stáleho pracoviska tohto úradu v meste Ilava.

11. Žiadosť fyzickej osoby Martina Ďurošková, bytom Trenčianska 152/33, 019 01 Ilava – Klobušice o zriadenie vecného bremena a to práva prechodu cez pozemok KN – E parc. č. 113 / 1 v k. ú. Klobušice vo vlastníctve mesta Ilava za účelom prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľky.

12.Stav vo vlastníckych právach k pozemkom v lokalite Za svätým Jánom určeným na hromadnú bytovú výstavbu.

13. Žiadosť MUDr. Brídika- riaditeľa NsP Ilava o finančný príspevok.

14. Žiadosť ZŠ  o stravovanie dôchodcov

15. Návrh Ing. Maria Hrubého týkajúci sa diskusie na internetových stránkach Mesta Ilava

B.     Berie na vedomie

1.     Informáciu o podpise kúpnej zmluvy č. 16/133/2008, predmetom ktorej je kúpa nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 178/1 – záhrady o výmere 105 m2 v k. ú. Ilava, podpísanej dňa 16.07.2008 na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, odsúhlasenej bodom D/1 uznesenia č. 2/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.04.2008.

2.     Žiadosti fyzických osôb a to Ľudovíta Tomana - bytom Kpt. Nálepku 245/12, 019 01 Ilava, Dušana Prekopa – bytom Kpt. Nálepku 247/16, 019 01 Ilava, Vladimíra Suchára  ml. – bytom Kpt. Nálepku 239/8, 019 01 Ilava a Jozefa Sýkoru – bytom Kpt. Nálepku 244/14, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1412/1 v k. ú. Ilava za účelom výstavby garáži.

3.     Žiadosť fyzickej osoby Martina Ďurošková, rod. Ďurošková, bytom Trenčianska 152/33, 019 01 Ilava – Klobušice o zriadenie vecného bremena a to práva prechodu cez pozemok parc. č. KN – E parc. č. 113 / 1 v k. ú. Klobušice vo vlastníctve mesta Ilava za účelom prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľky.

4.     Ponuku fyzických osôb a to Mgr. Magdalény Kobzovej - bytom Medňanská 516/9, 019 01 Ilava a Pavla Hrubišku - bytom Skala 606, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľnosti mestu Ilava a to pozemku KN –C parc. č. 179 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1158 v k. ú. Ilava.

5.     List zo dňa 23.07.2008, zaevidovaný na poštovom oddelení MsÚ Ilava pod     č. 8528, ktorým fyzická osoba Karolína Murínová bytom Nám. Sv. Anny 24, 911 00 Trenčín oznamuje neakceptovanie už dohodnutej kúpnej ceny za odpredaj nehnuteľností a to pozemku KN- C parc. č. 23/12 a pozemku KN- C parc. č. 23/13 v k. ú. Ilava.

6.     Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava o riešenie havarijného stavu kotla č. 1 v kotolni na ulici SNP v Ilave.

7. Žiadosť ZUŠ o úpravu rozpočtu na mzdové náklady z dôvodu zvýšenia počtu žiakov. Rozpočty škôl sa budú upravovať po vyplnení výkazov o počte žiakov k 15. 9. 2008 – podľa skutočného počtu žiakov, ktorí navštevujú školu alebo školské zariadenie.                       

8.  Žiadosť ZŠ o úpravu rozpočtu na mzdové náklady pre školský klub -  z dôvodu zvýšenia počtu žiakov. Rozpočty škôl sa budú upravovať po vyplnení výkazov o počte žiakov k 15. 9. 2008 – podľa skutočného počtu žiakov, ktorí navštevujú školu alebo školské zariadenie.  

9. Informáciu hlavného kontrolóra o stave riešenia sťažností občanov mesta: Jaroslava Zobku, Sládkovičova 315/18 Ilava a manželov Róberta a Márie Anettovcov, J.L. Bellu, Ilava, týkajúcich sa  opravy cesty na Sládkovičovej  ulici ( pri dažďoch neodteká voda) a vybudovania a spevnenia priestoru pre premiestnenie a odstavenie kontajnerov na komunálny odpad na Ul. J.L. Bellu. Keďže riešenia oboch problémov sú finančne náročné , odznel návrh zaradiť ich do rozpočtu mesta v roku 2009

10. Správu HK o kontrole plnenia uznesení z MZ v Ilave č.4/2008 zo dňa 24.6.2008

11. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2008

12. Informáciu o stretnutí občanov, vlastníkov pozemkov, ktoré budú stavbou dočasne, alebo natrvalo zabrané pri regulácii Podhradského potoka.

  13. Správu z priebehu a vyhodnotenia pripomienok k návrhu UPN Mesta Ilava

   14. Postup OVa ŽP vo veci porušenia stavebného zákona občanom Herdom v Iliavčanskej doline.

 C.Schvaľuje

1.Žiadosť fyzickej osoby Jaromír Plačko - bytom Mierové námestie 2/3, 019 01 Ilava o zámenu časti pozemku KN – C parc. č. 1007 vo vlastníctve mesta Ilava za časť pozemku KN – C parc. č. 1008 vo vlastníctve žiadateľa  ( oba v k. ú. Ilava ) a to na základe geometrického plánu, ktorý zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Žiadateľ uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava.

2.Finančnú čiastku vo výške 400 000,- Sk  na opravu kancelárskych priestorov a výmenu okien v budove 81/18, určených pre umiestnenie Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne a ďalších úradov štátnej správy.

3. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2007 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava.

4.VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

5.Zmluvu o podmienkach vzájomnej spolupráce pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a CENTREPOINT s.r.o., Lužná 2, 16000 Praha 6, ČR

6.Žiadosť TSM o kúpu sypača na vlastný pohon, ktorý sa umiestni na V3S. Výška finančných prostriedkov schválená na nákup sypača 400 tis. z rezervného fondu.

 7.Žiadosť ZŠ o prenájom priestorov školy vyšpecifikovaných v žiadosti, predloženej MZ. Príjem z prenájmu bude príjmom rozpočtu školy a ZŠ ho použije na úhradu energií a bežné opravy prenajatých priestorov školy.

8. Žiadosť ZŠ o stravovanie dôchodcov v jedálni ZŠ. Žiadosť je výsledkom riešenia petície občanov mesta týkajúcej sa stravovania dôchodcov, prejednávanej ešte dňa 25.2.2008 v zasadačke MsÚ v Ilave. Aktuálnosť opäť nadobudla začiatkom nového školského roku.

 9.Žiadosť ZUŠ o prenájom priestorov školského zariadenia vyšpecifikovaných v žiadosti, predloženej MZ. Príjem z prenájmu bude príjmom rozpočtu školského zariadenia  a ZUŠ ho použije na úhradu energií.

 10.Finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 550 tis. Sk na odstránenie havárie –  prasknuté kanalizačné potrubie na budove Mestského úradu č. 81/18 – bývalého OÚ.

11.Finančné prostriedky vo výške 230 tis. Sk na dofinancovanie havárie kanalizácie v MŠ

    z rezervného fondu.

12. Finančné prostriedky  na nákup nákladného vozidla IVECO do 3 t na leasing,   v nadobúdacej cene 1 329 238.- Sk. Vozidlo bude  majetkom mesta a bude v správe TSM Ilava. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu leasingu sa zabezpečia zmenami rozpočtových položiek v rámci rozpočtu, ktoré budú predložené na októbrovom MZ

13. Finančný príspevok na zakúpenie 1 ks interaktívnej tabule pre ZŠ vo výške 215 tis. Sk.

      Finančné prostriedky sa presunú z položky 41 0443 717001 56 00 7903 Verejné osvetlenie a digitalizácia mesta ( tento rok sa projekt nebude realizovať)

14. Územný plán mesta  Ilava vypracovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica autorizovaným architektom Ing. arch. Viliamom Leszayom

15. VZN k ÚPN Mesta Ilava

16. Návrh. Ing. Hrubého na odstránenie tých diskusných tém z internetovej diskusie na stránkach Mesta Ilava, ktoré nebudú spĺňať stanovené kritériá Kódexu diskusie portálu www.ilava.sk. Tento kódex bude vopred vypracovaný a zverejnený administrátorom na webe mesta.  

 D.Neschvaľuje

 1. Finančnú výpomoc  Klubu slovenských turistov „Tuláci“ na výstup na Mont Blanc.

2. Źiadosť firmy ZEMPRA o odpustenie zmluvnej pokuty, na základe Zmluvy o dielo č. ZoD 18/105/2007  vyrubenej z dôvodu nedodržania termínu ukončenia stavby vo výške  72 126 Sk

E.Poveruje

1. Primátora mesta Ilava rokovať s fy ILFES, ktorá ma v prenájme tepelné hospodárstvo mesta  

    o úprave predmetu nájomnej zmluvy č. 131/1997 formou Dodatku k zmluve o priestoroch  bývalých úhoľní a záuhoľní, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje k plneniu úloh vyplývajúcich z nariadení Ochrany CO, Obrany štátu, Ochrany pred povodňami a Požiarnej ochrany.

 F. Ukladá

 1.     Zabezpečiť opravu kancelárskych priestorov určených pre umiestnenie úradov štátnej správy v zmysle bodu C 2.

  Termín: 31.08.2008       Zodpovedný: Vedúci Oddelenia správy majetku a služieb

2.  Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta a použitie finančných prostriedkov       z rezervného fondu- vypracovať zmenové listy

 T: 5. 9. 2008                                                                         Z: vedúca EO

  3. Vyvesiť na úradnej tabuli mesta VZN k Územnému plánu Mesta Ilava       

 T: do 6 dní                                                                           Z: Ved. OV a ŽP

     4. Na dobu 30  dní zverejniť záväzné časti Územného plánu Mesta Ilava

  T:  do 15 dní po právoplatnosti uznesenia                      Z: Ved. OV a ŽP

     5. Doručiť všetkým dotknutým orgánom štátnej správy záväznú časť Územného plánu Mesta   Ilava

  T:  do 20 dní po právoplatnosti uznesenia                      Z: Ved. OV a ŽP

  6. Oddeleniu Výstavby a Životného prostredia  a primátorovi  postupovať pri usmerňovaní investičnej   činnosti v meste a v jeho záväzných stanoviskách podľa ustanovenia § 4. odst. 3 písmena d, zákona č. 369/90Zb. Zákona o obecnom zriadení  v platnom znení a v súlade so schváleným  Územným plánom Mesta Ilava a zároveň zabezpečiť uloženie UPN mesta  na MsÚ Ilava a na Krajskom stavebnom úrade- Odbor územného plánovania v Trenčíne.

T:  Trvale                  Z: Primátor mesta, Ved. OV a ŽP, Referát stavebného poriadku

    7. Riaditeľke CVČ  Ilava predložiť  na októbrovom MZ výkaz o činnosti CVČ ku dňu  31.8.2008.

T:  v texte                                                                              Z: Riad. CVČ Ilava

    8.  Zabezpečovať,  na základe rozhodnutia  MZ Ilava a v súlade s vypracovaným Kódexom    diskusie portálu www.ilava.sk, odstraňovanie tých diskusných tém a príspevkov, ktoré  nebudú spĺňať stanovené kritériá tohto dokumentu.

Term. 10.9.2008 -kódex, ďalej trvale                    Z: zástupca primátora

9.. Preveriť plnenie zmluvy s p. Hoštákom, súvisiacej s rekonštrukciou domu na Ul. Košeckej

   Term.: do budúceho MZ                                         Z: Ved. MO

 V Ilave Dňa 28.8.2008

 

Ing. Štefan Daško  ................................    Ing. Ľubomír Turcer ................................   
Primátor mesta        Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková ..................................          Overovatelia:
Zapisovateľka         Bc. Turza Tibor ................................
Matovičová Helena ................................