Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/08 zo dňa 21.10.2008

Dátum: 24.10.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_21.10.08.pdf (0,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 6 / 2008, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 21.10. 2008 o 15:30 hod. v DK Klobušice.

Mestské zastupiteľstvo:

A) PREROKOVALO

1. Žiadosti Komisie finančno-majetkovej
- Podnety do rozpočtu na rok 2009
- Zaradenie TSM Ilava do štruktúry MsÚ
- Schválenie audítora mesta na rok 2008 a 2009
- Žiadosť spoločenstva bytov, bytovka č 242, o odkúpenie pozemkov
- Uhradenie príspevku do Miestnej akčnej skupiny Vršatec vytvorenej v rámci Mikroregiónu
Zdroje Bielych Karpát.
- Žiadosti predložené finančnej komisii ( návrh na zvýšenie rozpočtu ZUŠ, Školského klubu
pri ZŠ Medňanská, žiadosť Domu Matice slovenskej o úpravu prenajatých miestností
od mesta)
- Zmeny rozpočtu mesta - majetkové odd., odd. kultúry a športu, odd. vnútornej správy, prednosta mesta, ekonomické odd., OV a ŽP
- Poverenie primátora mesta na úpravy rozpočtu
- Zvýšenie ceny Ilavského mesačníka

2. Žiadosti Stavebnej komisie
- Informáciu o zámeroch obchodného reťazca BILLA
- Informáciu o zámeroch MsV Klobušice- výstavba bytovky a športového areálu

3. Žiadosti Sociálno-bytovej komisie
- Doplnenie člena Sociálno-bytovej komisie po p. Škrátkovej, návrh nového člena p. Marty
Miklovičovej

4. Žiadosti športovej komisie
- Návrhy na prerozdelenie prostriedkov pre športové kluby a OZ
- Informácie o činnosti a o zložení športovej komisie

5. Žiadosti školskej komisie
- návrh na zvýšenie počtu členov rady školy v Centre voľného času Ilava
z doterajších 5 členov na 7 členov v nasledovnom zložení:
dvaja pedagogický zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov CVČ
dvaja zástupcovia rodičov
dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- návrh na zloženie členov Rady školy Základnej umeleckej školy Ilava nasledovne:
dvaja pedagogickí zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov ZUŠ
štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- návrhy na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl zriadených mestom Ilava

B) BERIE NA VEDOMIE

1) Informáciu o podpise kúpnej zmluvy č. KZ 27/164/2008, predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc. č. 178/1 - záhrady o výmere 69 m2, podpísanej dňa 29.09.2008 na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, odsúhlasenej bodom č. E/2 uznesenia č. 2/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.04.2008.
2) Žiadosť Ferdinanda Šípka a manž. Ľudmily, obaja bytom Skala 644, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti a to pozemku KN - C parc. č. 525/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Odpredaj tohto pozemku bol už schválený bodom č. C / 3 uznesenia č. 4/99
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 22.06.1999.
3) Informáciu Ing. Rexovej o aktuálnom využívaní majetku mesta Nemocnicou s poliklinikou n. o. Ilava.
4) Informácia Ing. Podmajerskej o poukázaní finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky vo výške 31084,- € prepočítané kurzom dňa 20.10.2008 30,094 t. j 935 441,89 Sk - na základe Dodatku č. 1 k zmluve o úvere č. 428/AUOC/07 so SLSP a Mestom Ilava. Táto finančná čiastka v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o úvere sa použila na splátku istiny úveru SLSP.
5) Písomnú informáciu Nemocnice s poliklinikou v Ilave o aktuálnom využívaní majetku mesta Ilava, ktorý im bol zmluvne zapožičaný a to defibrilátor s príslušenstvom, RTG prístroj, EKG, odsávačka vákuová , oxymeter.
6) Správu z kontroly plnenia uznesenia z MZ č.5/2008 zo dňa 26.8.2008.
7) Poďakovanie Finančno-majetkovej komisii: p. Matovičovičová, Ing. Rovňanský,
Ing. Fukoň, Kopačková, Holbová, Gelnárová za doporučenie SLSP na uzatvorenie
úveru pre Mesto Ilava a poslancom: p. Bezecný, Ing. Hrubý, Holbová, Jurenová,
Matovičová, Pagáč a Ing. Straňák , ktorí hlasovali za schválenie úveru od SLSP.
8) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu začlenenia TSM do organizačnej štruktúry mesta.
9) Oznámenie Obchodnej akadémie v Ilave o zániku členstva poslanca Milana Pagáča v rade školy.

C) SÚHLASÍ

1) So žiadosťou Ing. Ľudmily Fukoňovej, bytom ul. Barossa 275/1, 019 01 Ilava - časť Klobušice o zrušenie ťarchy a to predkupného práva v prospech mesta Ilava
na pozemky KN - C parc. č. 123/11 a parc. č. 123/23, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 384 v k. ú. Klobušice, nakoľko pominuli dôvody jej zriadenia.

2) So žiadosťou Sirana Štefana, bytom Barossa 276/2, 019 01 Ilava - časť Klobušice o zrušenie ťarchy a to predkupného práva v prospech mesta Ilava na pozemky KN - C parc. č. 123/10,123/41 a 123/42 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 395 v k. ú. Klobušice, nakoľko pominuli dôvody jej zriadenia.

D) SCHVAĽUJE

1) Žiadosť fyzických osôb a to Heleny Smrčkovej, Ing. Kataríny Veselej, Róberta a Silvie Ondrišových, Martiny Piatrikovej a Heleny Klabníkovej, všetci bytom Kpt. Nálepku 242, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN - C parc. č. 1416/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava za kúpnu cenu 40-.Sk / m2, za podmienok, že ostatní spoluvlastníci bytového domu budú s týmto súhlasiť. Kupujúci uhradia náklady
na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok na vklad vlastníckeho
práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

2) Zvýšenie počtu členov rady školy v Centre voľného času Ilava z doterajších 5 členov na 7 členov v nasledovnom zložení:
dvaja pedagogickí zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov CVČ
dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami CVČ
dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

3) Zloženie členov Rady školy Základnej umeleckej školy Ilava nasledovne:
dvaja pedagogickí zamestnanci
jeden zástupca ostatných zamestnancov ZUŠ
štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

4) Zvýšenie rozpočtu Základnej umeleckej školy o 92 tis. Sk na mzdy a odvody do poisťovní na rok 2008.
5) Zvýšenie rozpočtu Školského klubu pri ZŠ na Medňanskej ulici o 60 tis. Sk na mzdy a odvody do poisťovní.
6) Ing. Zuzanu Šelingovú, DCA audit s.r.o., Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom ako audítora pre Mesto Ilava, Mierové nám. 16/31, Ilava pre rok 2008 a rok 2009.
7) Terajšie umiestnenie prístrojov, ktoré musí byť upravené dodatkami k zmluve a
k dohodám. Jedná sa o: defibrilátor umiestnený na internom oddelení JIS, NsP Ilava, n. o.,
RTG prístroj je umiestnený na RTG oddelení a EKG, odsávačka vakuová, oxymeter sú
umiestnené v sanitke rýchlej zdravotnej služby.
8) Uhradenie príspevku do Miestnej akčnej skupiny Vršatec vytvorenej v rámci
Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát v sume 22 012.-Sk.
9) Žiadosť Domu Matice slovenskej o úpravu prenajatých priestorov v budove MsÚ 81/18.
/ Výmena podlahovej krytiny a namontovanie umývadla / .
10) Zmeny rozpočtu predložené jednotlivými oddeleniami mesta na zmenových listoch.
11) Pani Martu Miklovičovú za člena Sociálno-bytovej komisie.
12) Poďakovanie p. Martausovi za umiestnenie obyvateľa Mesta Ilava do zariadenia Lieskov.
13) Zvýšenie ceny Ilavského mesačníka zo súčasných 4.-Sk na 6.-Sk.
14) Poverenie primátora jednať s políciou v o veci uvoľnenia budovy pre potreby ZUŠ tým ,
že by sa presunuli do uvoľnených priestorov na Ulici J. L. Bellu.

E) NESCHVAĽUJE

1) Začlenenie TSM Ilava do organizačnej štruktúry Mesta Ilava a zrušenie príspevkovej organizácie v roku 2009.

F) POVERUJE

1) Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa časti nehnuteľnosti ( ktorej výmeru stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN - C parc. č. 744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2351 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 265 v k. ú. Ilava, od vlastníka Lídl Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Púchovská 12, 914 41 Nemšová, za kúpnu cenu
1 Sk. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.
2) Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúca kúpa časti nehnuteľnosti ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN- C parc. č. 743 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 384 v k. ú. Ilava, od vlastníka p. Guľová Ľudmila, bytom Pod hájom C III 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom, za kúpnu cenu
700.-Sk. / m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.
3) Primátora mesta v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2008 do celkovej výšky 500 tis. Sk v priebehu rozpočtového roka 2008. Uvedená právomoc a suma sa týka kapitálového aj bežného rozpočtu spolu.
4) Primátora mesta jednať s Dopravnou políciou vo veci riešenia dopravnej situácie v meste.
5) Majetkové oddelenie s jednaním o dodatku k zmluve o zapožičaní zdravotníckej
techniky.
6) Primátora mesta jednať s vedením polície o prevode majetku s cieľom uvoľnenia
priestorov pre ZUŠ .

G) DELEGUJE

1) Zástupcov za zriaďovateľa do školských rád:
- Centrum voľného času, Farská 84/5, Ilava - p. Daniela Jurenová, p. Milan Pagáč
- Materská škola, Medňanská 512, Ilava - p. Slávka Štefancová
- Materská škola, Okružná 5, Ilava - Klobušice - p. Ján Bezecný, namiesto p. Aleny
Tichej
- Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava - Ing. Alžbeta Barteková namiesto
p. Ladislava Vaňu
- Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, Ilava - p. Alžbeta Kminiaková,
p. Ing. Ľubomír Turcer.

H) UKLADÁ

1) Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta podľa priložených zmenových listov.
T: 5. 11. 2008 Z: vedúca E. O.
2) Právnikovi mesta vypracovať dodatky k zmluvám o zapožičaní zdravotníckej
techniky.
T: 30. 11. 2008 Z: právnik mesta

V Ilave
dňa 23.10.2008

Ing. Štefan Daško  ................................    Ing. Ľubomír Turcer ................................   
Primátor mesta        Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková ..................................          Overovatelia:
Zapisovateľka         Jurenová Danka ................................
Košík MIlan ................................