Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/06 zo dňa 15.03.2006

Dátum: 21.03.2006

Uznesenie č. 2/06 z mimoriadneho MZ konaného dňa 15.3.2006

A. Prerokovalo
1. Návrh na úpravu platu primátora a HK vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok

B. Berie na vedomie
1. Odstúpenie Ing. Mária Hrubého z funkcie poslanca MZ a ostatných funkcií
z toho vyplývajúcich / predseda MV Klobušice, člen Rady MŠ Klobušice,
predseda výboru pre ochranu verejného záujmu/
2. Informáciu o náhradníkovi Karolovi Fischerovi za poslanca MZ

C. Schvaľuje:
1. Návrh na úpravu platu primátora mesta s účinnosťou od 1.1.2006 v súvislosti
s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje
17 274,- Sk, v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a zároveň schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 násobok v súlade
s ustanovením § 4 ods. 2 citovaného zákona
2. Návrh na úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2006 v súvislosti s oznámením priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 17 274,- Sk, v súlade s
ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
3. Za predsedu MV Klobušice p. Karola Fischera
4. Za predsedu komisie ochrany verejného záujmu RNDr. Etelu Eglyovú

D. Konštatuje
1. Náhradník do MZ p. Karol Fischer zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
Mestského zastupiteľstva

E. Ruší
1. Bod č. 1 časti C - uznesenia č. 1/06 zo zasadnutia MZ konaného dňa 1.3.2006

Ing. Pavol Čiernik
primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo Overovatelia: Milan Pagáč
prednosta MsÚ Danka Jurenová