Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/08 zo dňa 9.12.2008

Dátum: 12.12.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_09.12.08.pdf (0,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 7 / 2008
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného

dňa 9.12. 2008 o 15:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

A) PREROKOVALO

1.  Návrh rozpočtu Mesta Ilava a rozpočet TSM na rok 2009 a návrhy rozpočtu mesta na rok 2010, 2011.

2.  Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2008.

3. Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2009 až 2011.

4. Programovú štruktúru rozpočtu.

5. Zmeny rozpočtu mesta predložené jednotlivými oddeleniami.

6. Žiadosti Sociálno-bytovej komisie.

7. Žiadosti Športovej komisie.

8. VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy.

9. VZN č. 5/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro.

10. VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava.

11. VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.

12. Dodatok č. 3 k organizačnej smernici č. 2/2006 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

13. Nájomnú zmluvu so spoločnosťou Ilfes s.r.o., so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava.

14. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy, Technické služby mesta, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava.

15. Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a spoločnosťou SEGERS s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 43 803 610. 

16. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. ZBZ 1/127/2007 zo dňa 08.01.2008 uzatvorený  medzi mestom Ilava a spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, IČO: 35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika s.r.o., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová.

17. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava okrem ZŠ Ilava.

18. Dodatok k zmluve s TSM Ilava.

19. Program porád poslancov a MZ.

20. Žiadosti mestských výborov.

21. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra Mesta Ilava.

22. Návrh na vyplatenie odmien poslancom MZ za rok 2008.

23. Návrh na vyplatenie odmeny za rok 2008 primátorovi mesta  a HK mesta Ilava.

24. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským
úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006 v znení dodatku č. 1.

25. Plán porád na rok 2009.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.     Návrhy rozpočtu mesta na roky 2010, 2011.

2.     Žiadosť fyzickej osoby Ing. Mgr. Rudolfa Vyhňára bytom Centrum II 94/56, 018 41 Dubnica nad Váhom o vybudovanie novej prístupovej komunikácie zo zadnej strany cintorína v Klobušiciach, nakoľko jestvujúca vedie cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa.

3.     Žiadosť fyzickej osoby Jána Grošafta, bytom ul. Kpt. Nálepku 252, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 2525/24 – trvalý trávny porast o výmere 79 m2.

4.     Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na roky 2009 až 2011.

5.     Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 6/2008 zo dňa 21.10.2008.

6.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava na 1. polrok 2009. 

7.     Správa Sociálno-bytovej komisie.

8.     Správa Športovej komisie.

9.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.9.2008.

10. Správu o stave DK Iliavka.

11. Projekt Moderná  škola.

C)   SCHVAĽUJE

1.     Návrh rozpočtu mesta a TSM na rok 2009, upravený o zmeny navrhnuté poslancami v súvislosti so VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti.

2.     Návrh programovej štruktúry rozpočtu mesta.

3.     Zmeny rozpočtu mesta predložené jednotlivými oddeleniami.

4.     Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Slovenského pozemkového fondu a to pozemku KN – E parc. č. 5054/509 – ostatné plochy o výmere 19 384 m2, bezodplatným prevodom na základe § 14 Zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

5.     VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy.

6.     VZN č. 5/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny Euro.

7.     VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava.

8.     VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.

9.     Dodatok č. 3 k organizačnej smernici č. 2/2006 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Ilfes s.r.o., so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava, IČO. 36 295 710, ktorej predmetom je kompletný prenájom všetkých zdrojov, tepelných zariadení a ich súčastí, budov slúžiacich na výrobu a rozvod tepla podľa inventárneho súpisu k 31.12.2008. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2020.

11. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy, medzi mestom Ilava a Technické služby mesta, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava, IČO: 00356948, ktorého predmetom je zverenie dopravného prostriedku IVECO Daily a pracovného stroja Nadstavba sypača SK-1 do správy Technickým službám mesta.

12. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a spoločnosťou SEGERS s.r.o., Šulekova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 43 803 610.

13. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. ZBZ 1/127/2007 zo dňa 08.01.2008 uzatvorený  medzi Mestom Ilava a spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, IČO: 35 793 783, konajúcej prostredníctvom svojho spoločníka Lidl Holding Slovenská republika s.r.o., so sídlom Veľkosklad potravín Lidl, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, ktorého predmetom je predĺženie lehoty na splnenie podmienok pre uzatvorenie riadnej Zmluvy o zrušení predkupného práva na 30.06.2009.

14. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava okrem ZŠ Ilava.

15.  Plán porád na rok 2009.

16. Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta na 3.3.2009.

17. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky v zmysle prílohy.

18. Členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov a vydanie zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta v zložení:

Ing. Ľubomír Turcer

Mgr. Zuzana Dianová

Ing. Ľubica Fúsková

Mgr. Karol Dubčák

Bc. Tibor Turza

19.  Členov volebnej komisie k voľbe HK v zložení:

Helena Matovičová

Ľudmila Hujová

Ing. Mario Hrubý

20. Návrhy Mgr. Dubčáka týkajúce sa vyrovnania rozpočtu na rok 2009 v súvislosti s úpravou    

      dane zo  stavieb na podnikanie z navrhnutých 70.- Sk na 60.- Sk/m².

 D)   RUŠÍ  

1.     VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave účinného dňom 16.03.2006 v znení dodatku č. 1.

2.     Bod C/5 uznesenia č. 5/2008 zo dňa 26.08.2008 časť Schvaľuje -  ktorým bola schválená zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava medzi Mestom Ilava a CENTREPOINT s.r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6, ČR.

3.     Bod D/1 uznesenia č. 3/2008 zo dňa 29.05.2008 časť Neschvaľuje – predĺženie nájomnej zmluvy č. 131/97 zo dňa 15.05.1997, platnosť ktorej končí v roku 2012 a predmetom, ktorej je prenájom budov, stavieb a technologických zariadení tvoriacich majetok tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta nájomcovi právnickej osobe ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/63, 019 01 Ilava.

E)   UKLADÁ

 1.     Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta podľa priložených zmenových listov.

T: 20. 12. 2008                                        Z: Ved. E.O.

2.  Vypracovať návrh na riešenie nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom tvoriacich areál a okolie cintorína v Klobušiciach vrátane pozemkov pod jestvujúcimi prístupovými komunikáciami k cintorínu v zmysle bodu B/2.

   T: do budúceho MZ                                 Z: Ved. odd. správy majetku a služieb

3.     Vypracovať návrh na riešenie odpredaja pozemku KN- E parc. č. 2525/24 vo väzbe na okolité pozemky v zmysle bodu B/3.

T: do budúceho MZ                                 Z: Ved. odd. správy majetku a služieb

4.      Zverejniť najneskôr do 22.01.2009 Vyhlásenie dňa konania voľby HK mesta Ilava na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta, v mestskom rozhlase a v Ilavskom mesačníku.

T: v texte                                                            Z: ved. odd. PaM a SP

F)NESCHVAĽUJE

 1. Vyplatenie odmien jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava  za rok 2008.

 2. Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2008 v sume 100% jeho
      schváleného mesačného platu.

3. Vyplatenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2008
     v sume 100% jeho schváleného mesačného platu.

4.   Žiadosť NsP Ilava, n. o. o rozšírenie oslobodenia dane prípadne zníženia dane z nehnuteľností.

 V Ilave dňa 12.12.2008

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková   
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Bc. Tibor Turza
  Ivan Slámka