Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/09 zo dňa 03.03.2009

Dátum: 06.03.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_03.03.09.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 1 / 2009,
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného

dňa 3. 3. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava.


A) PREROKOVALO

1. Žiadosti finančno-majetkovej komisie:

- možnosti financovania kruhovej križovatky a podporu občanov vyjadrenú formou petície za čiastočné spolufinancovanie okružnej križovatky z rozpočtu mesta

- vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 165 969,56 €
(5 000 000.-Sk) za účelom financovania častí kruhovej križovatky, ktoré zostanú po vybudovaní v majetku mesta a dotácie investorovi Lidl SR, v.o.s. na jej realizáciu, ako i členstvo Mesta Ilava v združení právnických osôb medzi Mestom Ilava a Lidl SR, v.o.s., Púchovská 12, Nemšová, za účelom realizácie stavby „Okružná križovatka - št. cesty I/61 - št. cesty II/574

- návrh kúpnej ceny Karolíny Murínovej, PhMr. bytom Nám. sv. Anny 24, 911 00 Trenčín za odpredaj nehnuteľností v jej vlastníctve mestu Ilava a to pozemku KN-C parc.č.23/12 a parc. č. 23/13 v k. ú. Ilava

- žiadosť Mesta Ilava o poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie grantu „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská, Ilava"

- prerozdelenie finančných transferov neziskovým organizáciám podľa predloženého
návrhu
- návrh úsporných opatrení prednesený poslancom Dubčákom
- zmenu rozpočtu týkajúcu sa verejného osvetlenia a príspevku TSM
- zmenu rozpočtu súvisiacu s financovaním kruhovej križovatky

2. Postup pri voľbe hlavného kontrolóra Mesta Ilava:

- úväzok a plat hlavného kontrolóra Mesta Ilava s účinnosťou od 1.4.2009
- zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kontrolu úplnosti prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Ilava
- sťažnosť poslanca p. Tibora Turzu, Bc. na nezaradenie do zoznamu kandidátov na hlavného kontrolóra.
- stanovisko komisie k sťažnosti p. Tibora Turzu, Bc.

3. VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu.

4. Organizačnú smernicu č. 1/2009 Poriadok odmeňovania mesta Ilava.

5.  Organizačnú smernicu č. 2/2009 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava.

6. Žiadosti ostatných komisií pri MZ Ilava.

7. Žiadosti mestských výborov

8. Sťažnosť:

- pani Evy Mikulovej, bytom Farská 82/1, 019 01 Ilava, zameranú na prevádzku „Kinobar"   a jej majiteľa Ing. Jaroslava Žalúdka (č. záznamu 14022/2008)
- obyvateľov 6-bytovej jednotky, Farská č. 82, 019 01 Ilava, týkajúcu sa rušenia nočného
pokoja (č. záznamu 493/2009).

B) BERIE NA VEDOMIE

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ.
2. Stanovisko komisie pre kontrolu úplnosti prihlášok kandidátov na hlavného kontrolóra Mesta Ilava.
3. Sťažnosť poslanca Tibora Turzu, Bc. na nezaradenie do zoznamu kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Ilava.
4. Stanovisko komisie k sťažnosti p.Tibora Turzu, Bc.
5. Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 7/2008 zo dňa 9.12.2008.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Ilava k možnosti spolufinancovania kruhového objazdu v Ilave.
7. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2008.
8. Zápisnicu zo Sociálno-bytovej komisie a informácie od ostatných komisií.
9. Poďakovanie prednesené poslankyňou Violou Bakošovou pani Magde Pajánkovej Mgr. za réžiu a nácvik divadelnej hry Kubo.
10. Zápisnicu volebnej komisie z prvého a druhého kola voľby hlavného kontrolóra Mesta
Ilava.
11. Informáciu poslanca Dubčáka o návrhu úsporných opatrení pre Mesto Ilava v súvislosti
s dopadmi ekonomickej krízy na rozpočet mesta

C) SCHVAĽUJE

1. VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu.

2. Organizačnú smernicu č. 1/2009 Poriadok odmeňovania mesta Ilava s akceptovaním návrhu poslanca Karola Dubčáka, Mgr. na zmenu výšky odmien poslancov za účasť na zasadnutiach a porádach MZ, v komisií a MsV v Článku V. ods. 1. nasledovne:
- poslancovi z 24,90 € za účasť na MZ a zároveň účasť na porade MZ na 20 €
- predseda komisie a predseda MsV z 18,26 € na 10 €
- člen komisie a člen MsV z 18,26 € na 10 €

3. Organizačnú smernicu č. 2/2009 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava.

4. Zmenu rozpočtu nevyhnutnú k zabezpečeniu finančných prostriedkov na financovanie kruhovej križovatky a to tak, že akcie: „Rekonštrukcia kotolne DK Ilava" v rozpočtovanej sume 66 387,83€ (2 000 000.-Sk) a spoluúčať na grante „Zberný dvor Ilava" v rozpočtovanej sume 18 256,65€ (550 000.-Sk) sa v roku 2009 nezrealizujú.

5. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 165 969,56 € ( 5 000 000.-Sk) za účelom financovania častí okružnej križovatky, ktoré zostanú po vybudovaní v majetku mesta a dotácie investorovi Lidl SR, v.o.s. na realizáciu okružnej križovatky, ako i  členstvo Mesta Ilava v združení právnických osôb medzi Mestom Ilava a Lidl SR, v.o.s., Púchovská 12, Nemšová, za účelom realizácie stavby „Okružná križovatka - št. cesty I/61 - št. cesty II/574 za podmienky, že peniaze získané pre tento účel od SSC a VÚC, ktoré pokryjú dotáciu investorovi, budú vrátené do rozpočtu mesta.

6. Žiadosť Mesta Ilava o poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie grantu „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská, Ilava" od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky za podmienok: 6 mes. EURIBOR + 0,5 až max.0,9% riziková prirážka podľa ratingu mesta, manipulačný poplatok 0,2 % z objemu úveru, ( celkom 3 tranže na prefinancovanie celkového nenávratného finančného príspevku 1 169 795,71 € ).

7. Prerozdelenie finančných transferov neziskovým organizáciám podľa priloženého návrhu, ktorú predložila Ing. Podmajerská a je prílohou tohto uznesenia.

8. Zmenu rozpočtu týkajúcu sa verejného osvetlenia a príspevku TSM - presun finančných prostriedkov z položky Verejné osvetlenie (41 01116 632001 63 00 0201) na položku Transfer finančných prostriedkov TSM (41 01116 641001 51) vo výške 40 777€ , čo predstavuje sumu zálohových faktúr za verejné osvetlenie v meste, ktoré uhrádzajú TSM.

9. Funkciu hlavného kontrolóra na plný úväzok a plat hlavného kontrolóra s účinnosťou od 1.4.2009, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý činí 1,82 v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

10. Nákup 5 ks nádob na sklo pre mestskú časť Sihoť z fondu KO.

D) VOLÍ

1. Hlavného kontrolóra Mesta Ilava Ing. Jozefa Tichého na dobu určitú 6 rokov.

E) SÚHLASÍ

1. S vybavením sťažnosti pani Evy Mikulovej, bytom Farská 82/1, 019 01 Ilava, vznesenej voči prevádzke KINOBAR a jej majiteľovi, Ing. Jaroslavovi Žalúdkovi (č. záznamu 14022/2008) a sťažnosti obyvateľov 6-bytovej jednotky, Farská č. 82, 019 01 Ilava, týkajúcej sa rušenia nočného pokoja (č. záznamu 493/2009), v tom zmysle, že prevádzkovateľ Kinobaru v lehote do najbližšej porady MZ v Ilave, to je do 28.4.2009 Mestu Ilava (OVaŽP) a MZ v Ilave predloží projekt účinného a efektívneho odhlučnenia prevádzky KINOBAR a najneskôr do 31.5.2009 ho aj zrealizuje. Ak túto podmienku prevádzkovateľ KINOBARU nedodrží, Mesto Ilava do najbližšieho verejného zasadnutia MZ po 31.5.2009, t.j. do 23.6.2009 pripraví účinnú zmenu VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a radikálnym spôsobom upraví zatváracie hodiny tejto problémovej disko-prevádzky.

F) NESCHVAĽUJE

1. Návrh kúpnej ceny pani Karolíny Murínovej, PhMr. vo výške 49,791 € za m2 ( 1 500,--Sk/m2) za odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 23/12 a 23/13 v k.ú. Ilava mestu Ilava a to z dôvodu, že kúpna cena bola už dohodnutá vo výške 550,-- Sk /m2 a schválená MZ v Ilave, uznesením č. 11/2007 v časti B. 7. dňa 11.12.2007 s následným vypracovaním a zaslaním kúpnych zmlúv predávajúcej.
2. Návrh Ing. Hrubého, aby poslanec Tibora Turza, Bc. dodatočne doložil bakalársky diplom a bol zaradený do zoznamu kandidátov na voľbu za hlavného kontrolóra Mesta Ilava.
3. Návrh poslanca Ivana Slámku navýšiť rozpočet pre Sokol.
4. Presun finančných prostriedkov zo Stolnotenisového klubu na Sokol.

G) POVERUJE

1. Primátora k podpisu zmluvy o združení právnických osôb medzi Mestom Ilava a Lidl SR, v.o.s.,
Púchovská 12, Nemšová, za účelom realizácie stavby „Okružná križovatka - št. cesty
I/61 - št. cesty II/574.

2. Primátora Mesta Ilava k podpisu žiadosti o poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie grantu „Rekonštrukcia ZŠ Medňanská, Ilava",  úverovej zmluvy a bianko zmenky ako ručenie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

3. Finančnú komisiu pri MZ Mesta Ilava, aby spolu s ekonomickým oddelaním do 31.3.2009 vypracovala a predložila na aprílovej porade poslancov MZ Plán krízových opatrení financovania Mesta Ilava.

H) UKLADÁ

1. Na základe výpisu z uznesenia vypracovať a uzatvoriť pracovnú zmluvu na dobu určitú 6
rokov a oznámenie o výške platu pre hlavného kontrolóra Mesta Ilava s účinnosťou
od 01.04.2009.
T: do 31.3.2009 Z: Primátor, Ved. PaM a SP

2. Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta.
T: 15. 03. 2009 Z: vedúca E.O.
3. Vyrozumieť vedenie Kinobaru o prijatom riešení sťažnosti pani Evy Mikulovej, bytom Farská 82/1, 019 01 Ilava, vznesenej voči prevádzke KINOBAR a jej majiteľovi, Ing. Jaroslavovi Žalúdkovi (č. záznamu 14022/2008) a sťažnosti obyvateľov 6-bytovej jednotky, Farská č. 82, 019 01 Ilava, týkajúcej sa rušenia nočného pokoja (č. záznamu 493/2009).
T: 10.3.2009 Z: HK, ved. OVaŽP
4. Právnikovi mesta upraviť smernicu č. 1/2009 Poriadok odmeňovania mesta Ilava podľa bodu C. Schvaľuje, bod 2.
T: do 31.03.2009 Z: Právnik

 

V Ilave, dňa 05.03.2009

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Andrea Juríčková  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Danka Jurenová
Ivan Slámka