Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/09 zo dňa 05.05.2009

Dátum: 08.05.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_050509.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.Uznesenie č. 2 / 2009
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 5. 5. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava.


Mestské zastupiteľstvo

A)   PREROKOVALO

 
1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  a o overení výročnej správy účtovnej závierky k 31.12. 2008. 
2. Plnenie  rozpočtu Mesta Ilava za rok 2008.
3. Záverečný účet mesta za rok 2008 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.
4. Žiadosti predložené Finančnej komisii.
5. Zmeny rozpočtu v súvislosti s haváriami a odstránením nedostatkov zistených pri  revíziách, zmenu rozpočtu na stredisku MFK.
6. Informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy –ŠFRB. Matrika, stavebný poriadok, školstvo - ZŠ, VZP, dopravné, pozemné komunikácie, životné prostredie.
7. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2008.
8. Možnosť čerpania úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na financovanie niektorých akcií, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2009.
9. Správu z kontroly plnenia uznesení z MZ č.1 / 2009 z 3.3.2009.
10. Stanovisko HK k stavu zadlženosti mesta súvisiace s uvažovanou požiadavkou zobratia úveru vo výške cca 166 tis. EUR (5 mil. SK), vyplývajúce zo zákonnej povinnosti § 17, zákona č. 583/2004 Z.z.
11. VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.
12. Návrh delegovať do rady školy Materská škola, Medňanská 512, Ilava za zriaďovateľa  Ing. Alžbetu Bartekovú namiesto p. Slávky Štefancovej.
13. Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.
14. Návrh na úpravu platu primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.
15. Žiadosti mestských výborov.B)   BERIE NA VEDOMIE

1.   Zastavovaciu štúdiu radových garáží na ulici Štefánikovej v Ilave.

2.     Žiadosť právnickej osoby HOME Reality, s.r.o. Bratislava, pobočka Trenčín, Legionárska 14, 911 83 Trenčín, zastupujúcej vlastníkov nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 342, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV  č. 1406 v k. ú. Ilava.

3.     Žiadosť fyzickej osoby Viera Trošková, bytom ul. Ľ. Štúra 373/6 – 40, 019 01 Ilava o prenájom alebo kúpu časti nehnuteľnosti a to pozemku KN - E parc.  č. 2075/7 v k. ú. Ilava. Žiadosť nemôže byť mestom riešená, nakoľko uvedený pozemok nie je vlastníctvom mesta Ilava.

4.  Informáciu o poukázaní sumy 1,4 mil. Sk za spoločenskú hodnotu drevín od firmy LIDL
Slovensko, s.r.o., ktorú predchádzajúci majiteľ City Farma , s.r.o. odmietol uhradiť.

5.  List od SSC v ktorom písomne potvrdzujú že budú dotovať  okružnú križovatku  sumou
50 000.-EUR a informáciu o zaslaní návrhu trojstrannej zmluvy medzi Mestom Ilava, SSC 
a LIDL-om.

6.  Informáciu o stave účtov Mesta Ilava.

7.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za rok 2008.

8.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2009.

9.     Zadržiavanie 7% finančných prostriedkov určených pre MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ, 7% finančných prostriedkov na TSM.

10. Informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB. Matrika, stavebný poriadok školstvo – ZŠ, VZP, dopravné, pozemné komunikácie, životné prostredie.

11. Informáciu riaditeľa TSM o možnosti výroby peliet z odpadového papiera.

12. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2008.

13. Správu z kontroly plnenia uznesení z MZ č.1 / 2009 z 3.3.2009.

14. Stanovisko HK k stavu zadlženosti mesta súvisiace s uvažovanou požiadavkou zobratia úveru vo výške cca 166 tis. EUR ( 5 mil. SK), vyplývajúce zo zákonnej povinnosti § 17, zákona č. 583/2004 Z.z.


C)   SCHVAĽUJE

1.     Účtovnú  závierku Mesta Ilava  za rok 2008 bez výhrad.

2.     Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2008 a prerozdelenie prebytku hospodárenia,  rezervný fond  - 146 984 €  - 4 428 tis. Sk., fond Komunálneho odpadu – 10 208,86 €  - 307 tis. Sk.

  • Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na investíciu na Okružnú križovatku 81 325,08 €.

3.     Použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 14 200 € na odstránenie havarijných situácii vzniknutých v objektoch v majetku mesta  - ŠZŠ – 820 €, budova Polície- 700 €, Klub dôchodcov – 310 €, MŠ Klobušice – 3620 €, Dom kultúry Klobušice – 590 €, budova býv. OÚ – 8160 €.

4.     Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 27 000 € na odstránenie závad zistených na odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení stavebných objektoch vo vlastníctve mesta vrátane bleskozvodov - zmenou rozpočtu na jednotlivé objekty podľa predloženého rozdelenia majetkového oddelenia.

5.     Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  na projekt Zberný dvor Ilava a spolufinancovanie projektu  Mestom Ilava vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu ako vlastné zdroje v sume  13 273,88.- EUR  získané formou úveru odSlovenskej záručnej a rozvojovej banky a  prekleňovací úver na refundáciu 95% oprávnených nákladov v sume 252 203,64 od tej istej banky na tento projekt, ktorého celkové  výdavky sú   265 477,52.-EUR.   ( Poznámka:  Refundácia  v horizonte 6 až 9 mesiacov po realizácii).

6.      Refundáciu  grantu pre dom kultúry  formou krátkodobého úveru v sume – 58 858 €,
( Poznámka: Refundácia  v horizonte 6 až 9 mesiacov po realizácii ).

7.     Úver na 1. etapu rekonštrukcie DK Iliavka v sume do 50 000.-EUR ( priamy úver na  min. 5 rokov).

8.      Úver na  projekt na 22 - bytový dom a čističku  v Klobušiciach13 000 €,.

9. Zmeny rozpočtu súvisiace s úverom zo SZRB – úroky a splátky istín, zmeny súvisiace so spracovaním   žiadosti  o grant na rekonštrukciu múzea v sume 1785.- EUR, odmena spracovateľa  Euro Dotácie, s.r.o. v prípade úspešnosti v sume  5809.-EUR ako i finančnú čiastku 6640.- € za projekt na Rekonštrukciu múzea, ktorý sa prefinancuje z otvorenej úverovej linky .

( Poznámka: V roku 2010 sa  v prípade úspešnosti predpokladá realizácia a spoluúčasť mesta na   projekte   Rekonštrukcia  múzea  v sume   cca 11 620.- EUR ako i  refundácia sumy cca 100 000.-EUR formou krátkodobého úveru  v horizonte 6 až 9   mesiacov po realizácii) .

10. VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta

11.  V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 21 782,- Sk a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2009.

12. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to časti pozemku KN – C parc. č. 1174/6 a časti pozemku KN – C parc. č. 1174/7 ( cca 5 m2 a 3 m2 – presná výmera bude stanovená geometrickým plánom po realizácii vodnej stavby Ilava – úprava Podhradského potoka ), zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, kupujúcemu Slovenský vodohospodársky podnik š. p. – námestie M.R. Štefánika 1,010 71 Žilina. Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom, vypracovaným podľa platných predpisov v čase odpredaja  po ukončení realizácie vodnej stavby.

13. Žiadosť dodávateľskej spoločnosti vo výstavbe pre spoločnosť T – mobile s.r.o. a to Wavecom Slovakia s r.o. so sídlom Cajlanská 181, 902 01 Pezinok o prenájom časti neverejného priestranstva a to časti pozemku KN – C parc.   č. 160 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava o výmere 100 m2 za účelom výstavby technologického kontajnera a priehradového stožiara o výške 40 m, potrebných k pokrytiu miestnej oblasti rádiotelefónnym signálom. Nájomné je stanovené na  4000 € / rok, nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

14. Zámenu pozemkov vo vlastníctve  mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 5054/507 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za časť nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby SESTAV s.r.o. so sídlom J. L. Bellu 809/34, 019 01 Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 955/1 o výmere 2 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k. ú. Ilava. Geometrický plán, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN, vypracovanie zámennej zmluvy ako aj návrh na vklad vlastníckeho práva na Správe katastra Ilava zabezpečí Mesto Ilava


D)   DELEGUJE

1. Zástupcu za zriaďovateľa do školskej rady: Materská škola, Medňanská 512, Ilava – Ing. Alžbeta Barteková

E) NESCHVAĽUJE

1. Žiadosť Karolíny Murínovej, PhMr, zastúpenej advokátskou kanceláriou   Mgr. Pavol Michalík so sídlom Pred poľom 8, 911 01 Trenčín o prehodnotenie stanoviska uvedeného v bode č. 1 časti F – neschvaľuje uznesenia č. 1/2009    zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava konaného dňa 03.03.2009 vo veci stanovenia kúpnej ceny za odpredaj pozemkov KN – C parc. č. 23/12 a 23/13 v k. ú. Ilava.

2.     Finančný príspevok na realizáciu hudobného CD skupiny Picture of The Day.

3.     Finančný príspevok  na značkovanie turistických chodníkov pre Klub slovenských turistov.

F) POVERUJE

1. Právnika mesta Mgr. Zuzanu Dianovú a zamestnanca oddelenia správy majetku a služieb Ing. Jiřího Slavíka k rokovaniu so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja vo veci doposiaľ nedoriešených prevodov nehnuteľností schválených Mestským zastupiteľstvom vo vzťahu k TSK.

2. Primátora mesta Ilava k podpisu Zmluvy č. 689-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena s právnickou osobou Železnice Slovenskej republiky so sídlom  Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia z MZ.

G)  UKLADÁ

1.     Na základe výpisu z uznesenia vypracovať oznámenie o výške platu pre primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2009 a doplatiť plat primátorovi mesta spätne od januára 2009.

Termín: 14. mája 2009          Zodpovedný: ved. oddelenia personalistiky, miezd a správy                                                                            písomností

2.  Písomnými pozvánkami pozvať záujemcov o výstavbu radových garáží  na ulici Štefánikovej na pracovné stretnutie za účelom stanovenia ďalšieho postupu v oblasti odpredaja pozemkov a zabezpečenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Termín: 30.05.2009                Zodpovedný: vedúci odd. správy majetku a služieb

3.  Vypracovať zastavovaciu štúdiu rozšírenia mestského cintorína v Ilave a následne vypracovať geometrický plán, ktorý určí, ktoré pozemky alebo ich časti budú jeho súčasťou.

Termín: 30.06.2009                 Z: riaditeľ TSM,  ved. odd. výstavby a ŽP,  ved. odd. správy maj. a služieb

4.  Zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2009 zmeny schválené v jednotlivých bodoch v časti C -  Schvaľuje.

Termín : do konca mája                                 Zodpovedná: ved. EO

5.  Vypracovať zámennú zmluvu podľa bodu C ) schvaľuje bod 15.

Termín : do 15.5.2009                                   Zodpovední:  právnik a MO

6.  Vypracovať návrh úsporných opatrení mesta Ilava v súvislosti s hospodárskou krízou.

Termín: do 15.5.2009                                  Zodpovední:  ved. FO, FK

  

 V Ilave, dňa 05.05.2009

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
Karol Dubčák Mgr.
Ivan Slámka