Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/09 zo dňa 23.06.2009

Dátum: 26.06.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_23.06.09_1.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.Uznesenie č. 3 / 2009
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 23. 6. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava.

 

Mestské zastupiteľstvo

A)   PREROKOVALO

 

1.     Ústnu žiadosť riaditeľa nemocnice o vysporiadanie prístrojov, ktoré užíva NsP Ilava na základe zmluvy o výpožičke a zmlúv o užívaní hmotného majetku.

 

2.      Zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Ilava, Lidl Slovenská republika, v.o.s. a Slovenská správa ciest, ktorej predmetom je združenie účastníkov zmluvy za účelom  finančného zabezpečenia realizácie stavby „Okružná križovatka cesty I/61-II/574“.

3.      Kontrolné zistenie hlavného kontrolóra mesta, podľa ktorého Uznesenie MZ č. 2/2009 zo dňa 5.5.2009 v kapitole G – ukladá, ani v žiadnej inej kapitole tohto uznesenia neobsahuje spôsob ďalšieho riešenia sťažností Pani Evy Mikulovej, bytom Farská 82/1, 019 01 Ilava a obyvateľov 6-bytovej jednotky, Farská 82, 019 01 Ilava, napriek tomu, že na zasadnutí MZ dňa 5.5.2009 bol spôsob ďalšieho riešenia predmetnej problematiky riadne navrhnutý, prerokovaný i schválený.

4.      Žiadosti nájomcov o predĺženie nájomnej zmluvy, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome č. 894 na ulici Medňanskej .

5.      Návrh spolupráce s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín  na základe zmluvy o dielo s cieľom získať formou nenávratného finančného príspevku z Bruselu finančné prostriedky na kultúrne a športové výmeny medzi družobnými mestami Mikolow, Klimkovice Győr a Ilava.

6.      Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

7.      Žiadosti mestských výborov pri MZ v Ilave.

 

 

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.      Informáciu o projektovej pripravenosti regulácie Podhradského potoka.

2.      Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 2/2009 zo dňa 5.5.2009

3.      Informáciu o stave v oblasti odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov pod  bytovými    domami v  k. ú.  Ilava a  k. ú. Klobušice   podľa § 18a  a  § 31  a  Zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4.      Informáciu o riešení žiadosti mestského výboru – stred, týkajúcej sa provizórneho oplotenia staveniska stavby polyfunkčného domu na ulici Košeckej v Ilave zasahujúceho do komunikácie pre peších – chodníka. Stavebník sa na základe písomnej pozvánky dostavil na Oddelenie správy majetku a služieb MsÚ, kde bolo dojednané, že zaháji práce ihneď po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia a po vybudovaní základov pod nosné piliere posunie oplotenie na svoj pozemok. Predpoklad júl 2009.

5.      Informáciu o výsledku rokovania so žiadateľmi o kúpu pozemkov pod radové garáže na ulici Štefánikovej v Ilave, ktoré sa na základe písomnej pozvánky uskutočnilo dňa 03.06.2009. Žiadatelia majú záujem iba o kúpu pozemkov pod garáže, nie o pozemok pod prístupovú komunikáciu ani o zvyšnú časť pozemku pri bytových domoch. Nakoľko výstavba garáží je podmienená vybudovaním prístupovej komunikácie, odpredaj pozemkov bude realizovateľný až po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na jej vybudovanie.

6.      List č. 355/5093/2009 zo dňa 14.05.2009, ktorým Oddelenie správy majetku a služieb MsÚ ponúklo riešiť právny stav k pozemkom KN – C parc. č. 23/12 a 23/13 v k. ú. Ilava nájomnou zmluvou. Ku dnešnému dňu na list nebolo odpovedané.

7.      List č. 173/5098/2009 zo dňa 14.05.2009, ktorým Oddelenie správy majetku a služieb požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o pracovné stretnutie, tykajúceho sa nevyriešených prevodov nehnuteľností medzi mestom a TSK. Ku dnešnému dňu na list nebolo odpovedané.

8.      Žiadosť Miroslava Tomáša a manž. Oľgy, obaja bytom Skala 656, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to dielu č. 3 o výmere 54 m2 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 – ostatné  plochy  o výmere  939 m2,  zapísaného  na  Správe  katastra  Ilava  na LV č. 2822 v k. ú. Ilava. Odpredaj majetku vo vlastníctve mesta zamestnancovi podlieha zákonu NR SR č. 138/91 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

9.  Informáciu o konaní sa schôdze nájomníkov bytového domu č. 894 na ul. Medňanskej za účasti správcu bytov – firmy Ilfes.

10. Informáciu Ing. Podmajerskej o prijatí nezáväzných ponúk z niektorých bánk na úver pre  

       rekonštrukciu DK v Iliavke.

11. Opatrenia na zmiernenie dopadov finančnej krízy na rozpočet mesta.

12. Odpredaj pódia vo vlastníctve FS Strážov Mestu Ilava s tým, že pokiaľ trvá finančná kríza

      mesto nákup odkladá.

13. Opakované uzavretie nájomných zmlúv v bytovom dome č. 894 na Medňanskej ulici s  

      rodinami:  Šimonová, Demitrová, Vrždáková, Martečíková, Ptáčková, Majerechová,

      Marienková, Melišová.

 

14. Žiadosť fyzickej osoby Milana Kluku  bytom Hviezdoslavova 168, 018 63  Ladce – Tunežice

      o prenájom mestského pozemku  za účelom umiestnenia predajného stánku.

15. Správu zo schôdze nájomníkov mestského bytového domu č. 894 na ul. Medňanskej.

16. Petíciu pani Cabanovej zo Sihote ohľadom podpory realizácii protipovodňových opatrení na  

      Podhradskom potoku.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.     Žiadosť dodávateľskej spoločnosti vo výstavbe pre spoločnosť T – mobile s.r.o. a to Wavecom Slovakia s r.o. so sídlom Cajlanská 181, 902 01 Pezinok o prenájom časti neverejného priestranstva a to časti pozemku KN – C parc. č. 160 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava o výmere 100 m2 za účelom výstavby technologického kontajnera  a priehradového stožiara o výške 40 m, potrebných k pokrytiu miestnej oblasti rádiotelefónnym signálom. Nájomné je stanovené na 2000 € / rok, nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné bude hradené štvrťročne na základe vystavených faktúr a jeho výška bude každoročne povýšená o výšku inflácie stanovenou štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2.     Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 985/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava fyzickej osobe Kvasnička Ladislav, bytom Kpt. Nálepku č. 232/34, za kúpnu cenu 17 € / m2. Náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad na LV do KN na Správe katastra Ilava znáša kupujúci.

3.     Žiadosť fyzických osôb a to Hanták Ladislav bytom Jesenského 572/32,       019 01 Ilava a Janíková Marta bytom Nad kostolom 1124/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, o zámenu pozemku KN – C parc. č. 985/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 vo vlastníctve mesta Ilava za pozemok KN – C parc. č. 1000/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 vo vlastníctve žiadateľov. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradia účastníci zmluvy rovným dielom.

4.     Žiadosti fyzických osôb o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava nasledovne:

- Klabník Anton a manž. Helena o pozemok KN – C parc.č. 1416/3 – záhrady o výmere 148 m2

- Piatriková Martina o pozemok KN – C parc. č. 1416/5 – záhrady o výmere    193 m2

- Ing. Veselá Katarína o pozemok KN – C parc. č. 1416/4 – záhrady o výmere 257 m2

- Smrčková Jarmila o pozemok KN – C parc. č. 1416/7 – záhrady o výmere     328 m2

- Ondriš Róbert a manž. Silvia o pozemok KN – C parc. č. 1416/6 – záhrady o výmere 189 m2,

všetci bytom na Ul. Kpt. Nálepku č. 242, 019 01  Ilava, za kúpnu cenu 1,33 € / m2 a za podmienky, že ostatní spoluvlastníci bytového domu budú s týmto súhlasiť. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

5.     Nasledovnú zásadu pri nadobúdaní ( kúpe ) nehnuteľností pre rok 2009.  Kapitálový výdaj  - kúpa pozemkov môže byť realizovaná až po plnom finančnom krytí v kapitálových príjmoch

     ( z predaja pozemkov a stavieb ).

6.     Zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Ilava, Lidl Slovenská republika, v.o.s a Slovenská správa ciest, ktorej predmetom je združenie účastníkov zmluvy za účelom  finančného zabezpečenia a realizácie stavby „Okružná križovatka cesty I/61-II/574“.

7.     Podpis zmluvy o dielo  s  Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín s cieľom získať formou nenávratného finančného príspevku z Bruselu finančné prostriedky na kultúrne a športové výmeny medzi družobnými mestami Mikolow, Klimkovice, Győr a Ilava za nasledovných podmienok: odmena za spracovanie projektu v roku 2009 je  1300.-EUR vrátane DPH , v prípade úspešnosti bude agentúre vyplatená odmena 5% zo získaného nenávratného finančného príspevku za poradenské služby pri implementácii projektu v roku 2010.

8.     Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2009.

9.     Odpredaj zdravotníckych prístrojov, ktoré boli zapožičané NsP v  Ilave - defibrilátor v zostatkovej hodnote 3215,22 EUR a ostatný odpísaný majetok s nulovou zostatkovou hodnotou podľa návrhu ústrednej inventarizačnej komisie.

 

 

D)  NESCHVAĽUJE

1.  Predĺženie nájomných zmlúv žiadateľke Daniele Mazáňovej v zastúpení žiadateľky  p. Gabriely Mazáňovej, pretože  si neplní svoje povinnosti a žiadateľke p. Húserkovej, ktorá predložila manželov príjem v cudzom jazyku a nebola ochotná dať uvedený príjem preložiť do slovenského jazyka, z toho dôvodu nebolo možné zistiť príjem rodiny za uplynulý kalendárny rok.  

E)  RUŠÍ

1.     Bod č. 13 časti C – schvaľuje  uznesenia č. 2/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa 05.05.2009 .

2.     Bod č. 1 časti D – schvaľuje  uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,  konaného dňa 21.10.2008 v KSD v  Klobušiciach.

 

 

F)    POVERUJE

 

1.     Primátora mesta Ilava k podpisu dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2006, predmetom ktorej bol odpredaj nehnuteľností a to stavieb a pozemkov na ulici Košeckej v Ilave kupujúcim Ľubomír Hošták a manž. Ľudmila, bytom 018 31 Košecké Podhradie 177. Predmetom dodatku je zrušenie predkupného práva mesta Ilava uvedeného v čl. č. V kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci zaháji stavebné práce v termíne do 30.06.2009 a zrealizujú spodnú stavbu polyfunkčného domu v termíne do 30.10.2009.

2.     Oddelenie správy majetku a služieb k zaslaniu ponuky kúpnej ceny na kúpu spoluvlastníckych podielov k pozemku KN – E parc. č. 195/7 o výmere 898 m2 v k. ú. Ilava právnej zástupkyni vlastníkov týchto spoluvlastníckych podielov p. Márií Mocikovej so sídlom Jašíková 17, 021 03 Bratislava, pričom návrh kúpnej ceny predstavuje finančnú čiastku 10 € / m2.

3.     Primátora  mesta  k  podpisu zmluvy o dielo  s  Trenčianskou  regionálnou   rozvojovou  agentúrou /TRRA/, so sídlom Opatovská 23, 911 01 Trenčín .

4.  Primátora Mesta Ilava k podpisu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odpredaj časti nehnuteľnosti ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 930 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava fyzickej osobe Mgr. Jane Dianovej, bytom Sládkovičova 317/22, 019 01 Ilava, za kúpnu cenu 10 € / m2. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN znáša kupujúca.

 

V Ilave, dňa 25.06.2009

 


Ing. Štefan DaškoIng. Ľubomír Turcer
Primátor mestaPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:p. Slámka Ivan
p. Košík Milan