Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/09 zo dňa 18.08.2009

Dátum: 21.08.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_180809.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.Uznesenie č. 4 / 2009
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 18.8. 2009 o 15:30 hod. v KSD  KLOBUŠICE
.


Mestské zastupiteľstvo:

A)   PREROKOVALO

1.     Doplnenie MZ v súvislosti so vzdaním sa poslaneckého mandátu p. Tibora Turzu.
2.     Žiadosti predložené finančno-majetkovej komisii.
3.     Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave
4.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.6.2009 a  správu TSM k  vyhodnoteniu príspevku k 30.6.2009.
5.     Smernica o poskytnutí náhrad zamestnancom pri pracovných cestách.
6.     Návrh VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave.
7.     Návrh delegovať za zriaďovateľa do Rady školy Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, Ilava  pána Kamila Horáka namiesto Bc. Tibora Turzu.
8.     Návrh na doplnenie člena do komisie pre životné prostredie a návrh predsedu do mestského výboru Stred.
9.     Žiadosti mestských výborov.

B) BERIE NA VEDOMIE 

1.   Podpísanie dodatku DkZ č. 87/2009 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2006  na základe bodu F1 uznesenia č. 3 / 2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2009.

2.   Informáciu o zaslaní cenovej ponuky na kúpu  nehnuteľností a to spoluvlastníckych podielov k pozemku KN-E  parc. č. 195/7 v k.ú. Ilava v zmysle bodu F/2 uznesenia č. 3/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  konaného dňa 23.06. 2009. Ku dnešnému dňu nebolo doručené  vyjadrenie vlastníkov.

3.  Uzavretie kúpnej zmluvy s fyzickou osobou Mgr. Jana Dianová, bytom Sládkovičova 317/22, 019 01 Ilava na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBZ  1/ 81 / 2009 zo dňa 15.07.2009  uzatvorenej v zmysle bodu F/4  uznesenia č. 3/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2009.

4.  Uzavretie kúpnej zmluvy s právnickou osobou LIDL Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12,  914 41 Nemšová na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBZ   4 /180 /2008 zo dňa 24.10. 2008 uzatvorenej v zmysle bodu F/1 uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva  konaného dňa 21.10.2008.

5.  Uzavretie kúpnej zmluvy s fyzickou osobou Ľudmila Gulová, bytom centrum III. 1098/108,  018 41 Dubnica nad Váhom na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.  ZBZ  3/179/2008 zo dňa 24.10.2008 uzatvorenej v zmysle bodu  F/2 uznesenia  č. 06/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 21.10.2008.

6.  Nadobudnutie nehnuteľnosti od SR – Obvodného úradu Trenčín a to pozemku KN-C parc.  č.  39/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 245m2 v k.ú. Klobušice na základe protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zo dňa 09.07.2009.

7.     Aktuálne informácie

- Informácia o stave projektu „Regulácia Podhradského potoka“.
- Informácia o podaní projektu „Centrálna mestská zóna“.
- Informácia o postupe v zabezpečení príspevku na kruhovú križovatku od SSC a TSK.
- Informácia o podaní projektu „Premena tradičnej školy na modernú“.
- Informácia z uznesenia rady ZMOS.

8.     Informáciu sociálno-bytovej komisie a žiadosti nájomcov o predĺženie nájomnej zmluvy, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej .

9.   Správu o vyhodnotení príspevku TSM za 1. polrok 2009.

10. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2009.

11. Ponuky bánk  na poskytnutie úveru.

12. Žiadosť ZUŠ o zvýšenie poplatkov na výchovno-vzdelávací proces.

13. List TJ Sokol, ktorý sa týka bezplatného prevodu kúpaliska na mesto.

14. Zámer prenajať v  budúcnosti priestory kuchyne DK prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže s tým, že ved. Odd. kultúry doloží do budúceho zastupiteľstva informáciu o investícii mesta.

15. Informáciu o  prehľade pohľadávok z dane z nehnuteľnosti a za KO k 31. 7. 2009.

16. Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č.3/2009 zo dňa 23.6.2009.

17. Informáciu o poklese výnosu daní z príjmu fyzických osôb zverejnenej na stránke MF SR.

18. Informáciu o šetrení výdavkov mesta v súvislosti s poklesom výnosu daní z príjmov fyzických osôb.  

19. Správu z MV Klobušice s dôrazne zamietavým stanoviskom pre žiadosť p. Sirana /IBV Klobušice/ k vykonaniu zmeny  účelu využitia časti stavby “Garáž pri rodinnom dome s.č.276 – v časti povalový priestor“ na „Garáž pri rodinnom dome s.č.276 – chov poštových holubov“.   

C) SCHVAĽUJE 

1.  Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve mesta a to dielu č. 3  o výmere 54 m2 pozemku KN-E parc. č. 5038/501 - ostatné plochy o výmere 939m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava.

Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stal Miroslav Tomáš a manž. Oľga, obaja bytom Skala s. č. 656,  019 01 Ilava , ktorí ako jediní súťažiaci v termíne stanovenom v bode II. – podmienky obchodnej verejnej súťaže (  do 05.08.2009 do 15.00 hod.) dňa 21.07.2009 ( listom  č. 6886) zaslali  na Mesto Ilava ponuku, pričom splnili všetky podmienky stanovené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 06.08.2009 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

2.   Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to dielu č. 3  o výmere 54 m2 pozemku  KN-E parc. č.  5038/501 – ostatné plochy o výmere 939m2 , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k.ú. Ilava fyzickým osobám  Miroslav Tomáš a manž. Oľga, obaja bytom Skala 656,  019 01 Ilava za kúpnu cenu 3,30 EUR/m2. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava znášajú kupujúci.  Kúpnu cenu kupujúci uhradia v deň podpisu kúpnej zmluvy do pokladne MsÚ Ilava.

3. V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 954/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1189 m2,  pozemku KN-C  parc. č. 652/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  5926 m2 a pozemku KN-C parc. č. 951/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, zapísaných na Správe katastra  na LV č. 1500  v k.ú. Ilava,  kupujúcemu Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici , č. 7282/20A ,   911 01   Trenčín  za kúpnu cenu 49 800 EUR.  Náklady na vypracovanie geometrického plánu hradí kupujúci , správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava hradí predávajúci.
Predávajúci zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava.

4.  Odstúpenie od zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rozvoji priemyselnej zóny Ilava  č. ZoS 1/2/2009 v zmysle čl. VI. bod 2. tejto zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SEGERS s.r.o., so sídlom Šulekova 4, 811 06 Bratislava.

5.     VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave.

6.   Predĺženie zmlúv o nájme bytov na dobu určitú 3 roky nasledovným rodinám:

      Šimonová, Demitrová, Vrždáková, Martečíková, Ptáčková, Majerechová, Melišová, Tanušková, Tomášová, Húserková.

7.     Predĺženie zmluvy o nájme bytu na 1 rok rodine Marienkovej.

8.     Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu s rodinou Ďuraškovou bytom Okružná 68/27, Klobušice , Ilava na dobu určitú 3 roky. 

9.     Smernicu o poskytnutí náhrad pri služobných cestách z dôvodu doplnenia zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a rozšírenia okruhu osôb, ktorým sa preplácajú náhrady pri služobných cestách.

D)  NESCHVAĽUJE

1. Predĺženie zmluvy o nájme bytu rodine Mazáňovej, tvale bytom Ilava.

2. Nákup rozoberateľnej tribúny od pána Milana  Jakúbka  za ponukovú cenu 6307.- Euro  (190 000.-SK) . 

E) POVERUJE

1.  primátora mesta Ilava k podpisu darovacej zmluvy, ktorou právnická osoba SESTAV s.r.o. so sídlom J.L. Bellu  809/34  019 01 Ilava, daruje mestu Ilava nehnuteľnosť a to pozemok KN-C parc. č. 955/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2m2  , zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 514 v k.ú. Ilava. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN uhradí obdarovaný.

2.     primátora mesta Ilava k podpisu  zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosti vo  svojom vlastníctve  a to:

 • pozemok KN –C parc. č. 955/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        71m2
 • pozemok KN –C parc. č. 953/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        11m2
 • pozemok KN – C parc. č. 821/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1874 m2                                                                                                      ______________

                                                                                                      SPOLU: 1956 m

zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava za nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby SR – Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, PSČ  826 19 Bratislava a to :

 • pozemok KN-C parc. č. 821/5 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere    295m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere         7m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/7 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       91m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere         1m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/9 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     199m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/10 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   208m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/11 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     44m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/12 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   846m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/13 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere     61m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/14 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       9m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/15 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere       1m2
 • pozemok KN-C parc. č. 821/16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere   194m2
                                                                       SPOLU                   1956 m2

zapísané  na Správe katastra Ilava na LV č. 419 v  k.ú. Ilava. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí Mesto Ilava. 

F) RUŠÍ

1.  bod C /14 uznesenia č. 2/2009  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 05.05.2009 .

2.  bod B /6 uznesenia č. 3/2008  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 29.05.2008 .

3.  bod C /1  uznesenia č. 4/2008  zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 24.06.2008 .

G) DELEGUJE: 

 1. Zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, Ilava  pána. Kamila Horáka.

H) VOLÍ: 

1.     Predsedu mestského výboru Stred – p. Kamila Horáka.

2.     Kamila Horákap ako nového člena komisie pre životné prostredie namiesto Bc. Tibora Turzu.

3.     Kamila Horáka ako nového člena komisie na ochranu verejného záujmu namiesto Bc. Tibora Turzu.

I ) KONŠTATUJE: 

1.     Poslanec Mestského zastupiteľstva Bc. Tibor Turza sa bez udania dôvodu vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a na jeho miesto nastupuje náhradník p. Kamil Horák.

2.     Náhradník za poslanca p. Kamil Horák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva.

J) UKLADÁ 

1.  Zapracovať šetrenie finančných prostriedkov v súvislosti so zmenou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. 

            T:  do 27.10.2009                                                      Z:  všetci vedúci odd.

2.     Mgr. Škvarovi predložiť rozpočet nákladov na zabezpečenie prípojok do kuchyne DK plyn, el. energia, prepočítať možné príjmy z prenájmu kuchyne DK.

           T:   do 27.10.2009                                                      Z: Mgr. Škvaro

3. Právnikovi mesta preskúmať možnosti regulovania chovov drobných zvierat  formou VZN.

            T:   do 27.10.2009                                                   Z: Mgr. Dianová

4. Ekonomickému oddeleniu vypracovať zmenu rozpočtu kapitálových výdajov a príjmov v súvislosti s bodom B/7 odst. 3 a bodom C/3 tohto uznesenia.

            T:   po  účinnosti zmlúv s TSK a  Lidlom  a  po prijatí platby na účet                      Z: ved. EO

  

V Klobušiciach, dňa 18.08.2009

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Košík Milan
p. Pagáč Milan