Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/09 zo dňa 3.11.2009

Dátum: 06.11.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_031109.pdf.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 5 / 2009,
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 3.11. 2009 o 15:30 hod. v DK Ilava,

                                                     návrh .

Mestské zastupiteľstvo:

A) PREROKOVALO

1. Žiadosti finančno-majetkovej komisie:

a) Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.9. 2009.
b) Hospodárenie TSM k 30.9. 2009.
c) Čerpanie transferov a ich krátenie v súvislosti s nižším príjmom rozpočtu mesta.
d) Úverovú ponuku - preklenovací úver SZRB na schválený projekt MV a RR cezhraničnej
spolupráce „Cez Karpaty na vohľady" vo výške 32 372 €.
e) Zmeny rozpočtu v súvislosti s nižšími príjmami do rozpočtu mesta.
f) Východiská a prognózy pre rozpočet na rok 2010 a nutné akcie (CMZ, kotolňa DK, DK
Iliavka, Materská škôlka Ilava- izolácie a okná, budova č.81- výmena okien ).

g) Úverové ponuky bánk - ČSOB, SLSP, Dexia, VUB, SZRB- na poskytnutie úveru mestu
na „Prístavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Iliavka" v sume 2 355 485.- Sk čo je 78187,78 € a na ďalšie investičné akcie.
h) Nový úver v celkovej výške 166 000,- Euro - určený na realizáciu prvej i druhej etapy
rekonštrukcie KD v Iliavke a z ktorého sa zostatok zdrojov použije na akcie, ktoré sa
dohodnú pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2010.

i) Žiadosť Nemocnice s  poliklinikou Ilava, nezisková organizácia, so sídlom Štúrova 3,
019 01 Ilava o povolenie splátkového kalendára, týkajúceho sa nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 7 796,09 EUR a nedoplatku na poplatku za komunálne odpady za rok 2009 vo výške 5 053,42 EUR formou mesačných splátok a to vo výške 421 EUR /posledná splátka by bola zaplatená vo výške 422,42 EUR dňa 20.11.2010/ za komunálne odpady a vo výške 650 EUR /posledná splátka by bola zaplatená vo výške 646,09 EUR dňa 20.11.2010/ za daň z nehnuteľnosti.

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

3. Návrh Dodatku č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2009 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava.

4. Žiadosť p. Anny Burýškovej a Zdenka Burýška, bytom J.L.Bellu 126/14, 019 01 Ilava o pridelenie bytu podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej .

5. Zmeny rozpočtu (šetrenie a presuny rozpočtových položiek), v súvislosti s menším výnosom daní v roku 2009.
6. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.
7. Žiadosti mestských výborov.
8. Žiadosť TJ Sokol o bezplatnom prevode kúpaliska do majetku mesta.

B) BERIE NA VEDOMIE

1. Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 4/2008 zo dňa 18.8.2009.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k možnosti čerpania ďalších úverov na financovanie ďalších finančných zámerov mesta.
3. Správu o záveroch kontroly VZN mesta o nájomných bytoch.
4. Žiadosť Jozefa Šatku a manž. Viery, obaja bytom Košecká 837/42, 019 01 Ilava o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Ilava.
5. Žiadosť Vladimíra Hebra, bytom ul. Kukučínova 472/25, 019 01 Ilava o majetkovoprávne doriešenie pozemkov pri rodinnom dome s. č. 56 na ulici Trenčianskej v mestskej časti Klobušice.
6. Žiadosť Martina Magúta, bytom Kukučínova č. 472, 019 01 Ilava o vysporiadanie pozemku pri bytových domoch na sídlisku SNP.
7. Žiadosť Ing. Jána Klačku a manž. Michaely, bytom Medňanská 520/4, 019 01 Ilava o prenájom pozemku pri garážach na ulici Medňanskej v Ilave.
8. Žiadosť Emila Šeba a manž. Márie, bytom Skala s. č. 679, 019 01 Ilava o odpredaj časti pozemku pred ich rodinným domom.
9. Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s. č. 776/29 na ulici Moyzesovej v Ilave o umiestnenie prístrešku na pozemkoch vo vlastníctve mesta Ilava pri tomto bytovom dome.
10. Žiadosť lesného a pozemkového spoločenstva Ilava o vysporiadanie vlastníckych vzťahov formou nájomnej zmluvy k pozemkom, ktoré sú ich vlastníctvom a ktoré užíva mesto Ilava.
11. Uzatvorenie zmluvy č. 716-V-109-ZBVB/2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s právnickou osobou Železnice Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, týkajúcej sa verejnoprospešnej stavby „ Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov ", ktorá bude prílohou tohto uznesenia MZ.
12. Informáciu o plánovanom predaji nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to budovy s. č. 818 ( staré šatne MFK ) a pozemku pod touto stavbou KN - C parc. č. 1149/2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.
13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2009.
14. Správu o hospodárení TSM k 30.9.2009.
15. Informáciu o zvýšených nákladoch na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku.

C) SCHVAĽUJE

1. Čerpanie priameho úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na projekt cezhraničnej spolupráce v rámci ROP „Cez Karpaty na vohľady" vo výške 32 372 €, za podmienok, 6M Euribor + 1,1% prirážka per anno, poplatok 0,2% z celkovej sumy úveru a ručenie blankozmenkou mesta.
2. Čerpanie úveru vo výške 78187.78 € /2 355 485,- Sk/ na zrealizovanie investičnej akcie „
Prístavba a rekonštrukcia KD v Iliavke".
3. Úver z VUB v celkovej výške 166 000 € /5000916,- Sk / na investičnú akciu „ Prístavba a rekonštrukcia Domu kultúry v Iliavke" v sume 78187.78 € /2 355 485,- Sk / a na ďalšie investičné akcie do výšky sumy schváleného úveru, ktoré sa dohodnú pri tvorbe rozpočtu na rok 2010.
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Ilava.
5. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2009 Poriadok odmeňovania Mesta Ilava.
6. Splátkový kalendár nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 7 796,09.- Euro a nedoplatku na poplatku za komunálne odpady za rok 2009 vo výške 5 053,42.- Euro pre neziskovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou Ilava, so sídlom Štúrova 3, 019 01 Ilava a to formou mesačných splátok za komunálne odpady vo výške 421.- Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 422,42 EUR dňa 20.11.2010) a za daň z nehnuteľnosti vo výške 650.- Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 646,09 Euro dňa 20.11.2010).

7. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava, v súlade s § 18a a § 31 a Zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a  s § 9 a ods. 8 písm. b) Zákona NR SR
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku KN - C parc.
č. 623/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a pozemku KN - C parc. č. 623/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, vlastníkom bytov bytového domu s. č. 632/50 na sídlisku Skala v Ilave. Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

8. Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanska 514/5, 019 01 Ilava o súhlas s prenájmom
priestorov školy vyšpecifikovaných v žiadosti nájomcom uvedeným v žiadosti, za podmienky,
že príjem z nájmu bude príjmom rozpočtu školy a žiadateľ ich použije na úhradu energií
a bežné opravy prenajatých priestorov školy.

9. Uzatvoriť zmluvu o nájme bytu p. Anne Burýškovej a Zdenka Burýška, bytom J.L. Bellu
126/14, 019 01 Ilava na dobu určitú do 28.02.2010.

10. Zníženie rozpočtu na položkách transfery náboženským a spoločenským organizáciám ( MC
Dubáčik, Farská charita , Farský úrad, Matica slovenská) o 20%, zníženie transferu
kultúrnym občianskym združeniam ( DS Malá Múza, DS HUGO, FS Strážov, Spevácky
zbor Ilavan) o 20%, zníženie transferu športovým organizáciám (MFK, TJ Sokol, turistický
oddiel TULÁCI, Stolnotenisový klub Klobušice) o 10%.

11. - Zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu - Projekt Moderná škola 5%-tná spoluúčasť
v roku 2009 sa poníži o čiastku 6 548,48 €, Rekonštrukcia časti priestorov sa poníži o sumu
1 659,70 € so zdrojom 41 a o sumu 4 979,09 € so zdrojom 46, Financovanie okružnej
križovatky sa poníži o sumu 50 000 € a Nákup pozemkov o sumu 22 000 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Správa mesta 01116 ekonomickej klasifikácii 630
o 13 044,30 €, a ekonomickej klasifikácii 641 o čiastku 36 518 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Športové a rekreačné služba 0810 ekonomickej klasifikácii 637 o 2 151,51 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Opatrovateľská služba 10123 ekonomickej klasifikácii 633 o 410 € a ekonomickej klasifikácia 642 o 1726,08 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Ostatné kultúrne služby (ZPOZ) 08209 ekonomickej klasifikácii 630 o 2 000 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Matrika 0133 ekonomickej klasifikácii 630
o 1 730,95 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Knižnica 08205 ekonomickej klasifikácii 630
o 1 021,21 €,
- Zníženie výdavkov na stredisku Múzeum 08206 ekonomickej klasifikácii 635
o 1 327,76 €,
- Presun finančných prostriedkov v rámci strediska 09111 a 09601, celková suma rozpočtu sa nemení.
- Zvýšenie výdavku na stredisku Ochrana životného prostredia 0540 ekonomickej klasifikácie 635 o čiastku 46 537 € a na stredisku Výstavby 0443 ekonomickej klasifikácie 716 o čiastku 15 000 €.
- Zníženie finančných prostriedkov určených na mzdové náhrady v celkovej výške 38 699,27 € (podľa priloženého materiálu).

12. Doplnenie textu bodu č. E/2 uznesenia č. 04/2009 zo zasadnutia MZ dňa 18.8.2009, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Ilave poverilo primátora Mesta Ilava k podpisu zámennej zmluvy so Slovenskou správou ciest, predmetom ktorej je zámena nehnuteľností a to pozemkov v súvislosti s dobudovaním stavby Okružná križovatka štátnej cesty I/61- št. cesty II/574 v Ilave. Pôvodný text uznesenia sa dopĺňa takto: „ Prevod nehnuteľného majetku a to pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava, ktoré sú predmetom zámeny, je v súlade s § 9a odst.8 písm. b) Zákona NRSR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13. Výmenu 5 ks okien v havarijnom stave v MŠ Ilava v náklade 2400.- Euro.

D) RUŠÍ

1. Pôvodné uznesenie C/6 zo dňa 5.5.2009, schvaľujúce krátkodobý úver na prefinancovanie grantu pre DK v Ilave vo výške 58 858,- Euro.
2. Pôvodné uznesenie C/7 zo dňa 5.5.2009, schvaľujúce úver na 1. etapu rekonštrukcie KD v Iliavke v celkovej sume 50 000.- Euro.

E) MENÍ

1. Časť textu bodu č. C/3 Uznesenia č. 4/2008 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, konaného dňa 24.06.2008 nasledovne:
Pôvodný text „ Prenajímateľ garantuje nájomcovi dobu nájmu minimálne do 31.08.2018 za podmienky, že z jeho strany počas tejto doby nedôjde k hrubému porušeniu ustanovení nájomnej zmluvy "
sa nahrádza textom

„ prenajímateľ garantuje nájomcovi dobu nájmu minimálne do 31.12.2019 za podmienky, že
z jeho strany počas tejto doby nedôjde k hrubému porušeniu ustanovení nájomnej zmluvy."

F) UKLADÁ

1. Oddeleniu správy majetku a služieb a právnemu oddeleniu vypracovať podmienky verejno - obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností uvedených v bode B/12 a tieto predložiť na budúce rokovanie MZ.
T: v texte Z: v texte

2. Vykonať schválené zmeny rozpočtu na rok 2009 podľa predložených zmenových listov.
T: 15.11.2009 Z: Ved. EO

G) POVERUJE

1. Primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška uzatvoriť úverovú zmluvu s VUB za účelom financovania investičných akcií schválených v bode C/2 tohto uznesenia.
T: 30.11.2009 Z: Primátor
2. Primátora Mesta Ilava Ing. Štefana Daška k  vykonaniu rozpočtových zmien do celkovej
výšky 20.000 EUR za účelom vyrovnania príjmov a výdajov rozpočtu v roku 2009.
T: 31.12.2009 Z: Primátor

H) NESCHVAĽUJE

1. Požiadavku ZUŠ o uvoľnenie zadržiavaných finančných prostriedkov.
2. Požiadavku TJ Sokol o bezplatnom prevode kúpaliska naspäť do majetku mesta.
3. Návrh Ing. Mária Hrubého vyčleniť z rozpočtu mesta sumu do 500 000.- Sk na spolufinancovanie viacúčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom v Klobušiciach.

 

V Ilave dňa 5.11.2009

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Milan Košík
Mgr. Karol Dubčák