Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/09 zo dňa 15.12.2009

Dátum: 18.12.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_151209.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 6 / 2009,
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného
dňa 15.12. 2009 o 15:30 hod. v DK IlavaMestské zastupiteľstvo:

A) PREROKOVALO

1. Správu HK o plnení uznesení z predchádzajúcich MZ.
2. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2010.
3. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2010.
4. Žiadosti stavebnej komisie.
5. Informáciu o výnose daní z príjmov FO v roku 2010.
6. Návrh programového rozpočtu mesta Ilava a rozpočet TSM na rok 2009 a návrhy rozpočtu na
rok 2010, 2011.
7. Návrh na odpis pohľadávok z daní z nehnuteľnosti a z poplatkov za komunálny odpad.
8. Návrh na zmeny rozpočtov ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ ZŠ.
9. Žiadosti predložené finančno-majetkovej komisii.
10. Použitie prostriedkov z Rezervného fondu.
11. Problematiku predajne potravín v DK Iliavka.
12. Pripravovanú zmenu v organizačnej štruktúre mesta.
13. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava.
14. VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.
15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.
16. Organizačná smernica č. 3/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Ilava.
17. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava.
18. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
19. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.
20. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.
21. Žiadosti mestských výborov.
22. Plán porád poslancov a mestských zastupiteľstiev na rok 2010.
23. Návrh primátora mesta týkajúci sa kandidátov na prísediacich Okresného súdu Trenčín na
volebné obdobie rokov 2010-2014.
24. Riešenie nedobytnej pohľadávky- Krcheňová.
25. Zrušenie smernice primátora Mesta Ilava o verejnom obstarávaní účinnej dňom 12.07.2004.
26. Žiadosť fotoklubu Považie.
27. Žiadosť Jednoty dôchodcov.
28. Možnosť zavedenia registrácie diskutujúcich na internetových stránkach mesta.
29. Návrh odmien voleným zástupcom Mesta Ilava.

B) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 5/2008 zo dňa 3.11.2009.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010.
3. Informáciu o stave bezpečnostno-technických služieb Mesta Ilava.
4. Pripravovanú zmenu v organizačnej štruktúre mesta.
5. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1698/2009 zo dňa 01.12.2009 s právnickou
osobou Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica,
týkajúcej sa zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta a to pozemku KN
- C parc. č. 679/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 434 m2 z dôvodu zabudovania
vodovodného potrubia. Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia z MZ.
6. Žiadosť právnickej osoby Špeciálna základná škola so sídlom Pivovarská 455/62, 019 01 Ilava
o asanáciu komínov na budove s.č. 455 vo vlastníctve mesta, ktorej je nájomcom, z dôvodu ich
nepotrebnosti. Žiadosť bude v budúcnosti riešená iba v prípade finančného krytia asanačných
prác v rozpočte mesta.
7. List fyzickej osoby p. Hebra Vladimíra bytom Kukučínová 472/25, 019 01 Ilava, ktorým
navrhuje riešiť časť pozemku v jeho vlastníctve zabratého v súvislosti s výstavbou oporného
múru a rozšírením chodníka pri jeho rodinnom dome s. č. 56, zámenou za pozemok vo vlastníctve mesta susediaci s jeho záhradou. O návrhu bude rozhodnuté až po jeho prejednaní v stavebnej komisii.
8. Upresnenie žiadosti fyzickej osoby p. Emila Šeba a manž. Márie, zobratej na vedomie pod bodom B/8 uznesenia č. 5/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava konaného dňa 03.11.2009. Žiadatelia majú záujem na odkúpenom pozemku vybudovať dvojgaráž.
O žiadosti bude rozhodnuté až po jej prejednaní v stavebnej komisii.
9. Informáciu o zaplatení spoločnej hodnoty drevín na základe rozhodnutia o výrube, v sume
106 262,70 € na ošetrovanie drevín od ŽSR.
10. Informáciu o konečnom zúčtovaní grantu Rekonštrukcia ZŠ Medňanská.
11. Informáciu o stave poukázania finančných prostriedkoch pre obce a mestá vyrokovaných cez ZMOS
12. Informáciu o stave účtov k 15.12.2009
13. Informáciu o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za falšovanie a pozmeňovanie úradnej listiny.
14. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2011, 2012
15. Informáciu o výnose daní z príjmov FO v roku 2009 a 2010
16. Žiadosť právnickej osoby KRAPS s.r.o. o spolupodieľanie sa Mesta Ilava na financovaní
komunikácie pri 150 BJ v lokalite za Medňanskou .
17. Zmeny rozpočtov ZŠ a predškolských zariadení financovaných ako prenesené kompetencie
štátu.

C) SCHVAĽUJE

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010 stým, že sa v ňom doplní
bod č. 14 - Kontrola oprávnenosti výdajov na 22 bytový dom v Klobušiciach".
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ilava
3. VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Ilava.
4. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.
5. Organizačná smernica č. 3/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k
predaju a prenájmu majetku mesta Ilava.
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na
území mesta Ilava.
7. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach.

 

9. Prísediacich Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie rokov 2010-2014 v zložení:
 Emília Staňová, trvale bytom SNP 511/5, 019 01 Ilava.
 Mgr. Karol Dubčák, trvale bytom Sládkovičova 307/2, 019 01 Ilava.
 Karol Fischer, trvale bytom Rázusova 87/12, 019 01 Ilava - Klobušice.
 Ján Kotúč, trvale bytom Skala 655, 019 01 Ilava.
 Ján Kminiak, trvale bytom Wolkerova 204, 019 01 Ilava-Klobušice.
 Viola Bakošová, trvale bytom Štúrova 372/4, 019 01 Ilava.
 Viera Holbová, trvale bytom Iliavka č. 4, 019 01 Ilava-Iliavka.

10. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
a to :
budovy s. č. 818 ( staré šatne MFK ) a prislúchajúceho pozemku KN - C parc. č. 1149/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, ktorou sa stanovujú podmienky predaja, účasti na obchodnej verejnej súťaži, časový harmonogram a kritéria hodnotenia. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia z MZ.

11.Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava, v súlade s § 9 a odst. 8 písm.e) Zákona NR
SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku:
KN - C parc. č. 115/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
KN - C parc. č. 113 - záhrady o výmere 175 m2
časti pozemku KN - C parc. č. 116/1 - záhrady o výmere 601 m2, výmeru ktorej stanoví geometrický plán, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava fyzickým osobám p. Jozef Šatka a manž. Viere, obaja bytom Košecká 837/42, 019 01 Ilava.
Kúpna cena za pozemok KN - C parc. č. 115/1 sa stanovuje na 5 € / m2 a kúpna cena za pozemok KN - C parc. č. 113 a časti pozemku KN - C parc. č. 116/1 sa stanovuje na 1 € / m2. Kupujúci uhradí náklady na vypracovanie geometrického plánu ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

12. Investičnú akciu „Rekonštrukcia kotolne v DK Ilava" v predpokladanej sume 87 812,24 €
(2 645 413,50,- Sk), ktorá bude hradená z úveru poskytnutého bankou VÚB, a.s., schváleného
Uznesením č. 5/ 2009, bod C/3.

13. Odmeny voleným predstaviteľom mesta za rok 2009 nasledovne:
- Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2009 v sume 50%, jeho schváleného mesačného platu, čo je 1410,00 EUR, za mimoriadny prínos k rozvoju mesta v oblasti grantov a získavania prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za príkladnú reprezentáciu mesta na národnej i medzinárodnej úrovni ako i za dobrý prístup k riešeniu problémov občanov mesta, ústretovosť pri riešení ich problémov a príkladnú komunikáciu s občanmi.
- Vyplatenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2009 v sume 50% jeho schváleného mesačného platu, čo predstavuje sumu 658,00 EUR, za dôslednú kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.

14. Odmeny voleným predstaviteľom mesta za rok 2009 nasledovne:
Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MZ počas celého roka 2009 nasledovne:

Ing. Mario Hrubý 100,00 EUR
Viola Bakošová 100,00 EUR
Ján Bezecný 100,00 EUR
Mgr. Karol Dubčák 100,00 EUR
Viera Holbová 100,00 EUR
Kamil Horák 100,00 EUR
Ľudmila Hujová 100,00 EUR
Danka Jurenová 100,00 EUR
Milan Košík 100,00 EUR
Helena Matovičová 100,00 EUR
Milan Pagáč 100,00 EUR
Ivan Slámka 100,00 EUR
Ing. Ján Straňák 100,00 EUR

15. Zmeny rozpočtov škôl - ZUŠ - rozpočet sa zníži z 288787 € na 257021 €, rozpočet CVČ
z čiastky 112859 € na 100445 €, ŠKD zo 44148 € na 39292 €, rozpočet ŠJ ZŠ z 58753 €
na 52291 €.

16. Rozpočet mesta a programový rozpočet mesta a rozpočet TSM na rok 2010.

17. Použitie prostriedkov rezervného fondu na splátku istín úverov a lízingu vo výške 73 tis. €.

18. Použitie prostriedkov rezervného fondu na spoluúčasť mesta na projekte „Rekonštrukcia
ZŠ" vo výške 72 tis. €.

19. Použitie prostriedkov rezervného fondu na financovanie časti nákladov na projekte
"Okružná križovatka" vo výške 34644,48 €.

20. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie projektu „Cez Karpaty na
vohľady" vo výške 22 tis. €.

21. Použitie prostriedkov Fondu údržby majetku mesta na výmenu okien v MŠ Ilava vo výške
2400 €.
22. Odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti -338,27 € a na komunálnom odpade -68,48 €.

23. Odpis pohľadávok z nájmu pani Krcheňovej -10,61 €.

24. Plán porád poslancov a mestských zastupiteľstiev na rok 2010.

 

D) NESCHVAĽUJE
1. Navýšenie úveru na investičné akcie mesta z pôvodných 5 mil. Sk /165969,59 €/ na 7 mil. Sk /232357,43 €/.
2. Žiadosť Slovenského pozemkového fondu na zníženie alebo oslobodenie daní z nehnuteľnosti.
3. V programe MZ bod č. 10: „Návrh na úpravu platu primátora mesta".

E) ZAMIETA

1. Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby p. Tibora Hrnčiara, so sídlom Košecké podhradie č. 567, 018 31 o odpustenie alebo zníženie nedoplatku za nájom a služby súvisiace s jeho prevádzkou v DK Iliavka.

F) RUŠÍ

1.Smernicu primátora Mesta Ilava o verejnom obstarávaní účinnú dňom 12.07.2004.
2. Úlohu „Vypracovanie štúdie rozšírenia mestského cintorína" v bode G) UKLADÁ
Uznesenia č.2 /2009 z 5.5.2009.

G) UKLADÁ
1. Oddeleniu personalistiky, miezd a správy písomností vyplatiť odmeny voleným zástupcom Mesta Ilava - primátorovi mesta, hlavnému kontrolórovi mesta a jednotlivým poslancom MZ vo výplate za mesiac december podľa bodu C/13 a C/14 tohto uznesenia.
T: v texte Z: ved. oddelenia PaM a SP

2. Zapracovať schválené použitie prostriedkov Rezervného fondu a Fondu údržby majetku mesta do rozpočtu mesta.
T: 20. 12. 2009 Z: vedúca EO

H) MENÍ

1. Termín splnenia Uznesenia č. 5/2009 zo dňa 3.11.2009 v bode G1/2009, ktorým bol primátor mesta Ing. Štefan Daško poverený uzatvoriť úverovú zmluvu s bankou VUB a.s. za účelom financovania investičných akcií schválených v bode C/12 tohto uznesenia z 30.11.2009 na deň 31.1.2010.
T: v texte Z: Primátor

 

V Ilave dňa 17.12.2009

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Viola Bakošová
Ing. Ján Straňák